Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 5. mars 2009

Befolkningsvekst og migrasjon

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mars 5, 2009

Immigrasjon er ikke noe nytt. Mennesker har altid reist for å søke bedre betingelser andre steder. Industrialismen førte til et boom i befolkningsvekst og Amerika, især i nord, ble kolonisert av europeiske bosettere, som via slavehandelen også fikk ordnet det slik at kontinentet også ble befolket av afrikanere. Senere, i moderne tid, har det forgått en migrasjon fra Sør Amerika til Nord Amerika av latinamerikanere.

Etter hvert som den fattige delen av verden oppnår større fødselshyppighet og færre dør vil befolkningen der stige. Etter hvert som den i økende grad globaliserte verden med stadig bedre infrastruktur og skjev fordeling av godene er det stadig flere som søker bedre levevilkår andre steder.

Egg Racism

racism2

racism5

racism1997-21-03-carteaa-2

racismposter

racism-hands

racismeuropa-demos-thumb

racismimmigration_policy

I følge Dokument.no vil verden frem mot år 2050 oppleve folkevandringer uten sidestykke. Verdens befolkning vil stige med 2,3 milliarder mennesker, like mye som totalen i 1950. Den demografiske stagnasjon/tilbakegang i Europa, vil bli kompensert ved innvandring. Hvert år vil 2,3 millioner mennesker innvandre til Europa. Til dels fra land med enorm vekst: Pakistan vil ha 292 millioner mennesker i 2050. Hvordan skal 292 millioner mennesker kunne livnære seg i Pakistan, som har enorme problemer med 167 millioner? Kina opplever en vekst som truer stabiliteten i økonomien. Men selv 10 % vekst er ikke nok til å ta unna for flukten fra landsbygda. Nå har Kina fått kontroll på sin befolkningsvekst, men India fortsetter å vokse og vil ha 1,7 milliarder ved 2050.

Med en ny verdensorden i tankene sprer kapitalismen, som hverken skiller mellom kjønn, seksuell holdning, hudfarge osv. ettersom alle er like overfor pengene, budskap om antirasisme, multikulturelle samfunn og integrering – i forhold til produksjons- og forbrukssyklusen i et kapitalistisk samfunn. Dette samtidig som kapitalismen nettopp ofte er årsaken til at migrasjon finner sted. Hvordan kan man vell gå til krig mot et land samtidig som man hindrer befolkningen der i å unnslippe? Og krig er langt fra det verste, for klasseforskjellene, gapet mellom rik og fattig, som opptrer i den kapitalistiske verden har aldri vært større. Millioner dør av sult hvert år.

Ikke kun blir vi oppmuntret til å forbruke mere av samtlige partier fra SV til FrP (som om vi ikke allerede forbrukte alt for mye), men løsningen på den økonomiske krisen vi nå befinner oss er i følge G20 og andre globale institusjoner innføringen av det Naomi Klein kaller katastrofekapitalisme, som vi si enda mer av det som vi har hatt før og som vil lede oss enda nærmere en enda større katastrofe, nemmelig ytterligere markedskapitalisme og privatisering, noe som i Norge blant annet skjer gjennom Senter for statlig økonomistyring (SSØ). Men våre ledende instituasjoner har ikke kun valgt en videre utvikling av vekstøkonomien som løsning for dagens krise, foruten, som ved andre kriser vi har opplevd, klatret opp enda et skritt på den farefulle stigen som kan sees på som Babels tårn, maktens pyramide, som blir stadig mere ustabil etter hvert som den blir høyere. Man har valgt å innføre en ny verdensorden ledet av de samme politikere og selskapsledere som har ført oss inn i den krisen vi nå befinner oss i. Dette som en kontrast til et bærekraftig, solidarisk og økologisk samfunn.

Situasjonen for migranter kan være vanskelig rundt om i verden, men når det kommer til industrialiserte land kan den situasjonen for migranter i Russland være en av de verste. I tillegg til den vanlige anti-immigrant agitasjonen er det flere rasistiske motiverte mord. Men anarkister er i fronten når det gjelder å bekjempe fascister og deres xenofobia. Her, fra den engelskspråkelige delen av den russiske anarkistnyhetssiden Avtonom er et nylig publisert intervju med to russiske antirasister i Moskva, Utka og Igor, gjort av den svenske aktivisten Etranger vedrørende tilstanden til den antirasistiske bevegelsen og aktivitetene til antimigrasjonsgruppene. Den svenske versjonen av intervjuet har blitt publisert i motkraft. I dette intervjuet representerer Utka og Igor seg selv og ingen spesifikk gruppe.

Den måten man har løst problemet på i Dubai, hvor 20 % av innbyggerne er statsborgere, mens de resterende 80 % er gjester og fremmedarbeidere, er å gi statsborgerne sine rettigheter, mens de andre har få rettigheter utover avtaler og lønn. I Dubai går det så det suser, villig arbeidskraft er garantert ettersom verdensbefolkningen stadig øker. På den måten har man fortsatt styringen over samfunnet og muligheter for fortsatt velstand. Det er kun det at det i Dubai og andre Gulf-stater praktiseres slaveri, noe som strider mot grunnlaget for de vestlige verdier. Selv om det ansees som ufint å kritisere andre kulturer tror jeg vi trygt kan kalle mye av det som finner legitimitet i den arabiske kulturkrets, for rent barbari.

Men også Japan har strenge regler for innvandring/asyl (tror det kun var 7 som kom inn i 2006) og Japan har mange tusen fremmedarbeidere som jobber på tidsbegrensede arbeidskontrakter med få rettigheter utover kontraktsperioden. De har f.eks. noen tusen taiwanske sykepleiere på 5-års arbeidskontrakter.

På deres hjemmeside skriver den nasjonalsosialistiske organisasjonen Norges nasjonalsosialistiske bevegelse (NNSB), som hevder å være en del av den tredje vei de mener verden må gå for å overleve ettersom kommunismen har “bevist” sitt og kapitalismen har “bevist” sitt, en tredje vei som bygger på mennesket og dets evne og styrke til å bygge og utvikle, og ikke finansverdens evne til å skape verdi-illusjoner:

Nasjonalsosialismen er en verdensanskuelse med en klart definert nasjonal, sosial og natural profil og forståelse av verden.


Med nasjonal profil mener vi at nordboere ut fra sin rasemessige egenart har de beste forutsetninger for et liv og virke på denne breddegrad og ikke de folkefremmede. Det norske folk skal derfor defineres på dette grunnlag. Videre vil vi at landet skal renses for de folkefremmede elementer ved at disse bygges ned og ikke får utbre seg og fortrenge de folkeegne innvånere. Som siste ledd skal de folkeegne samles innen faste landegrenser og utgjøre Norges rike.


Med sosial profil mener vi at nasjonaløkonomiens forpliktelse ligger i å sørge for livsnødvendighetene til riksborgeren og at samfunnets høyeste lov er almen velferd. Samfunnsnytte skal gå foran egennytte, slik at storfinansen ikke skal få utvikle seg til en stat i eller over Staten, og livets tarv skal tøyle kreftene i marked og etterspørsel slik at ikke kunstige og unødvendige behov skapes med fortjenestehensikter.


Med natural profil mener vi en økologisk og miljømessig forståelse av verden, etter naturvennlig oppfatning, med en forvaltning som tør å fortrenge storfinansens og internasjonalismens rovtanker om kortsiktig gevinst.


Nasjonalsosialismen blir dermed ett politisk uttrykk for de fundamentale naturlover som styrer alt liv og materie, hvor motarbeidelse av rovdrift og griskhet er grunnkraften til en streben mot likevekt mellom menneskelig virke og natur. Derfor bygger nasjonalsosialismen på en dyp ærefrykt til naturens skapte mangfold, og en brennende vilje til å bevare alt dette som har vokst frem ved denne visdom.


Ved å betrakte alle sider av tilværelsen utifra en og samme synsvinkel skal de enkelte deler samlet utgjøre en større helhet. Denne måten å tenke på er det som preger NS-bevegelsens forståelse av politikk, økonomi, moral og religion.


Vi ønsker det beste for nasjonen. Vi ønsker at landets verdier skal føres tilbake til folket. Vi vil vekk fra den spekulasjonsvillfarelse som kapitalismen er, og som eier det meste og holder fast ved dette med få hender. Vi vil fjerne ågerrenten og alle de andre kapitalistiske metodene for å samle opp verdier. Rente, fond, aksjer, den frie omvekslingsrett av en valuta til en annen, er alt sammen verktøy for å kunne hope opp verdier i et gjeldspengesystem.


Resultatet av dette er at en sunn økonomi fortrenges og næringslivet kveles. Men vi vil også vekk ifra den likhetsvillfarelse som marxismen kunstig skapte og som den demokratiske sosialismen fortsatt holder fast på. – Vi vil dermed avløse disse med en ordning som lar riksborgeren ha full rett over eiendom samt at lønn gis for utført arbeid, og at sparing skal lønne seg fremfor spekulasjon.


Det elementære i den nasjonale sosialismen er også fellesnytten fremfor egennytten. I dag blir egoismen og individualismen forherliget. Felles er tanken om at “jeg kommer først – de andre etterpå”. Den nasjonale sosialismen setter altså fellesskapet over individet, motsatt det den demokratiske sosialismen gjør. Når fellesskapsgrunnlaget er i ferd med å bli skadet, eller allerede har blitt skadet, har staten plikt til å gripe inn og reparere skaden. I den nasjonale sosialismen er dette en plikt overfor fellesskapet.


Vi vil virke for det norske folks overlevelse som folk, og verne om Norge og alle landets ressurser som dette folkets eksklusive livsgrunnlag.

Dokument.no

Population Explosion: Causes and Consequences

Human population explosion – Encyclopedia of Earth

Overpopulation – Wikipedia, the free encyclopedia

Posted in Flyktninger | Leave a Comment »