Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

POLICE STATE – Guardians of Power

Posted by Fredsvenn den august 5, 2012

Revolution Voices want to be heard all around the world.. and all around the world those voices are being silenced by the Guardians of Power.

Truth Be Known

WorldTV på Facebook

Youtube: POLICE STATE 2012: Weapons On Police Drones Coming Soon

Youtube: DHS Preparing for Civil War In US?

Youtube: SHOCKING ALERT!!! MARTIAL LAW IN USA BE AWARE!!!

Wikileaks

I juli ble amerikaneren Jacob Appelbaum, som er forsker og talsmann for WikiLeaks, holdt tilbake i flere timer ved Newark flyplass etter å vendt tilbake fra en tur til Holland. Hans laptop, telefon og andre elektroniske produkter ble tatt i fra ham – alt uten ettersøkningstillatelse, uten at han ble anklagd for en forbrytelse og uten å være under etterforskning, i det minste som han visste om.

Appelbaum ble forhørt i lenger tid om WikiLeaks og ble fortalt av dem som hadde stanset ham at han kunne forvente samme behandling hver gang han forlot landet og forsøkte å returnere til USA.

Dager etter møtte to FBI agenter ham på en computerkonferanse som han avholdt i New York som sa de ville forhøre ham igjen. Han har ennå ikke blitt anklagd for noen forbrytelse eller blitt fortalt at han er under etterforskning for noe. Det hele er med andre ord et forsøk på å skremme en hver amerikansk borger involvert med eller som støtter WikiLeaks.

Denne skremselskampanjen har nå spredd seg til folk som støtter Bradley Manning. Den 3. november vendte David House, en 23-år-gammel forsker som arbeider ved MIT, tilbake til USA fra en kort ferie med hans kjæreste i Mexico og ble gjenstand for lignende, eller til og med enda værre, behandling. Hans forbrytelse har vært å delta i etableringen av Bradley Manning Support Network, en organisasjon skapt for å få tak i penger til Mannings rettsak.

Houses har nå besøkt Manning tre ganger i Quantico, Virginia, hvor den beskyldte WikiLeaks kilden blir holdt i arrest. I likhet med Appelbaum har House aldri vært beskyldt for noen forbrytelse, aldri blitt fortalt at han er under etterforskning og ikke blitt fortalt at han er mistenkt for noe.

Et utvidet terrorismebegrep

En tidligere CIA-sjef, James Woolsey, ble i januar 2003 styreleder i USAs statlige National Endowment for Democracy (NED), som gjør mye av det som ble ”gjort i det skjulte av CIA for 25 år siden.” I styret har man kunnet se kjente navn fra den mest krigerske delen av USAs høyreside, som Donald Rumsfeld og Paul Wolfowitz.

Både Newt Gingrich, tidligere taler ved Representantenes hus i den amerikanske administrasjon, som er med i Council on Foreign Relations (CFR), Manhattan Institute for Policy Research (MIPR) og American Enterprise Institute (AEI), og R. James Woolsey, som satt i Rumsfelds sikkerhetsråd sammen med Richard Perle, taler for en bred krig mot Islam, noe Woolsey kaller for Den Fjerde Verdenskrig i artikler på Foundation for the Defense of Democracies (FDD) sin webside. Den tredje ble ført mot kommunismen.

Begge sitter i rådet i FDD, sammen med DLC Braziles, som sørget for Lieberman og McCains politiske ekteskap. Direktørene for FDD, Steve Forbes, er redaktør for Forbes magasinet og tidligere president forkandidat for det republikanske parti; samt tidligere Kongressmedlem Bob Dole, visepresident deltager Jack Kemp og Jeane Kirkpatrick, Reagan administrasjonens FN ambassadør og skaper av Sosial Demokratene i USA. Det er med andre ord en høyreradikal gruppe bestående av kristne sionister, imperialister, og neokonservative og ble skapt rett etter 9/11 for å styrke krigen mot terrorisme.

Terroristene skal omringes av spioner, overløpere må kjøpes, svake ledd tvinges, celler infiltreres. USA nøyer seg ikke med å straffe gjerningsmennene. Deres støttespillere har også erklært Amerika krig. Det gjelder organisasjoner og særlig land som huser, skjuler, bistår, finansierer eller på annen måte hjelper terroristene.

Er vi vitne til den fjerde verdenskrig? Tidl CIA-direktør James Woolsey mener så og hevder dette er en (lang) krig mot ”islamske ekstremister, de religiøse lederne i Iran og ”fascistene” i Irak og Syria”.

Terrorisme har etter den 11. september blitt et sesamord, slik som begrepet hekser ble det tidligere. Blant annet ble begrepet intellektuell terrorisme skapt som betegnelse for dem som kritiserte det stadig mer omseggripende statsapparatet, mens ikke-voldelig terrorisme og sivil ulydighet gikk fra å bli klassifisert som politisk aktivisme til terrorisme. Motstanden mot den førende politikken og staten kunne med andre ord bli slått langt hardere ned på enn tidligere.

USA har støttet folk som har skrevet om menneskerettighetsbrudd i andre land, men lar dem ikke skrive om hvilke brudd USA står for. Man kan kalle det en slags for dobbeltstandard. Det er en økende mengde klassifiserte dokumenter om saker som offentligheten bør få vite om, men som nå blir sett på som trusler for den nasjonale sikkerheten.

I etterkant av 911 fikk USA fullmakt til å slå ned på alt hva han så på som terrorisme og har bygget opp et stigende antall militærbaser rundt om i verden. Bush lovet alle en ny orden på tingenes tilstand, permanent krig som kunne komme til å strekke seg mer enn 100 år fremover i tid, korstog mot den oljerike arabiske verden og krig mot det gamle Europa.

I følge Bush var det å støtte Bush administrasjonen patriotisme, mens alt annet ble sett på som forræderi eller terrorisme. Man erklærte seg med andre ord som fiende av alt godt og seg selv som terrorist hvis man ikke støttet ham i hans krig. Enten var man for, eller man var mot, den nye verdensorden, hvor USA med Bush og de neokonservative styrte.

Ifølge Nadine Strossen, president for Den amerikanske borgerrettsunionen (ACLU): ”Betegnelsen terrorisme er i ferd med å anta samme innhold som betegnelsen kommunisme hadde på 1950-tallet. Det hindrer folk i å bli aktive, og de gir opp sin frihet. Folk får altfor lett panikk. De er altfor villige til å gi opp rettighetene sine og gjøre andre til syndebukker, særlig immigranter og personer som kritiserer krigen.”

I følge Adam Curtis fra BBC i dokumentarserien The Power of Nightmares er terrorisme ”en fantasi som har blitt overdrevet og fordreid av politikere. Det er en mørk illusjon som har spredd seg til alle regjeringer i hele verden, etterretningsbyråer og det internasjonale media.”

Den evige krigen mot terrorismen ble erklært av George W. Bush som en reaksjon på 11. september. Som på mange måter er en videreføring av den feilslåtte ”krigen mot narkotika” som også har mange ulike betydninger fra sted til sted.

Bush og de andre toppolitikerne i USA har verken definert noen slutt på krigen mot terrorismen eller noen klar begrensning i innholdet. Hvert nytt stadium av krigen gjør det klarere at den har lite å gjøre med al-Qaida eller World Trade Center, men handler om hva amerikanske generaler kaller Full Spectrum Dominance.

Ifølge Robert Zoellick, USAs handelsminister, handler krigen mot terrorismen om å forsvare den frie handelen. Den samme Zoellick har antydet at krigen mot terrorismen også bør utvides til å omfatte de såkalte ”intellektuelle terroristene,” grupper og enkeltpersoner som opponerer mot systemet.

Er dette The land of the free? Er det denne frihetene muslimer ikke liker? Neppe. Alle som er opptatt av ytringsfrihet og borgerrettigheter bør være meget, meget bekymret.

End of History?

Før 1989 forklarte Vestens ledere at trusselen om atomkrig skyldtes fienden i øst, Sovjetunionen. Etter at muren brøt sammen forklarte den amerikanske presidentrådgiveren Francis Fukuyama at historien var slutt.

Slutten på den kalde krigen mellom supermaktene USA og Sovjet representerte overgangen til en ny og harmonisk tid, en tid med slutten på krig, og som han la til, slutten på klassekrig.

Det er lett å se at Fukuyama tok feil. Krigen mot terrorismen var slutten for ”slutten på historien.” I dag blir vi forklart at usikkerheten for kloden skyldes terrorister, bandittstater og onde akser. Dette er like lite sant som at krigen mot terrorismen bare handler om terrorister.

Norge

Også Norge flyttet utenrikspolitiske grenser i ly av krigen mot terrorismen: I Afghanistan og Irak har norske soldater for første gang etter Andre verdenskrig deltatt aktivt i krig. De deltok verken i FN- eller i NATO-regi. De sto direkte under amerikansk kommando.

Hvor dypt det norske etablissementets lojalitet til USA stakk, avslørte utenriksministeren Jan Petersen. På spørsmål fra Dagbladet svarte han at «Regjeringen støtter bombingen i Afghanistan, uansett hvor sterk motstanden er i befolkningen». I tillegg innføres nye terrorlover og rettigheter innskrenkes. Norske fly dreper mennesker i Afghanistan.

Og Norge tjener penger på krig. I fjor tjente Norge 300 millioner kr på å selge våpen til USA, nesten en firedobling fra året før. Seks milliarder norske pensjonskroner er investert i våpenprodusenter. Andre krigsprofitører som tjener blodpenger på krig er bl.a. Kværner, Stena Line/DFDS og Maersk. Er det rart at Norge indirekte støtter USAs imperialistiske politikk? De har tross alt de samme interessene.

Den fjerde verdenskrig – en krig mot folk flest

Også Subcomandante Marcos mener den fjerde verdenskrig har startet, men at dette er en krig om markeder, om territorium, en krig drevet frem av nyliberalismens umettelige hunger etter evigvarende økonomisk vekst. M.a.o. en krig mot folk flest. En krig som føres med bomber, propaganda, skremsel, terrorlover og økonomiske virkemidler.

I sin sjette deklarasjon informerer EZLN- CCRI om deres standpunkt og analyse av situasjonen per juni 2005. De informerer om organisasjonens villighet til å gå i dialog med alle organisasjonene nede og til venstre for å bli kjent med hverandre og finne samarbeidsmåter for å styrke hverandres kamper.

Den Andre Kampanjen regrupperer kollektiver og organisasjoner som støtter zapatistenes kamp og samarbeider for å styrke aktivitet og informasjon om de forskjellige motstandsbevegelsene.

Kampanjen har fått oppslutning hos et imponerende variert utvalg av mennesker med like mange forskjellige kamper: husokkupanter i storbyene, bydeler som trues med utkastelse, seksualarbeidere og transvestitter/transseksuelle, studenter, anarkopunkere, syndikalister, mennes kerett ighetsforkjempere, enker, tidligere politiske fanger, kvinner som har gjennomgått voldtekter som torturmetode, urfolk som kjemper for å bevare sin kultur, kunstnere, intellektuelle som hører til grasrota samt hundrevis av internasjonale støtteorganisasjoner som føler seg knyttet til, inspirert, formet og som en del av zapatistenes initiativer for autonomi og verdighet. Her knyttes raseriet mot kapitalismens fire ansikter og deres fjerde verdenskrig.

Nymccarthynisme

Det ser nå ut til at USA i disse krisetider befinner seg midt oppe i en periode med nymccarthynisme, oppkalt etter Joseph R. McCarthy, en konservativ republikansk senator fra Midtvesten, Wisconsin, som etter en antikommunistisk og nasjonalistisk valgkamp i 1946 hadde blitt valgt inn i senatet hvor han ble sittende til 1957.

McCarthy ble uten tvil den viktigste representant for jakten på radikale og andre ”undergravende elementer” i USA i begynnelsen av 1950-årene. Han var en aggressiv og hensynsløs politiker, som brukte alle tilgjengelige midler for å nå sine mål. Han var en demagog, og hans arbeid var preget av hans sterke ønske om makt og innflytelse. Forfølgelsen av amerikanske borgere nådde et crescendo i 1950-årene med den inkvisisjonen som gikk under navnet McCarthyisme.

”Det som er analogt med McCarthyismen er de selvutnevnte beskyttere som driver privat svartelisting”, sa Erik Foner, professor i historie ved Columbia University, som fortsetter: ”Det fins ingen perfekt analogi, og historien gjentar ikke seg selv. Men det er et mønster der regjeringene begrenser ytringsfriheten og valser over tradisjonell rettsbeskyttelse.”

State Crimes Against Democracy (SCAD)

Tidsskriftet American Behavioral Scientist (Sage, februar 2010) etablerte konseptet State Crimes Against Democracy (SCAD), som ifølge professor Lance deHaven-Smith fra statsuniversitetet i Florida involverer regjeringsansatte på høyt nivå, ofte i kombinasjon med private interesser, som engasjerer seg i hemmelige aktiviteter for politisk vinning og makt.

Bevisste SCAD siden Andre verdenskrig inkluderer McCarthyisme (fabrikasjon av bevis på en kommunistisk infiltrasjon), Gulf of Tonkin Resolution (president Johnson og Robert McNamara hevdet på falskt grunnlag at Nord Vietnam angrep et amerikansk skip), innbrudd i kontoret til Daniel Ellsbergs psykiater for på den måten å diskreditere Ellsberg, Watergate saken, Iran-Contra, valget i Florida i år 2000 (felon disenfranchisement program) og falsk etterretning vedrørende WMD for på den måten å rettferdiggjøre en krig mot Irak.

Andre mistenkte SCAD inkluderer drapet på Lee Harvey Oswald, drapet på George Wallace, October Surprise på slutten av Carters presidenttid, militærgrad anthrax mailet til senatorene Tom Daschle og Patrick Leahy, drapet på Martin Luther King og World Trade Center bygning 7 den 11. september 2001 kollapset.

Dagens kapitalisme

Ser man på faktaene rundt Bush familien til blant annet Rockefeller familien, Wall Street og Londons kapitalmakt, elite konsensus-byggende organisasjoner som Bilderberg Gruppen og Den trilaterale kommissjon, samt til de internasjonale oljeselskapene forstår man at det er en forbindelse mellom alt dette og Den permanente revolusjon slik den opptrer som en evig krig, nå kjent som den såkalte Krigen mot terror og Den fjerde verdenskrig, og en permanent krigsøkonomi slik den blant annet blir fremstilt av Jeffrey Steinberg, Allen Douglas og Rachel Douglas i teksten Cheney Revives Parvus ‘Permanent War’ Madness. Det hele kalles rett og slett for kapitalisme og handler om å tjene multinasjonale kapitalistiske interesser.

Antikrigsbevegelsen har ikke tatt feil og trenger ikke bøye seg i støvet og unnskylde seg. Resultatene av USAs ”demokratiseringsprosess” er tydelige: intet demokrati, kaos, død, miljøforurensing og ustabilitet, noe som igjen legitimerer ytterligere amerikansk tilstedeværelse samt militæraksjoner.

Hva betyr antikapitalisme? At verdighetene vi bærer på begynner å riste av seg nedverdigelsen og utbyttingen som markedssamfunnet innstalerer i vår egen væremåte: egoer ute av proporsjoner, frykt og benektelse av andre i områder som konkurranse, underkastelse av våre gjerninger til kvantitative kriterier, suksess -og effekt ivitetsbesettelse, bedårelse av hastighet og korte tidsperspektiv.

Tiden er inne for å vekke vår fremtidsfølelse! Å innse at en organisasjon basert på lokale autonomier som koordinerer seg selv på kommunalt, nasjonalt og internasjonalt nivå er mulig. Et samfunn som befrir tiden, som respekterer naturen, som produserer uten penger alt som trengs for at menneskeheten skal kunne leve godt.

Hvis vi ikke begynner å skjønne at det er mulig, og ta ansvar for denne nye verden befridd fra markedsliberalismens tyranni, staten, kapitalen og spesialisert arbeid, da er det ikke noe vits i å innta en antikapitalistisk posisjon. Alternativene er enten barbarisk kapitalisme eller verdig menneskehet.

Orwellianisme: Gjenpublisert

De rike blir rikere og de fattige blir fattigere – Det kalles kapitalisme

State Crimes Against Democracy

USAs arbeid for å fremme uttrykksfrihet, eller …

Project Censored

What Really Happened – The New McCarthyism

Truthout: The New McCarthyism

The Fourth World War

Den fjerde verdenskrig

Fjerde verdenskrig

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: