Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for februar 2011

Norske helsekroner går til skatteparadis

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2011

...

Det har vært flere avsløringer i den siste tid om forholdene ved sykehjem som drives av Adecco-konsernet. Mest oppmerksamhet har det vært rundt Ammerudlunden sykehjem, som er eid av Oslo kommune, men drevet av selskapet Adecco Helse AS Ammerlunden, som er en del av Adecco Helse AS, som er heleid av Adecco Norge AS, som er heleid av Olsten Norway AS.

Adecco Helse har gjennom å drifte Ammerudlunden sykehjem tjent 100 millioner kroner de fire siste årene. Dette samtidig som man har operert med vaktlister på opptil 84 timer i uka uten overtidsbetaling, og ansatte har sovet i kjelleren.

På toppen av næringskjeden troner det sveitsiske selskapet Adecco SA, som er et børsnotert sveitsisk selskap hvor den største eieren er Jacobs Holding AG. Holdingselskapet og familien Jacob eier rundt ¼ av Adecco SA.

Det sveitsiske selskapet utbetalte i 2009 nesten 1,4 milliarder kroner i utbytte, nesten 350 millioner av dem havnet på familien Jacobs kontoer. Adecco Norge har vært en viktig bidragsyter til dette systemet. I løpet av de siste fire årene har selskapet ytt et konsernbidrag på 104 millioner kroner, av dette har 2/3 kommet fra Adecco Helse.

«Mer helse for hver krone» har vært Høyres mantra i helsepolitikken, som et verktøy i helsepolitikken har de brukt konkurranseutsetting for å få inn private aktører. Dette har ført til en jevn kontantstrøm fra norske skattebetalere, via sykehjem som Ammerudlunden, Adecco Helse og rett til allerede velfylte sveitsiske kontoer.

«Kommersielle selskaper er i ferd med å erobre den norske velferdsstaten», skrev Asbjørn Wahl (For velferdsstaten), Jan Davidsen (leder i Fagforbundet), Randi Reese (leder i FO) og Mimi Bjerkestrand (leder i Utdanningsforbundet) i en kronikk i Dagbladet den 10. september 2010.

Telemarksforskning, som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet studerte kostnadsforskjeller i barnehagesektoren, beregnet at i barnehagene er 80 prosent av kostnadene personalkostnader. De konkluderer sin rapport med at: «Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.» Det er godt grunnlag for å tro at denne konklusjonen er overførbar til andre arbeidsintensive tjenester innen helse- og omsorg.

Den nylig utgitte rapporten Private sugerør i fellesskapets kasser avdekker at multinasjonale omsorgskonsern tar over stadig flere oppgaver fra det offentlige, og ofte er selskapenes eiere registrert i skatteparadis.

“Det er ikke lenger ideelle aktører og kvinnelige smågründere som er dominerende, selv om disse fortsatt finnes – Helse og omsorg er et kommersielt satsingsområde de neste 15-20 årene”, sier direktøren for Norges største leverandør av private barneverntjenester.

Det foregår en stille revolusjon i helse- og omsorgsnorge. Nye kommersielle aktører får stadig markedsandeler gjennom privatisering, konkurranseutsetting, fusjoner og oppkjøp.

Omsorg AS, Aleris Omsorg AS og Adecco Helse AS, eies delvis av internasjonale investeringsselskaper med registrering i skatteparadis. NHO Service driver kampanje for å øke andelen av private aktører i den norsk helse- og omsorgssektor.

De nye, kommersielle aktørene har fortjeneste som mål. Pengene tjener de gjennom å kutte i personalutgifter, og ved å unndra seg beskatning gjennom strategisk selskapsstrukturering og etablering i skatteparadis.

«Adeccos slagord ‘Better work, better life’ er et slag i ansiktet for mange av selskapets ansatte», skriver Helene M. Knutsen i en kronikk i Dagbladet. Som tidligere Adecco-vikar burde hun vite hva hun snakker om når hun forteller om flere grove overtramp mot de ansatte, da hun jobbet i Adecco.

«Det er nå på høy tid at disse historiene kommer frem, og at Adecco blir tvunget til å ta et oppgjør med egen praksis», skriver Knutsen i kronikken. Hun kommer til Manifest Årskonferanse for å fortelle mer om hvordan Adecco behandler de ansatte den 1. mars.

Manifest Kommentator Sigve Indregard påpeker i sin artikkel «Tilgi dem ikke» at avsløringene ikke er tilfeldige, men må forstås i en større sammenheng. «Et enøyd og ensidig anbudssystem gjør det fristende å presse, bøye og bryte de reglene som skal sikre anstendighet i arbeidslivet.

Som anbudshaver står du med et ekstremt forhandlingskort overfor de ansatte: hvis ikke de “strekker seg”, mister vi anbudet. Da mister du jobben. Dermed endrer anbuds- og privatiseringsregimene ikke bare eierforholdene, men også makt- og ansvarsforholdene i arbeidslivet.… Når bunnlinja blir den hellige gral, forsvinner profesjonen fra arbeidsplassene. La oss rope det høyt fra hustakene, slik at ingen politiker i fremtiden skal få si at de ikke visste eller skjønte», skriver han.

Prosjektet Forbundsalliansen, et samarbeidsprosjekt mellom LO-forbundene Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Postkom og ledet av Bjørn Willadssen, som har lang fartstid fra LO, Arbeidstilsynet og Tiden forlag, har nå begynt på alvor.

«Målsettingen for samarbeidsprosjektet er å skape en sterk og slagkraftig organisasjon som ivaretar og gir trygghet for de over 70.000 medlemmene innen alle organisasjonsområdene de tre forbundene har i dag, sier forbundsleder Odd Chistian Øverland», i en pressemelding.

Sykehjems-suksess driver ulovlig

Adecco-skandalen – kort oppsummert

Oslo kommune sier opp avtalen med Adecco

Helsekroner til sveitsisk overklasse

Vikarer uten vern

– Vi kjenner oss ikke igjen

Kartlegger sosial dumping

– Orker ikke mer av råkjøret

Tilgi dem ikke

Bjørn Willadssen leder forbundsprosjekt

Helsekroner til skatteparadis

Er fremtiden privat?

Velferdsmillioner til skatteparadis

Norsk omsorg i skatteparadis: Når velferd blir butikk

Barnehagedrift fra skatteparadis

Private sugerør i fellesskapets kasser

Posted in Økonomi, Norge, Skatteparadis | Leave a Comment »

Manifest Analyse: Rapporten Det nye Norge: Økonomisk maktkonsentrasjon i perioden etter 1990

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2011

Ved Årskonferansen 2011 i morgen (den 1. Mars) lanserer Manifest Analyse rapporten Det nye Norge: Økonomisk maktkonsentrasjon i perioden etter 1990.

Rapporten viser at ulikheten har økt så kraftig etter 1990 at vi er tilbake på nivået fra 1930-årene. Den sosialdemokratiske epokens utjevning mellom samfunnets rikeste og folk flest er nå reversert.

I perioden etter 1990 har inntektsforskjellen mellom den rikeste 1 prosent («One percent community») og gjennomsnittet økt mye kraftigere i Norge enn i Storbritannia og USA, noe som har skjedd til tross for at et stort flertall av norske velgere i samme periode har ment at «forskjellene i nordmenns økonomiske evne er fortsatt så store at myndighetene må se det som en hovedoppgave å minske dem.»

Mens de superrike (0,01 prosent – ca 400 personer) gjennom 1980-tallet tjente 26 gjennomsnittsinntekter i året, tjente de gjennom 2000-tallet 178 gjennomsnittsinntekter i året. I 2006 kontrollerte 10 prosent av befolkingen nær 90 prosent av alle aksjeverdier. Det siste tiåret er antallet milliardærer i Norge firedoblet. Samtidig som de aller rikeste har økt sin inntektsandel i rekordtempo, har lønnsandelen (andelen som går til ansatte) i privat næringsliv falt.

Men er det egentlig et problem at de rikeste blir ekstremt mye rikere, hvis de fleste andre også får mere penger, selv om det er langt mindre mer? Ja, argumenterer rapporten.

Forskningen viser for eksempel tydelig at store økonomiske ulikheter (i rike land) henger sammen med høyere spedbarnsdødelighet, lavere levealder, dårligere oppvekstvilkår, mer fedme, høyere narkotikamisbruk, mer kriminalitet og svakere sosial mobilitet. Økt ulikhet gir altså redusert samfunnskvalitet.

Det politisk kontroversielle med konsentrasjonen av enorme formuer hos noen få eiere er ikke at disse personene får så høyt forbruk, men at de samler så mye utenomdemokratisk makt. De store formuene er lik beslutningsmakt over svært mange menneskers livsgrunnlag og livsvilkår. Den økonomiske makten kan også brukes til å befeste og styrke egen posisjon på toppen av inntektspyramiden.

Julie Lødrup og Lars Gunnesdal fra Manifest Analyse utvikler blant annet disse argumentene i en kronikk i Dagbladet i dag:

«Historien viser at demokratiet kan gjøre noe for å snu den økende skjevfordelingen. Tilbake på 1930-tallet hadde de superrike et tilsvarende økonomisk overtak som de nå har fått, men gjennom målrettet politikk ble denne gruppens makt og innflytelse gradvis redusert. «Kapitalismens gullalder» i etterkrigstida var karakterisert av økte marginalskatter og utbygging av velferdsrettighetene. Inntektsutjevning var fullt forenlig, og kanskje en forutsetning for, de gode tidene. Et sted å starte kunne være skattepolitikken.»

Les hele kronikken «De superrikes triumf»

Posted in Økonomi, Norge | Leave a Comment »

Frankrikes Sarkozy har nå lansert nye ”reiseråd” for sin regjering

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2011

https://i1.wp.com/images.focus-news.net/976a8ad6f818d41519f8c03bbb83fb7a.jpg

Frankrikes utenriksminister Michele Alliot-Marie opplyste søndag at hun som ventet går av som følge av flyskandalen som har rammet den franske regjeringen. Hun leverte avskjedssøknaden til president Nicolas Sarkozy etter at hun søndag kom hjem fra et offisielt besøk i Kuwait.

Frankrikes Sarkozy har nå lansert nye ”reiseråd” for sin regjering

Posted in Opprør - Vinter 2011 | Leave a Comment »

Libya avstår fra hjelp fra USA

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2011

https://i0.wp.com/www.washdiplomat.com/September%202007/WD-libya-cover.diplomat.lg.jpg”Vi strekker ut en hånd til mange ulike libyere i øst, mens revolusjonen beveger seg vestover. Det er for tidlig å si hvordan situasjonen kommer til å utspille seg”, sa den amerikanske utenriksministeren Hillary Clinton, som søndag reiste til Genève, hvor hun deltar på et FN-møte om krisen i Libya, til journalister før hun forlot Washington.

Hun la til at USA er forberedt på å tilby all slags bistand til libyere som forsøker å styrte regimet til Muammar Gaddafi, men det libyske folket avviser tilbudet.

Libya avstår fra hjelp fra USA

Posted in Opprør - Vinter 2011 | Leave a Comment »

Nytt om Det arabiske opprøret

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2011

https://i2.wp.com/static2.businessinsider.com/image/4d67a6d64bd7c8722c130000/arab-world.gif

Mens verdens øyne er rettet mot Libya, der tusenvis forlater landet og Gadafi og hans tilhengere mister kontroll over stadig nye områder, fortsetter opprørene flere steder i den arabiske verden. Felles for landene der opprøret har vært mest akutt, er at de har hatt gamle ledere som har sittet i flere tiår.

Nytt om Det arabiske opprøret

Posted in Opprør - Vinter 2011 | Leave a Comment »

Krav om reformer i Irak

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2011

http://www.reuters.com/resources/r/?m=02&d=20110217&t=2&i=339835673&w=460&fh=&fw=&ll=&pl=&r=2011-02-17T220609Z_01_BTRE71G1PEB00_RTROPTP_0_IRAQ-PROTEST

Åtte år etter starten på den USA-ledede invasjonen som endte med at dikatatoren Saddam Hussein ble styrtet, står fremdeles utviklingen i stampe og irakerne klager over mangel på vann, mat, energi og arbeid. Nå krever det irakiske folk reformer!

Krav om reformer i Irak

Posted in Opprør - Vinter 2011 | Leave a Comment »

Wisconsin har vedtatt den republikanske delstatsguvernøren Scott Walkers forslag om å begrense forhandlingsretten for fagorganiserte

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2011

Over 100.000 mennesker tok til de snedekte gatene i Wisconsin lørdag for å protestere mot delstatsmyndighetenes forsøk på å begrense forhandlingsretten til offentlige ansatte.

Demonstrantene samlet seg utenfor kontorene til den republikanske delstatsguvernøren Scott Walker, der de ropte slagord om at han måtte gå. «Å nekte fagorganiserte deres rettigheter er galt, sa en av demonstrantene», 56 år gamle Joe Soto.

Også flere andre steder i USA var det demonstrasjoner til støtte for fagorganisertes rettigheter, etter at guvernøren i Wisconsin vil å spare penger ved å innskrenke forhandlingsretten. I New York samlet flere tusen seg, mens om lag 1.000 mennesker møtte opp for å protestere i Chicago og Columbus i Ohio. I Austin i Texas og i Miami deltok flere hundre i lignende demonstrasjoner.

Fredag vedtok delstatsforsamlingen i Wisconsin guvernørens forslag om å begrense forhandlingsretten for fagorganiserte. Nå skal forslaget til behandling i delstatssenatet. Flere andre delstater, som Ohio, Tennessee, Idaho, Indiana, Iowa og Kansas, vurderer nå å gjøre det samme.

Det er tydelig at man trenger en helhetlig visjon som man kan stille opp med overfor den bestående samfunns- og økonomimodellen. Man trenger å ta makten, og beholde den. Sette opp revolusjonære råd og fortsette kampen.

Arbeiderne gjør opprør i Wisconsin

Protestene i Wisconsin

Posted in Dagens kamp, USA | Leave a Comment »

Access Team om Facebook

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 25, 2011

Facebook should be congratulated and condemned in one go: they’ve built a revolutionary platform that’s catalyzed the political change sweeping the Middle East and beyond, but Facebook has also become a treasure trove of information for dictators, allowing them to identify and destroy those who oppose them.

Whether Facebook likes it or not, they are in the business of human rights and security, so they better start investing in it. And it’s not just repressive regimes that are exploiting Facebook’s security vulnerabilities, identity thieves and hackers steal people’s information off Facebook everyday too.

As protests erupt around the world and dictators brutally crackdown in response, let’s acknowledge Facebook for what they have done — it’s truly incredible — but call on them to immediately secure their platform before the situation gets worse. It can be done in 4 simple steps: secure, anonymize, protect, and resist. Sign here to demand these changes:

https://www.accessnow.org/Facebook-Unfriend-The-Dictators

Here’s what they need to do:

  • Anonymize. Repressive regimes of the world love Facebook because if an activist wants to use Facebook they have a choice: reveal their identity to their oppressors or be deleted by Facebook (which is exactly what happened to the Egyptian Facebook page «We are all Khaled Said» when its administrators used a false identity).
  • Secure. Facebook should install HTTPS (as opposed to HTTP) – a simple, cheap, and highly effective security solution – as a default feature across the entire platform, not just as an opt-in for users buried deep in your account settings.
  • Protect. Facebook needs to recognize that human rights defenders who use their platform require special care. To protect their content, secure their accounts, and appeal wrong decisions, a “concierge service” needs to be set up that can respond quickly to the genuine risk these users face.
  • Resist. Every day, hundreds of millions of people entrust their private information to Facebook, but its policies detailing how private data will be shared are weak. Facebook should resist overboard requests from governments on either side of the firewall to reveal user information, disclose no more information about their users than is legally required, and inform the user so they can legally respond. To that end, you may wish to also sign Demand Progress’ privacy campaign.

As ditctators brutally crackdown on protesters, we know Facebook’s leadership is listening. Now, let’s tell them they’re awesome, but they must stop putting us all at risk by installing these four simple changes.

https://www.accessnow.org/Facebook-Unfriend-The-Dictators

With hope,
The Access Team

Posted in Aktuelt | Leave a Comment »

Den globale motstanden til den imperialistiske verdensorden

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 25, 2011

In previous Revolution Roundups [22], we featured mass protests by the people of Ireland, Italy, Britain, Austria, Greece, France and Portugal, as the Global Insurrection contagion spread throughout Europe. And now, as we have seen over the past month, North African and Middle Eastern nations have joined the movement as the people of Egypt, Tunisia, Jordan, Morocco, Gabon, Mauritania, Yemen, Bahrain, Libya, Palestine, Iraq, Sudan and Algeria have taken to the streets en masse.

The connection between this latest round of uprisings and the prior protests throughout Europe is one the mainstream media is not making. We are witnessing a decentralized global rebellion against Neo-Liberal economic imperialism. While each national uprising has its own internal characteristics, each one, at its core, is about the rising costs of living and lack of financial opportunity and security. Throughout the world the situation is the same: increasing levels of unemployment and poverty, as price inflation on food and basic necessities is soaring.

Whether national populations realize it or not, these uprisings are against systemic global economic policies that are strategically designed to exploit the working class, reduce living standards, increase personal debt and create severe inequalities of wealth. These global uprising, which have only just begun, are the first wave of the inevitable reaction to the implementation of a centralized worldwide Neo-Feudal economic order.

The global banking cartel, centered at the IMF, World Bank and Federal Reserve, have paid off politicians and dictators the world over – from Washington to Greece to Egypt. In country after country, they have looted national economies at the expense of local populations, consolidating wealth in unprecedented fashion – the top economic one-tenth of one percent is currently holding over $40 trillion in investible wealth, not counting an equally significant amount of wealth hidden in offshore accounts.

IMF imperial operations designed to extract wealth and suppress populations have been ongoing for decades. As anyone researching economic imperialism will know, a centrally planned Neo-Liberal aristocracy controls the global economy.

Global Insurrection Against Neo-Liberal Economic Domination

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

Nødvendig å tenke ut alternativer

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 24, 2011

– Truer hele verdens- økonomien

Spår bensinpris på over 15,50 literen

Oljesivilisasjonen – En sivilisasjon uten olje!

Petoro, som forvalter statens eierskap på norsk sokkel, statens direkte økonomiske engasjement på norsk sokkel (SDØE), hevder oljeproduksjonen nesten er halvert siden 2001 og at urealistiske ambisjoner blant oljeselskapene er et hovedproblem.

Kjell Pedersen, som er satt til å lede statens direkteinvesteringer i oljeindustrien, er sterkt kritisk til planleggingen av driften på sokkelen. “Vi har observert over lengre tid at vi ender opp med å gjøre mindre enn vi hadde tenkt å gjøre”, sier han.

Hvert eneste år siden oljetoppen i 2001 har oljeselskapene ment at de skal produsere mer olje og gass i fremtiden på en billigere måte enn ”nå”, og dessuten investere mer i leting og produksjonsboring. ”Vi er flinkere til å sette ambisjonene enn til å nå målene”, sier Pedersen.

Det grunnleggende problemet er nedgangen i oljeproduksjonen på norsk sokkel, og et ønske om å utnytte potensialet rundt de eksisterende plattformene mens de ennå er i drift. Dessuten ønsker både Statoil og Petoro å få mer ut av hvert felt.

”Vi må få opp antallet produksjonsbrønner for å få hentet opp de siste fatene. Situasjonen er imidlertid at antallet nye brønner per år er halvert de siste 8-9 årene. Og på grunn av det klarer vi ikke å levere planlagt produksjon av olje”, sier han.

Kostnadene på sokkelen må også ned skal investeringsbølgen holdes oppe. Det er også alle enige om. ”Fasit er at borekostnadene har doblet seg de siste 4-5 årene”, sier Pedersen, som hevder problemet med å være for ambisiøs i forhold til hva man skal få gjort er ikke ambisjonene i seg selv, men at planene som ligger på bordet ser så bra ut at det ikke er nødvendig å tenke alternativt.

”Vi sammenligner mot et urealistisk ”basecase”. Hvis man ikke får et mer realistisk bilde, så får man et grunnlag for å ta bedre beslutninger”, sier han. Han mener det for eksempel kan settes inn flere plattformer for å få boret flere brønner. Men slike planer vil slite økonomisk satt opp mot urealistiske planer om hva som skal komme ut av å fortsette som før. Og han mener nå helt klart at vi ikke bare kan fortsette som før.

”Vi trenger 2-3 ganger så mange brønner som vi klarer i dag. Vi må selvfølgelig også bli flinkere med de metodene og det utstyret vi har, men det hjelper ikke å komme fra 2 til 2,5 brønner i året når vi skulle hatt 5-6 brønner i året.

Ifølge Pedersen vil endringene være for sene om vi befinner oss i samme situasjon om to år. ”Vi må smi mens jernet er varmt”, sier han. Petoro bruker mest ressurser på de store, modne feltene Gullfaks, Snorre og Heidrun. ”Vi får god respons og ser en fin utvikling i de lisensene vi har jobbet med dette”, sier han.

Redd for at store mengder olje går tapt

– Må komme i gang snarest

Skuffelse i Petoro

Produksjonen stuper

– Statoil prøver og feiler for mye

Vil se Statoil nærmere i kortene

Statoils farligste plattformer

Her er Statoils viktigste brønner

– Statoil feiler for mye

– 11.000 uønskede forhold så langt i år

Misfornøyde med Hydro-kulturen

Livredd på sokkelen

Statoil-frykten blir minister-mat

En gnist unna plattform-eksplosjon

Fant svakheter på Melkøya

Satt to dager i mørke på Heimdal-plattfomen

Statoil prøvde å kneble varsler

Statoil endret kritisk ulykkesrapport på overtid

Setter Statoils vedlikehold under lupen

– Norske rigger har svære hull i vedlikeholdet

Statoil-utstyr blir ikke reparert

Ignorerte rust i syv år

Statoil stenger Visund på grunn av rust

Helge Lund tror ikke på ansattes klager

Ansatte raser mot Statoil-sjefen

– Støtter seg heller på McKinsey enn egne ansatte

– Arrogant og lite lydhør

Statsråden krevde Statoil-svar

– Som å fjerne piloten fra cockpiten

Ba Petoro engasjere seg i Statoil-brønn

– Statoil-felt er som gamle hus

– Stenger ned for å være sikker

215 milliarder i drivstoffsmell

104 milliarder kroner fra sokkelen til staten i fjor

Posted in Norge | Leave a Comment »

Oslo kommune sier opp avtalen med Adecco – Bør NFF gjøre det?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 24, 2011

https://i2.wp.com/www.fotball.no/ImageArchive/Documents/Kretser/Akershus/03_Aktivitet/Bilder_960x549/03_Voksne/635_363_Strommen_2div_lagbilde_01.jpg

https://i1.wp.com/www.bjornar.no/sider/bilder/logoer/adecco.jpg

https://i2.wp.com/pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00863/adecco_863531i.jpg

https://i1.wp.com/g.api.no/obscura/pub/728x1000r/03465/1285750127000_Adecco-logo_3465666728x1000r.jpg

Oslo sier opp Adecco

Oslo sier opp avtalen med Adecco

NFF

I 2005 signerte Norges Fotballforbund (NFF) avtale med Adecco som hovedsponsor for 1. divisjon herrer. Dermed fikk Norges nest øverste divisjon spille i Adecco-ligaen kommende sesong.

Generalsekretær Karen Espelund i NFF, konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco Norge og administrerende direktør Niels Røine i Norsk Toppfotball, signerte ligasponsoravtalen på Ullevaal Stadion.

”Vi tror at dette kan være starten på oppbyggingen av et godt 1. divisjonsprodukt, som både markedsmessig kan øke i verdi over tid, og som også etter hvert kan bli et mer interessant produkt for TV”, skrev Boye Skistad i NFF sin informasjonsmail til klubbene.

Avtalen, som ble inngått for 1-3 år, innebar blant annet at 1. divisjon vil bli kjent under navnet Adecco-ligaen og at samtlige spillere i 1. divisjon skal bære firmaets logo på høyre arm av spillerdrakten. Inntektene fra avtalen vil bli likt fordelt blant alle klubbene i 1. divisjon. Klubbene skulle evaluere avtalen etter sesongen 2005.

Adeccoligaen gir gode muligheter for nettverksbygging, og avtalen gir også Adecco muligheten til å arrangere fotballkamper for kunder, ansatte og kandidater på Ullevaal Stadion.

I 2008 ble det klart at NFF og Norsk Toppfotball ville forlenge sin samarbeidsavtale med Adecco til og med 2012. ”Vi er veldig glad for at et godt samarbeid fortsetter. Dette blir et langsiktig samarbeid som fører til forutsigbarhet for organisasjonen, og vi kan bygge samarbeidet over flere år”, sa generalsekretær i NFF, Karen Espelund.

1. divisjon blir Adecco-ligaen

NFF forlenget avtale

NFFs samarbeidspartnere – fotball.no – Norges Fotballforbund

Fotballforbundet

Norges idrettsforbund

Norges skiforbund

Helse-Norge

Sommeren 2009 inngikk de fire offentlige helseregionene (Helse-Norge) en rammeavtale med 15 private vikarbyråer. Disse skal ha forsynt norske sykehus med vikarer til en verdi av 487 millioner kroner i fjor, inkludert moms.

I rammeavtalen med vikarbyråene, som er den første i sitt slag, stilles en rekke krav til kvalitet, holdninger og prosess som leverandørene forplikter seg til å følge. Blant annet klargjør både lovverket og avtalene overfor vikarene og leverandørene at den enkelte skal ha tarifflønn og forholde seg til de samme arbeidstidsbegrensninger som fast ansatte.

Brudd

I fjor gikk revisjonsselskapet Deloitte igjennom rammeavtalen og utførte kontroll hos seks av byråene. Resultatet var ikke akkurat oppløftende.

En internrevisjon påpeker flere tilfeller av brudd på arbeidsmiljøloven. Blant annet slår Deloitte fast at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er brutt i flere tilfeller. For enkelte vikarer forelå det ikke signert arbeidsavtale, i andre tilfeller manglet CV eller referansene var ikke sjekket.

Mangelfull registrering og dokumentasjon på at autorisasjonen er i orden, er et annet avvik som går igjen. Pålagte prøver og egenerklæringer vedrørende smittevern var også fraværende enkelte steder.

”Rapporten avdekker en rekke avvik og påpeker flere forhold som vi ikke er fornøyde med. Men vi satte selv i gang internrevisjonen og var proaktive med tanke på å sikre god kvalitet og ordnede forhold”, meldte personaldirektør Hilde Christiansen i Helse Vest, som har ansvaret for rammeavtalen med vikarbyråene på vegne av helseregionene, til NTB.

Adecco Helse

Adecco Helse, som har levert sykepleiere og spesialsykepleiere til sykehus i alle de fire helseregionene i Norge, er det største av de 15 selskapene staten har avtale med, og omfattet 93 millioner kroner i 2010. Men til tross for avvikene som ble registrert, har ikke de regionale helseforetakene vurdert å si opp kontrakten med vikarbyråene.

”Vi har vært veldig tydelige på hva vi forventer overfor leverandørene, og vi har sagt klart ifra om at resultatet av internrevisjonen ikke er godt nok. Vi har fotfulgt disse avvikene og truffet en rekke tiltak som skal sikre at de aldri skjer igjen”, sier Christiansen.

Ifølge Christiansen, som påpeker at man har gitt klar beskjed til alle leverandører om at alle innleide vikarer skal holde en høy faglig standard og ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår, tar man dette ”svært alvorlig.”

”Vi tar dette svært alvorlig og har innført et system med månedlige avviksrapporter. I motsetning til det som har skjedd i Oslo, vil vi oppdage avvik og feil selv og sørge for å gjøre noe med det”, sier hun.

Nye kontrollrutiner har nå kommet på plass. Man har nå innført et system med månedlige avviksrapporter og et elektronisk, sporbart system skal sikre at hver eneste vikar blir sjekket.

Oslo kommune

Etter NRKs avsløringer av arbeidsforhold på sykehjemmene de driver i hovedstaden sa Oslo kommune opp avtalen med Adecco helse.

Ansatte ved sykehjemmene som selskapet har drevet, har ikke fått overtidsbetalt selv om de har jobbet i opptil 84 timer i uken. I tillegg har flere ansatte sovet i bomberommet i kjelleren ved Ammerudlunden sykehjem i Oslo. Ved Midtåsen har de ansatte jobbet dobbeltvakter uten overtidsbetaling med arbeidsuker på inntil 75 timer.

Da lederen for Adecco Helse i fjor ble konfrontert av Oslo kommune med ulovlige dobbeltvakter ved Ammerudlunden, svarte han kommunen at det bare skjer hvis det er mangel på folk, men han visste godt at ansatte ved Ammerudlunden hadde jobbet mye overtid uten å få betalt. Allerede i 2005 fikk selskapet krav fra en ansatt om etterbetaling for 700 overtidstimer i løpet av to år.

Både Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund mener Adecco også har brutt pensjonslovgivningen ved å trekke de ansatte i lønn for pensjonsutgifter uten tilsvarende innbetalingene til pensjonsleverandøren.

”De som har kontrakter med Oslo kommune må følge dem og norsk lov. De systematiske bruddene på arbeidsmiljøloven vi har sett her, er i strid med både kontrakten og loven”, sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), som også reagerer på at kommunen ikke har fått gode nok svar når de har kontaktet Adecco om slike problemstillinger, til NRK. ”Dette ser vi veldig alvorlig på. Vi kan ikke leve med en slik situasjon, derfor er det riktig av oss å heve kontrakten”, sier Røsland.

”Det som er avdekket ved Adeccos sykehjem i Oslo, er uverdige forhold satt i system. Det er noe helt annet enn at det forekommer enkelte dobbeltvakter, selv om det heller ikke er optimalt”, sa Helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen i den muntlige spørretimen onsdag. Men hun ser ikke behov for noen full gjennomgang av arbeids- og lønnsforhold ved offentlig eide sykehjem.

”Vårt mål er å sikre best mulig kvalitet og at all relevant informasjon og praktisk bistand blir gitt fra selskapet slik at overdragelsen blir utført på en så god måte som praktisk mulig til det beste for ansatte, beboere og pårørende”, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco Norge.

Veien videre

Nå har Oslo kommune sagt opp avtalen med Adecco Helse ved Ammerudlunden sykehjem. Ammerudlunden vil bli overtatt av det kommunale foretaket Omsorg Oslo KF, et kommunalt foretak som er etablert ene og alene for å konkurrere med private når sykehjem legges ut på anbud.

Adecco har i interne granskinger selv avdekket forhold som kvalifiserer til heving av kontrakten. Selskapet vil derfor ikke bestride hevingen. I en pressemelding fra Adecco Helse heter det at de nå vil gjøre sitt til å medvirke i prosessen med overføring av leveransen til Omsorg Oslo KF, som i dag ikke driver noen sykehjem i Oslo.

Omsorg Oslo KF må ikke forveksles med Oslo kommunes sykehjemsetat, som driver de 29 sykehjemmene som ikke er konkurranseutsatt. Planen til byrådet er at Ammerudlunden sykehjem skal tilbake i private hender. ”Vi ønsker i utgangspunktet at det skal driftes av private. Planen vår er at sykehjemmet igjen skal ut på anbud”, sier eldrebyråd Cecilie Brein (Frp).

Ytterligere revisjon

I etterkant av avsløringene knyttet til Ammerudlunden sykehjem startet Adecco Norge en fullstendig revisjon av alle Adecco Helses fem sykehjem. Nå viser det seg at praksisen også andre steder har vært en annen enn forutsatt.

På tross for at Adeccos interne granskingsgruppe nektet for at man kunne trekke tilsvarende konklusjoner fra de fire andre sykehjemmene selskapet driver måtte Adecco ikke lenge etter innrømme at interne granskinger hadde avdekket tilsvarende brudd på arbeidsmiljøloven ved de andre sykehjemmene selskapet driver. Direktør Bård Kristiansen i Adecco Helse, som har erkjent at han har visst om forholdene over lang tid, har nå fratrådt sin stilling.

”Adecco erkjenner at forholdene ved Greverud sykehjem i Oppegård og Midtåsen sykehjem i Oslo kvalifiserer til at kommunene hever kontrakten”, går det frem av en pressemelding fra konsernsjef Anders Øwre-Johansen onsdag.

”Det er dessverre gjort funn av en slik karakter at vi anser at kommunene har rett til å heve disse kontraktene. Adecco Helse jobber uavhengig av dette med å rette alle avvik, og fortsetter sin gransking med uforminsket styrke”, fortsetter ham med, og legger til ”Vi vil gjøre vårt ytterste for å rydde opp og samarbeide med kommunene for å avklare videre drift av sykehjemmene og eventuelt sikre en så god overgang som mulig. Våre ansatte har opplevd mye støtte, spesielt fra pårørende, noe vi setter stor pris på.”

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Oslo svarte ikke på henvendelser fra NTB onsdag ettermiddag. Men det er allerede klart at kommunen vil bryte Ammerudlunden-kontrakten med Adecco Helse. Det er naturlig å vente at tilsvarende tiltak vil bli iverksatt når det gjelder Midtåsenhjemmet.

Rådmann Harald Toft i Oppegård mener kommunen er blitt aktivt ført bak lyset av Adecco Helse. ”Ja, det er en dekkende beskrivelse. Vi er gjentatte ganger blitt vist bemannings- og turnuslister som langt fra har samsvart med realiteten ved Greverud sykehjem”, sier han. Ifølge ham tyder de to tilfellene i Oslo på at praksisen har vært forankret i og styrt av konsernledelsen.

”Vi har ikke grunn til å tro at forholdene ved sykehjemmet har vært slik siden den første kontrakten ble inngått i 2004. Men i Adeccos nye anbud høsten 2009 var prisen redusert. Siden da har også brukertilfredsheten ved hjemmet sunket, viser våre undersøkelser”, sier han.

Kommunen har brudt Ammerudlunden-kontrakten med Adecco Helse. Nå forventes det at tilsvarende tiltak vil bli iverksatt når det gjelder Midtåsenhjemmet, men kommunen har foreløpig ikke nok informasjon til å vite hva de vil gjøre med kontrakten på Midtåsen sykehjem. ”Vi har satt i gang en egen undersøkelse der, for å få fakta på bordet. Vi vil handle når funnene foreligger”, sier byrådslederen.

Oslo kommune vil nå se på om de har gode nok kontrollrutiner i forhold til de private sykehjemmene. ”Vi kommer til å gå i oss selv for å se om våre kontrollmekanismer er gode nok, noe annet ville vært rart på en dag som denne”, sier Røsland.

Men når alt kommer til alt så spørs det om ikke denne saken ikke kun dreier seg om et enkeltstående eksempel, men heller er et symptom på en underliggende årsak. Siden 2000-tallet har det dukket opp en stor mengde konsulentfirmaer og vikarbyråer i kjølvannet av New Public Management (NPM), som vil si markedsorientering av offentlige tjenester.

Kritikere, spesielt i fagbevegelsen, har krevd at regjeringen skal sette en stopper for NPM-utvikling blant annet i helsevesenet og ved universitetene. Dette ikke minst på grunn av saker som denne.

Vikarer uten vern

Slik dumper Adecco lønningene

Doble vakter uten overtidsbetaling også i Klæbu

Slo alarm om dobbeltvakter allerede i fjor

– Jobbet 84 timer i uken ved sykehjem

Ingen full gjennomgang av offentlige sykehjem

Adecco skal ha brutt pensjonslover

Adecco innrømmer ulovlig drift ved alle sine sykehjem

Bjurstrøm vil straffe dårlige kontrollrutiner

Byrådet vil granske Adecco

– Helsevesenet fullt av lovbrudd

Sykehusene brukte 487 millioner på vikarer

Adecco-saken ruller videre – NHO Service

Oslo kommune bryter kontrakten med Adecco

Oslo kommune sier opp avtale med Adecco Helse

– Må si opp kontrakten med Adecco

– Adecco Helse har løyet

Adecco-direktør slutter

Arbeidstilsynet anmelder Adecco

Arbeidstilsynet anmelder Adecco

Posted in Norge | Leave a Comment »

Ingen rasister i våre gater

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 23, 2011

http://norwegiandefenceleague.files.wordpress.com/2010/12/ndl-facebook.jpg

Lørdag den 26. februar kl. 16. 00 på Stortorget v/Domkirka

En høyreekstrem gruppe med det romerske navnet Norwegian Defence League (NDL) har varslet at de vil demonstrere mot «islamifiaseringen av Norge» lørdag den 26. februar. NDLs forbilde er English Defence League (EDL), en ultranasjonalistisk engelsk gruppe som aktivt rekrutterer innenfor blant annet voldelige miljøer.

Gjennom å smykke seg med ord som ytringsfrihet og religionskritikk prøver NDL bevisst å anpasse seg den muslim-fiendtlige tonen i samfunnsdebatten, men mange av folkene som mobiliserer til demonstrasjonen er kjente rasister og nazister av verste slag, som nå prøver å pakke inn sitt hatefulle budskap i finere papir.

I Oslo er det en lang og god tradisjon med å forhindre at slike elementet får fotfeste i byen, og den akter man å holde i hevd. Det er nettopp gjennom slike manifestasjoner nazi-gruppene forsøker å vise styrke og vokse seg større, og det er nettopp fordi nazistene aldri får gjennomføre slike i fred at de ikke har klart å etablere seg i byen.

Man vil stanse slike tilløp til rasistisk organisering før de slår rot, uansett hvor, og oppfordrer derfor alle til å stå sammen foran Domkirka denne dagen og setter en stopper for NDLs spredning av fremmedhat.

Tilsluttede organisasjoner så langt:

Antirasistisk senter, Blitz, Nettverk mot statlig rasisme, NKP, NKU, Oslo AUF, Oslo transportarbeiderforening, RU, Rødt, SU og SOS rasisme.

Kommentar

«Dette er en liten organisasjon, som ikke skal overvurderes. Men vi frykter at dagens generelle klima kan gi grobunn for ekstremister», sier Antirasistisk senters leder Kari Helene Partapuoli til Klassekampen.

«Vi er patrioter og ikke rasister. Vi er ikke mot vanlige muslimer, men vi vil bekjempe radikal islam og islamisering av samfunnet», sier den 22 år gamle talsmannen Remi Huseby, som bor i Haugesund og er den eneste i organisasjonen som står offentlig fram.

Kunngjøring

Etter å ha mottatt signaler om om at ekstremistiske aksjonister ønsker å skape en voldelig motaksjon, og at vi ikke har klare nok signaler på at politiet vil kunne hindre at situasjoner oppstår, har vi inntil videre besluttet å… utsette den planlagte demoen vår. Vi ønsker ikke å bli innvolvert i hendelser hvor liv eller helse settes i fare, og ser med beklagelse på at ytringsfriheten knebles med slike midler. Vi ønsker å stå opp for ytringsfrihet og vestlige demokratiske verdier og vil kjempe for disse med metoder vi anser i tråd med våre verdier. Nytt tidspunkt vil bli annonsert senere. Mvh. NDL

The Norwegian Defence League: The official webpage

På tross for at NDL, ifølge dem selv, har avlyst sin demonstrasjon, må VI  møte opp for på den måten å vise at vi uansett ikke går med på at det vil bli avholdt en slik demonstrasjon i Oslos gater.

Posted in Aktuelt | Leave a Comment »

Gaddafi familien under lupen

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 23, 2011

bilde

Med opprør i både Tunisia og Egypt, og da ikke minst på grunn av deres lederes brutale og kleptokratiske familier og styresett, truet en ny runde med WikiLeaks lekkasjer om Libya og Gaddafi med opprør også her. Det ble foreslått at Gaddafi hadde skapt et dekadent, pengesulten familiedynasti som kunne finne seg selv som mål for den neste arabiske gaterevolusjon.

Gaddafi familien under lupen

Posted in Opprør - Vinter 2011 | 1 Comment »

Gatekamper og streiker i Hellas

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 23, 2011

Protestene hagler på ny mot den grenske regjeringens kutt i velferdsgodene. Dette bildet er tatt foran parlamentet onsdag.

På vei ut av den verste nedgangsperioden siden krigen er Europa delt i to: I nord er det stigende vekst, i sør er det stagnasjon. Bare Hellas opplevde et nytt og større økonomisk tilbakeslag fra første til andre kvartal, men også de øvrige eurolandene ved Middelhavet sliter også med en vekst på under 1 prosent.

For første gang i år ble Hellas onsdag lammet av en landsomfattende streik i protest mot myndighetenes sparetiltak. Demonstranter støtte sammen med politi i den greske hovedstaden Aten onsdag. ”De kaster steiner og plastflasker. Politiet måtte bruke tåregass for å spre dem”, sier en polititjenestemann som ikke ville navngis.

Hellas’ største offentlige og private fagforeninger i alle sektorer står bak streiken, som skal vare i 24 timer. Skoler og statlige kontorer er stengt, butikker og banker har lukket dørene og flyavganger er innstilt over hele landet. Mellom kl. 11-15 vil bare nødflyginger være tillatt, mens skipene blir liggende i greske havner hele onsdag.

Streiken, den første organiserte protesten mot de mange innstrammingstiltakene hittil i år, legger ytterligere press på den greske regjeringen, som sliter med å takle et skyhøyt budsjettunderskudd, og det er ventet at flere tusen arbeidere, studenter og pensjonister vil marsjere i Atens gater.

”Denne streiken er startskuddet for en bølge av protester fra arbeidere, pensjonister og arbeidsledige. Vi er imot myndighetenes politikk, som med sikkerhet fører til fattigdom og vil lede økonomien inn i resesjon”, sier Ilias Iliopoulus, sjef for ADEDY, fagforeningen for offentlig sektor.

Regjeringen i Aten kuttet i fjor lønninger og pensjoner og hevet skattene, i bytte mot et kriselån på 110 milliarder euro fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Onsdagens demonstrasjoner, som med sine 100.000 arbeidere, pensjonister og studenter var de største siden opptøyene i 2008,  ble møtt av gresk politi som brukte både tåregass og sjokkgranater da i Athen. Demonstrantene, som protestere mot de kraftige sparetiltakene, svarte med å kaste bensinbomber og steiner mot politiet og legge et teppe av røyk over Syntagma-plassen i sentrum av Aten. Også i andre greske byer, deriblant Thessaloniki, oppsto det sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Store demonstrasjoner i Hellas

Pensjonister må betale gresk gjeld

Frykten for eurokrise er tilbake

Et todelt Europa

Hellas betalte pensjon til døde personer

EU godkjenner Hellas’ redningsplan

EU med tøffere krav til Hellas

Posted in Økonomi, Dagens kamp | Leave a Comment »

Arbeiderne gjør opprør i Wisconsin

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 23, 2011

I løpet av uken har de dra­ma­tiske hen­del­sene i Ma­di­son, Wis­con­sin fan­get na­sjo­nens opp­merk­som­het. Kongressen i Madison, Wisconsin, er tom for demokrater men full av offentlige ansatte.

Republikaneren Scott Walker har etter å ha be offentlige ansatte om å betale større deler av inntekten sin til egen pensjon og sykeforsikring – samtidig som han krever at de skal gi opp sine rettigheter til kollektive forhandlinger med myndighetene – fått en mildt sagt dramatisk start på sin nye jobb som guvernør i den vesle delstaten Wisconsin i det nordlige USA. Det eneste han aksepterer at fagforeninger skal kunne forhandle om i fremtiden, er de ansattes lønninger.

Wal­ker har som mange andre gu­ver­nø­rer et stort bud­sjett­un­der­skudd å for­holde seg til, men Walk­ers plan for å løse pro­ble­met har fått det til å koke – etter hvert på begge si­der. To måneder etter at han begynte i jobben, er det lokale parlamentet okkupert av demonstranter som sammenligner ham med Hitler, Mussolini og Hosni Mubarak.

14 demokratiske delstatssenatorer har flyktet til nabostaten Illinois, der de sier at de vil oppholde seg på ubestemt tid. Dette for å unngå at politiet pågriper dem og tvinger dem tilbake på jobb. De vil med dette forhindre at budsjettforslaget tas opp til votering i lokalparlamentet. Delstaten har 19 republikanske senatorer, og det trengs 20 for å sette igang prosessen for å kunne stemme over forslaget.

Demonstranter har markert seg utenfor kongressbygningen i Wisconsins hovedstad Madison siden den 15. februar. Tu­sen­vis av an­satte i of­fent­lig sek­tor har i dage­vis pro­te­stert mot Walk­ers plan om å inn­skrenke fag­for­enin­gens­ret­ten, i til­legg til de fore­slåtte kut­tene i pen­sjons og helse­for­sik­rings­ord­nin­gene (for blant an­net læ­rere).

Så mange som 70.000 mennesker troppet opp for å demonstrere i helgen mot Walkers budsjettforslag. Mange av dem har slått seg ned i området rundt den okkuperte parlamentsbygningen. ”Vi blir her så lenge det trengs”, sier fagforeningstalsmannen Gary Lonzo til The New York Times. ”Vi har ikke tenkt å flytte på oss”, fortsetter han. Demonstrantene har okkupert kongressbygningen i Madison, Wisconsin, og tilbringer også nettene der.

Mens demonstrantene heiet, spilte på bongotrommer og slo på bøtter for å lage stemning, holdt de demokratiske politikerne lange innlegg der de kritiserte guvernør Walkers budsjettforslag. Slik holdt de på hele natten. Samtidig har debatten begynt i forsamlingens nedre kammer. Der holdt politikerne på i hele natt mens de demokratiske representantene brukte uthalingstaktikker for å forhindre at forslaget ble lagt frem for avstemming.

”Kan dere høre det? Kan dere høre hvordan de lager bråk? Kan dere høre stemmene til alle som stemte på dere? Hvordan kan dere unngå å høre det? skrek Tamara Grigsby, en av de demokratiske lokalpolitikerne”, under debatten i natt.

Demonstrantene mottar støtte fra mange hold. Blant annet skal flere leger ha begynt å skrive ut falske sykemeldinger for lærere som deltar i protestene. I helgen skal leger fra flere sykehus i området ha kommet til kongressbygningen for å dele ut falske sykemeldinger. ”De så ut som om de var plaget av stress, forklarer Lou Sanner, en av legene, til Forbes.com. Den lokale pizzasjappa Ian’s har delt ut gratis mat til demonstrantene i flere dager, og mottar nå donasjoner fra hele USA for å kunne fortsette å mate okkupantene. De har også mottatt penger fra 14 andre land – deriblant solidariske sjeler i Egypt, skriver Politico.com.

Mens det politiske sirkuset utspiller seg i Wisconsin, begynner flere andre delstater å oppleve at aktivismen ser ut til å smitte. I delstaten Indiana gjorde flere enn 30 lokale demokrater det samme som sine kolleger i Wisconsin og rømte fra delstaten for å unngå å debattere et forslag om å svekke fagforeningenes stilling. Nå vurderer Speaker i det nedre kammeret i den lokale lovforsamlingen, Brian Bosma, om han skal be politiet om å taue inn demokratene som har flyktet – hvis de kan finne dem. ”De skulker jobben de er satt til å gjøre”, sier Bosma om de demokratiske lokalpolitikerne til NYPost.com.

Også i California begynner arbeiderne å murre. I går samlet rundt 2.500 offentlige ansatte seg i hovedstaden Sacramento for å vise solidaritet med arbeiderne i Wisconsin. ”Jeg er her for å kjempe mot propagandaen som rettes mot arbeiderklassen”, sier Holly Ruff, en lokal lærer som frykter at guvernør Walker skal inspirere politikere også i California, til avisen The Sacramento Bee.

Men Walker har også sine tilhengere. Blant dem som har talt til hans forsvar er flere Tea Party-politikere og aktivister. Blant skiltene de holdt opp i en motdemonstrasjon i Sacramento i går var dette: ”Ingen flere gratislunsjer! Scott Walker som president!”

Sarah Palin deltok i debatten på fredag natt med en Facebook posting som oppfordret fagforeningsmedlemmer i den offentlige sektor om å bryte med deres lederskap. «Dere trenger ikke å knele for fagforeningslederne som ikke arbeider for deres interesser, men bruker dere istedet», skrev Palin. ”Wisconsin fagforeningsledere vil at fagforeningsmedlemmer skal ut på gatene for å kreve at skattebetalerne skal betale alle kostnadene for de ikke bærekraftige støtteordningene.”

Ifølge Palin gjør fagforeningsmedlemmer ”ikke gjør seg selv en tjeneste” gjennom å ”stenge skoler og oppgi barnas behov i protest mot den type belte-innstramning som folk overalt gjennomgår. Fagforeningsbrødre og -søstre: Det er gal kamp på feil tidspunkt.” Palin erklærte på torsdag at “en pensjon er et løfte” og at støtten ikke skulle bli kuttet for pensjonister og eldre arbeidere som har betalt programmene, men har også sagt at yngre arbeidere bør være villige til å ofre seg.

Hun har bedt fagforeningsmedlemmer om å ”ofre og bære vår del av byrden. Det er ingen som tjener på å avskjedige ofrene andre allerede har måttet gjøre – i lønningskutt, ubetalte ferier og til omed tap av jobb – for å klare unna vår øknomiske storm.”

Det er altså fagforeningsarbeiderne som skal bære byrdene av finanskollapsen som nå sprer seg stadig raskere i USA, mens selskaps- og finansmoguler beriker seg gjennom bonuser og statlige subsidier.

Arbeiderne gjør opprør i Wisconsin

Bank Bonuses, Bigger Than Ever, in the Spotlight

Banks Prepare for Big Bonuses, Public Wrath (NYT)

U.S. to curb bank bonuses as part of global move

US moves to control fat bank bonuses

Bank bonuses ‘to run to billions in 2011’

Radical change needed on UK bank bonuses-Cable – Worldnews.com

Posted in Økonomi, Dagens kamp, USA | Leave a Comment »