Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Transformasjonen

Posted by Fredsvenn den november 24, 2012

Til dem som mener at vi trenger ekte demokrati hvor det er folket selv som bestemmer, at vi trenger et annet økonomisk system enn dagens kapitalistiske vekstøkonomi og at vi trenger en mer fredelig, miljøvennlig og rettferdig verden!

Transformasjon er når du gir slipp på de gamle forestillingene og aksepterer at du er så mye mer enn de begrensende tankene, følelsene og mønstrene som holder deg tilbake.

– Alle mennesker kan gjøre en forskjell!

“We are talking only to ourselves. We are not talking to the rivers, we are not listening to the wind and stars. We have broken the great conversation. By breaking that conversation we have shattered the universe. All the disasters that are happening now are a consequence of that spiritual ‘autism.’”

– Tomas Berry

“Det er ikke et tegn på god helse å være vel tilpasset et sykt samfunn.”

– Jiddu Krishnamurti.

“Tvil aldri på at små grupper av tenksomme, engasjerte mennesker kan forandre verden. Faktisk er de de eneste som noensinne har forandret noe.”

– Margaret Mead

Vi ble alle født under det store smellet for 13.7 milliarder år siden. Dette smellet skapte vårt univers, som er et av uendelig mange universer, som dør og blir skapt i det uendelige. Vi er alle stjernestøv og er inkludert i den store helheten vi inngår i. Det som har vært har alltid vært der og vil alltid komme til å være. Noen kaller det Gud, mens andre kaller det universet.Fra Gøbekli tepe, også kjent som sivilisasjonens vugge, til i dag har vi utviklet vår sivilisasjon. Underveis har vi erfart og lært mye. Men vi har også pådratt oss en rekker «barnesykdommer», slik som klasseforskjeller, diskriminering og krig.

Det er ingen tvil om at vår sivilisasjon med tiden har utviklet en rekke negative trekk. En tvers igjennom urettferdig fordelingspolitikk, bølger av selvmord og psykologiske plager, samt forurensing er noen av problemene vi står overfor.

De tidlige symbolene var hakekors, solkors og solhjul. Dette er urgamle symboler og stammer fra neolittisk tid. De etterliknet bevegelsen eller kretsløpet i naturen og representerte solens gang på himmelen, liv og utvikling. Korset og sirkelen har vært tolket som symbol for en forening av to motsetninger, tilsvarende yin og yang i Det fjerne østen. Solkorset kan ha representert bare solen eller solen kombinert med en forestilling om et såkalt livets tre.

Fra en balansert verdensorden mellom de feminine og maskuline prinsippene, hvor det hersket fred og hvor folk ga etter evne og fikk etter behov, en slags “urkommunisme”, utviklet man seg gjennom patriarkene etter hvert til en mannsdominert og patriarkalsk orden.

De ulike folkegruppene dannet ulike imperier med en stadig mer hierarkisk samfunnsstrukturer. Disse konkurrerte mot hverandre, noe som førte til stadig mer krig. Templene fungerte som den tids banker. Klassesamfunnet med arbeidsdeling og forskjeller mellom fattig og rik slik vi kjenner det i dag ble dannet.

Fra en syklisk historieoppfattelse gikk man med patriarkene over til en lineær, eller mekanisk, forståelse av tid og rom. Mens førstnevnte historieforståelse innebærer en tidsoppfatning der tiden gjentar seg, og ikke går i noen bestemt retning, eller faser som hver enkelt gjennomgår lignende bevegelser, men uten å komme tilbake til samme utgangspunkt, innebærer en lineær historieforståelse en rettlinjet utvikling fra ett punkt til et annet. Historiske hendelser skjer bare én gang, og historien har både en begynnelse og en slutt.

Med den lineære historieoppfatningen dukker tanken om historiens utvikling og formål opp. Det er ikke lenger prosessen, men målet som er det essensielle. Gudinnene ble glemt, heksene ble brent. Den moderne vitenskap skar bort resten med sin skalpell. Tilbake sto en hard, fysisk og mekanisk verden uten innhold og mening.

Alt skulle kunne måles og veies. Mekanismens verdenssyn, ledet an av vitenskapens yppersteprester som Isaac Newton, Rene Descartes og Francis Bacon tok over. Man skulle frariste verden sine hemmeligheter, som om hun var en listig og slu kvinne. Verden skulle plyndres og voldtas. Makten ble sentralisert i stadig færre hender.

Patriarkiet, den ensidige dyrkingen av fornuften, må alltid være i balanse med matriarkiet, med våre hjerter, vår intuisjon, vår kreativitet. Men den nåværende elite tenker ikke å slippe taket på den materielle velstand som de har erobret fra det store flertall av verdensbefolkning. De vil benytte seg av alle tenkelige metoder for å beholde den.

Urbefolkninger blir på grusomste måte plassert i konsentrasjonsleire eller isolert. Rasismen har fått fritt spillerom, så fritt at fascistene føler at dette er deres verden, mens fakkelbærerne, de som slåss for det de elsker og setter pris på, kjærlighet, rettferd osv. føler seg fremmedgjort i en fientlig verden.

Human Genome Organization (HUGO), også kalt Vampyrprosjektet, har på grunn av forskernes, vitenskapens yppersteprester, funnet ut at genene, informasjonen urbefolkningen sitter inne med er unik og av umistelig karakter.

Samlingen blir utført av NGOer og universiteter, for ikke å glemme de multinasjonale selskaper, og genene kommer til banker som kjøper og selger alt ettersom. Man tar patent på menneskers vev. Men ensidige materialister som de er lot de menneskene selv gå til grunne. De forsto ikke å ta vare på menneskene i seg selv og deres verdier som har gått i arv fra generasjon til generasjon, for til slutt er det dette som er det viktigste.

Urbefolkningene står ikke kun med de unike genene, for uten den unike kulturarv. Derfor hjelper det lite kun å ta vare på deres materiale, for uten deres åndelige arv. Mister vi denne er det ingen vei tilbake. Da er vi på avveier. Det er med andre ord fra jordens urbefolkninger at vi må hente den kraft som skal føre oss videre inn i den nye dimensjonen. Det er det vi må bygge videre på.

Naturvitenskapsmannen og miljøaktivisten James Lovelock er mest kjent for sin hypotese om jorden, kalt Gaiahypotesen. Ifølge denne teorien oppfører jorden selv seg som en organisme, og betraktningsmåten kom til å «sette ord på en ny økobevissthet».

Ifølge Lovelock er Jorda en ekstra-terrestrisk, intelligent organisme. En planet som er blitt omformet og omstøpt ved hjelp av et sjølutviklende og sjølregulerende levende system. Alt liv på jorden utgjør én enhet, som manipulerer jordens atmosfære slik at den tar vare på jordens behov.

Entropi er en ekstensiv tilstandsvariabel innen termodynamikken. Entropi er et mål på graden av uorden i et termodynamisk system. Økende entropi betyr økende uorden, hvilket innebærer at mengden energi som er av en slik form at den kan utnyttes til nyttig arbeid, minker.

I følge termodynamikkens 2. lov er spontane prosesser som minker entropien i et isolert system umulige. Det vil si at for isolerte system — og i universet som helhet — vil entropien enten være konstant eller øke for hver energiomsetning som skjer i systemet.

I videreføringen av dette resonnementet virker det som om universet uunngåelig nærmer seg en slutt-tilstand med maksimal entropi og ingen mulige termodynamiske prosesser. Dette scenariet omtales som varmedøden.

Universet begynte med andre ord med uorden eller kaos og beveger seg mot orden. Det er på denne måten man kan måle universets tidsalder. På samme måte kan vi måle en sivilisasjons modenhet. Desto mer frihet desto mer orden.

Ingen ytre revolusjon kan alene skape en ny sivilisasjon. I for lang tid har vi opplevd at den ene blodige revolusjonen etter den andre styrter det gamle regimet, men at man ikke er i stand til å skifte til noe som er bedre. Den gamle samfunnsorden gjenskaper kun seg selv i etterkant av revolusjonen. Forskjellen er kun at det har kommet til noen nye ansikter.

Vi blir nødt til å stanse ballen som synes ustoppelig å rulle videre i et stadig høyere tempo. Vi blir nødt til å transformere den slik at den ikke lenger vil utgjøre en trussel mot vår arts og vår verdens overlevelse.

Det er urealistisk å tro at vi kan klare å endre dagens verden. Samtidig er det totalt urealistisk å tro at dagens samfunnsform vil klare å takle de samfunnsproblemer vi nå står overfor, og da især med hensyn til de klima-mål vi blir nødt til å nå og de samfunnsendringer vi da kommer til å måtte få gjennomført.

Den eneste overlevelse vi har er at vi gjør det umulige mulig ved å skape en ny samfunnsorden. Dette på grunn av at den andre løsningen, det å bare la ting skure og gå, vil være et totalt nederlag som vil være katastrofalt for jordas og menneskehetens fremtid. Revolusjon er ikke en ting for drømmere og idealister, men en ren og skjær nødvendighet.

Men her er det ikke nødvendigvis tale om en ytre revolusjon, som kanskje kun vil forverre situasjonen, men en indre omveltning hvor vi oppnår en ny, høyere og mer opplyst bevissthet. Vi må med andre ord transformere hele den måten vi ser samfunnet og verden på og skape noe nytt.

Det vi trenger er en indre revolusjon som gjør at vi klarer å overvinne frykten og gjør oss i stand til å åpne oss for universets vitale eliksir og dermed bli i stand til å skape en sivilisasjon bygget på rettferdighet, likeverd, solidaritet, frihet, bærekraft og fred.

Vi har beveget oss gjennom barndommen, blitt ungdom og trer nå inn i voksen alder. Vi er som ungdom som med alle midler forsøker å beseire vår felles mor, som vi alle er fullstendig avhengige av. Mens ungdomstriden bærer preg av opprør vil den kommende tiden bli preget av modenhet, balanse og harmoni.

Vi har utviklet oss via flere stadier og har nå dannet en global sivilisasjon. Vi alle befinner oss i det samme globale fellesskapet. Vi må derfor fjerne all frykt og i stedet åpne oss for hverandre. Vi må ha en spirituell oppvåkning. Bare i dette vil det ligge en enorm kraft og et enormt potensiale.

Men samtidig som vi må kurere de «sivilisasjons-sykdommene» vi har pådratt oss må vi smelte sammen med de andre sivilisasjonene som har utviklet seg, og til sammen danne en global sivilisasjon preget av rettferdighet, respekt, likeverd, solidaritet, frihet, fred og bærekraft. Dette samtidig som vi beholder vår egenart og unike egenskaper.

Samtidig som vi endrer samfunnet må vi også utvikle oss spirituelt. Vi må lytte på hverandre og på naturen for på den måten å oppnå en høyere selvinnsikt. I tillegg til den ytre revolusjonen trenger vi med andre ord en spirituell oppvåkning som gjør oss i stand til å leve i harmoni med hverandre og med naturen.

En lett løsning synes å være å nedsette et grønt klimadiktatur. Hvorfor skal vel folk få kunne velge vedrørende jordas overlevelse eller ikke. Hva med neste generasjon – hvilket valg har dem? Det er kun det at makt har det med å korrumpere de som har den.

Ringen i Ringenes herre beskriver dette forløpet. Poenget er at ingen må ha så stor makt. Makt formørker sinnene. Ringen blir derfor destruert, noe Gollum ikke klarte, men som de to hobittene klarer. Løsningen er derfor ikke et grønt diktatur, men folkelige råd som tar demokratiske valg på folkets vegne og i folkets interesser.

Sammen må vi fjerne de kreftene som holder oss nede. Vi trenger ikke kun et nytt parti, men en fornyelse av vår sivilisasjon i sin helhet. Vi må danne revolusjonære forsamlinger og råd rundt om på planeten, som samarbeider for felles beste. Det er i fellesskap vi finner de beste løsningene.

Det første vi trenger å gjøre er å transformere samfunnet. Slik som med militærindustrien, hvor man må konvertere fra krigs- til freds-produksjon, må man konvertere fra forurensende- til bærekraftig industri. I stedet for krig må vi ha diplomati og i stedet for forurensing må vi ha bærekraft. Dette på tross av at dette nærmest vil være umulig.

Jeg må være oppriktig. Det er lett å gå seg vill blant de kreftene som nå manifesterer seg. Det blir et ytre fokus. Men man må ikke bli blendet. Vi er fakkelbærerne og skal vise vei til den nye sivilisasjon.

Jeg holdt på å bukke under av det ytre fokus, alle lidelser og smerte, som i dag viser seg som åpne sår, som tørre drikkekilder uten vann, som krymper seg av solens hete. Jeg mistet veien, blind av hat mot de kreftene som forårsaker dette til mine nærmeste, mine søstere og brødre, som alle deler det samme utspring, det samme blod.

Vi er som sider i en bok, for å forstå helheten, hvem vi er, må man ha lest hele boka. Vi er ikke isolerte fra hverandre, men knyttet til hverandre gjennom sterke bånd. Vi er som virvler i den enorme flod.

Kjernen som alltid har beskyttet meg opphørte og frykten og oppgittheten fikk sneket seg inn. Men jeg ble påminnet om hvor vi kommer fra og hvor vi går hen, og jeg ble vekket lik en saltstøtte, til live igjen.

Det er på denne måten kreftene i verden fungerer. De forsøker å stanse oss gjennom å blende oss slik at vi mister retningssansen. Vi må kunne takle det som kommer oss i møte og ikke miste vår felles kjerne. Vi må ikke igjen la oss lede og følge den gale sti, men være kritiske og handle med omhu.

Det er den femte dimensjonen som skal fylle de andre fire med innhold, som nå står for tur. Døren har allerede blitt åpen og står på vidåpent gap. De fire første dimensjonene, som gir rom og tid, lager grunnlaget for materialismen. Nå kommer det åndelige innhold, det som har ligget og ventet på at jordens folk skal bli modne.

Men inn i den femte dimensjon går vi med tomme hender. Der er det andre verdier og lover som gjelder. Vi kan ikke vandre inn alene, uten å forsikre oss om at portene står åpne og tilgjengelige for dem som kommer etter oss. Vi er alle stjernestøv, med noe av hemmeligheten i hver og en av oss. Det er klodenes kamp, en kamp mellom sivilisasjoner, som nå endelig har blitt utropt.

Nettet er ved å snøre seg sammen om oss. Fascismen først og fremst representert ved USA og de multinasjonale selskaper, samt de regjeringer i verden som i sin underdanige grådighet har nedlatt seg å følge retningen, har med alle slags metoder forsøkt å forhindre oss i å tre inn i det åndelige fellesskap, inn i den åndelige dimensjonen. Irak, sivilisasjonens vugge, ble angrepet og nærmest utslettet. De forsøkte å ødelegge kraftsenteret, menneskehetens hukommelsesvev.

Verdenseliten har sperret veien for lyset i for lang tid, spredt mørke over hele horisonten, men de har blottstilt seg og er klare for hugg. Lik en okse skal dyre knele før det faller. Og sola skal igjen skinne i alle tusener av hjem, over vann, jord og himmel, som dugg for sol vil det hele forsvinne når folk igjen ser klart og hører på sine hjerter, for deretter igjen å følge retningen.

Frykten, terroren, både fra oven og neden, både fra stater og terrorister, har gjort lite annet enn å mette de blodtørstige selskapene, industriherrene og finanskapitalen. Nå har tiden atter på ny kommet. Endringen kommer før vi vet ordet av det.

Det dreier seg ikke lenger om et filosofisk spørsmål om hvor vidt vi ønsker mer eller mindre frihet og om hvordan demokratiet skal fungere, men om vi, hele jordens mennesker, for ikke å nevne naturen, er i stand til å tåle mer. Naturen vet å si fra når det gjelder. Naturkatastrofer blir et stadig hyppere problem.

Endringen kommer før vi vet det. Man har ikke sett løsningen for bare hindringen, ikke sett skogen for bare trær. I for lang tid har de mørke kreftene fått turet fram og kuet menneskene. For lenge har de tyrannisert oss med grenseløs barbari som har traumatisert oss og fått oss til å frykte. Noen har gjemt seg i seg selv, andre har mistet veien, mens andre igjen har kjempet mot den overlegne makt.

Det er nå på tide at jordens flittige maur, kunstnere av alle slag, kreative sjeler og urbefolkninger over hele verden, står side om side og viser vei inn i det nye og ukjente.

Høsten 2008 brøt store deler av det internasjonale finansmarkedet sammen og verden gikk inn i en økonomiske krise som ikke har vært sett siden depresjonen på 1930-tallet. Konsekvensene av denne krisen har ført utallige inn i arbeidsledighet eller prekære arbeidsformer samtidig som innstramningstiltakene i de mest utsatte landene rammer hardest fra bånn opp.

Store folkelige opprør som protester mot undertrykkelse i arabiske land, Indignados i Spania, Occupy i USA, og ikke minst voldsomme reaksjoner på EUs krav til strukturtilpasninger i Hellas, har oppstått i kjølvannet av krisen. På Island har det ført til regjeringsskifte, flere folkeavstemninger om tilbakebetaling av gjelden og en ny grunnlovsforsamling bestående av vanlige folk.

Dagens sosiale bevegelser, slik som Indinados og Occupy, har disse aspirasjonene. Sammen fremmer vi alternativer som står i kontrast til dagens destruktive tendenser. Husk: Samhold gir styrke!

Min religiøse overbevisning

En ny soloppgang

En tekst om hvilket hinder vi står overfor og hva vi kan gjøre for å få bukt med dem

Tilbake til naturen eller en ny sivilisasjon?

Vår videre utvikling

Vår religions opphav

Global oppvarming fryser verdensøkonomien + div andre tekster

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: