Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Kamp nedenfra’ Category

Global Revolution: Real Democracy Now

Posted by Fredsvenn den juni 13, 2011

Global Revolution: Real Democracy Now (Oslo)

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/203578_216587508374443_8257534_n.jpg

«Vi er en gruppe uten partipolitisk tilhørighet. Vi krever et ekte demokrati nå. Vi følger og fremmer modellen og manifestet utstedt i Spania og fulgt av andre land.» Søndag den 19. juni kl. 19.00-22.30 avholdes Global Revolution: Real Democracy Now (Oslo) utenfor Stortinget i Oslo.

Call for actions June 19th:

People of the World, rise up!!!We are the outraged, the anonymous, the voiceless. We were there, silent but alert, watching. Not gazing upward at the powers that be, but looking from side to side for the right time to unite with each other.

No political party, association or trade union represents us. Nor do we want them to, because each and every one of us speaks for her or himself. Together, we want to design and create a world where people and nature come first, before economic interests. We want to design and build the best possible world. Together we can and we will. Unafraid.

The first sparks started to fly in the Arabic countries, where thousands of people took over streets and squares, reminding their governments where the real power lies. The Icelanders followed, taking to the streets to speak their mind and decide their future. And it wasn’t long before Spaniards occupied squares in neighborhoods, towns and cities. Now the flame is swiftly spreading through France, Greece, Portugal, Italy and Turkey, and the cries of peaceful demonstrators echo across America and Asia, where new movements are cropping up everywhere. Only a global revolution can confront global problems. The time has come for the woman and man in the street to take back their public spaces to debate and build a new future together.

This is a call to the Globalrevolution on 19 June. We’re calling on people everywhere to peacefully occupy public squares and create spaces for debate, assembly and reflection. It’s our duty to reclaim the public arena and together forge the kind of world we want to live in.

People of the World, rise up!!! Take the square!!! Take the streets!!!

– The revolution continues, 19th June: TAKE THE STREETS

Kontakt:

squares@lists.takethesquare.net

Globalrevolution@takethesquare

Take the Square.net

Map of actions

Democracia real ya

Democracia Real Ya

Facebook

Bilder

What do they sign when they ratify the Euro Pact?

Posted in Dagens kamp, Kamp nedenfra | Leave a Comment »

Ny forskning på mus med lav status

Posted by Fredsvenn den mars 28, 2011

http://filipspagnoli.files.wordpress.com/2008/10/banksy-anarchism.jpg

https://i1.wp.com/militantlibertarian.org/wp-content/uploads/2010/06/nogod_nomasters_anarchism.sized_.gif

https://i1.wp.com/www.freedompress.org.uk/news/wp-content/uploads/Freedom-anarchism.jpg

Ny forskning på mus med lav status kan peke mot hvordan mobbing kan bidra til sosial angst. Lav status endrer hjernekjemien og fører til langsiktig sosial angst på molekylnivået.

Forskerne ved Rockefeller University fant at kronisk sosialt stress påvirker deler av nervesystemet som har å gjøre med sosial adferd hos pattedyr, som paringslek, parforhold og foreldreadferd.

Mus, som stadig ble plaget av dominerende hanner, ble uvanlig nervøse i nytt selskap. Adferdsendringen ble fulgt av økt følsomhet for vasopressin, et hormon som er knyttet til en rekke former for sosial adferd.

Yoav Litvin og hans kolleger ved Donald Pfaffs laboratorium for nevrobiologi og adferd satte opp et slags «skolegårdsscenario» der en ung mus ble plassert i et bur med større, eldre mus – en forskjellig mus hver tiende dag.

Musene er territorielt orienterte, og utkjempet en kamp nykomlingen alltid tapte. Etter de ti minutter lange kampene ble musene adskilt i det samme buret med en skillevegg som holdt dem fra hverandre, men lot dem se, høre og lukte hverandre. Denne opplevelsen skaper stress for taperen.

Etter en dags hvile settes testmusene siden sammen med ikke-truende mus av sammenlignbar størrelse og alder. De traumatiserte musene viste seg å være tilbakeholdne i «sosial omgang» med sine medmus, og foretrakk å holde seg på avstand sammenlignet med mus som ikke hadde blitt «mobbet». De viste også annen type adferd som har blitt knyttet til frykt og angst hos mennesker.

Forskerne ga også en gruppe mus et stoff som blokkerer vasopressinreseptorene i hjernen. Dette endret deler av deres nervøse adferd. Ved undersøkelse av musenes hjerne, særlig områder knyttet til følelser og sosial adferd, fant forskerne en økning i vasopressinreseptorene. Hos mennesker er hormonet vasopressin knyttet til aggresjon-, stress- og angstproblemer.

Forskerne mener det kan være paralleller hos mobbeofre blant mennesker. «Endringer i deler av disse systemene har vært observert ved menneskelige sykdommer som sosial fobi, depresjon, schizofreni og autisme», sier Litvin til PhysOrg.com.

Mange studier av gnagere, primater og mennesker har vist at et tidlig psykologisk traume kan ha negative effekter på helsen livet gjennom. Litvin sier hans studie tyder på at ofrene for mobbing kan ha vansker med å danne nye forhold, og identifiserer rollen en bestemt vasopressinreseptor kan spille.

«Dette gjør at man kanskje kan gi medisinsk behandling for ettervirkningene av slike traumer», sier Litvin, som legger til at studier i tillegg har vist at det å danne og vedlikeholde positive sosiale relasjoner ”kan helbrede noe av skaden mobbing gjør.»

Klasseforskjeller og skjeve sosiale mønstre i dagens samfunn bidrar trolig til å holde menneskeheten nede. Det eksisterer et enormt, ubrukt menneskelig potensiale i form av unge menn og kvinner, som har vært holdt nede av fattigdom og tyranni.

”Ned med ejendomsretten! væk med pengene! Hug dem over, de djævelske lænker der binder menneskehedens fødder til de forbandede blylodder, saa den fri og stolt kan svæve ud i rummet og jublende forfølge sin store bestemmelses maal: at erobre universet, og indrette sig i det som en herre i sit eget hus. Hvad satan nøler I efter? hug dog lænkerne over og slip menneskeheden løs. Lad dette mangetusen-aarige vanvid endelig engang ha en ende!”, skrev Hans Jæger i Anarkiets Bibel som utkom på Gyldendal forlag i København i 1906.

Boken var et teoretisk-økonomisk verk, inspirert av Proudhons og Bakunins idéer. Boken har en en bibelsk form, tonen er profetisk, retorikken religiøs. Mye av verket er anlagt som samtaler mellom Gud og Satan. Jæger kom her med rasende angrep på religionen, kapitalismen, den private eiendomsretten og staten. Det skulle bli fri kjærlighet, den arbeidende befolkningsmasse skulle konstituere seg selv som ”Folket” og eiendomsretten skulle ”suspenderes” gjennom en revolusjonær prosess.

”Eiendom er tyveri” (La propriété, c’est le vol) var et slagord som ble formulert av den franske anarkisten Pierre-Joseph Proudhon i hans bok ”Hva er eiendom?”, som utkom i 1840. Proudhon skjelnet mellom urettmessig eiendom av produksjonsmidler som andre bruker og rettmessig besittelse av jord eller redskaper man selv arbeider med.

Tanken om at eiendom er tyveri inneholder to elementer, som er nært knyttet til hverandre: Tanken om at den som har eierinntekter uten å arbeide stjeler fra arbeiderne, og tanken om at de produksjonsmidler han eier, og som gir et skjær av berettigelse til hans inntekt, er stjålet fra de arbeidere som har produsert dem.

”Efterat der i et halvthundrede aar i stilhed var knurret over den bestaaende eiendomsret, lød i 1848 det raab. Eiendom er tyveri, saa stærkt og mægtigt, at det bedøvede den ene halvdeel af menneskeslægten og gav den anden halvdeel liv og haab”, skrev Marcus Thrane i teksten Om eiendomsretten.

Thrane, som startet den første arbeiderforeningen i 1848 i Drammen, startet året etter Arbeider-Foreningernes Blad, som brakte utførlige utdrag av Proudhons skrifter, skreddersvennen Wilhelm Weitlings utopiske sosialisme, Etienne Cabets kommunistiske trosbekjennelse, henvisninger til Saint-Simon, Jean-Joseph-Louis Blanc, og andre tidlige sosialisters verker.

Thrane var en stor beundrer av Proudhon, som han karakteriserte som […] ”vor tids uden tvivl største sjeni[…]”, men han oppfattet seg ikke som anarkist. Han regnes som Norges første sosialist, og kooperasjonsbevegelsens far.

I slutten av juni 1850 hadde arbeiderforeningene 20.854 medlemmer fordelt på 273 foreninger, men han ble arrestert, for tilslutt å bli fengslet, i 1851 og arbeiderforeningene ble nedlagt eller skiftet karakter. Thrane slapp ut i 1859, men emigrerte til USA i 1863. Han tok avstand fra justismordene på en del anarkister etter Haymarketopptøyene i Chicago i mai 1884. Thrane kjente personlig en av dem som ble hengt.

Proudhon, som har blitt kalt anarkismens far, identifiserte tre former for autoritet i moderne samfunn, Stat, Kirke og Kapital, og var like innbitt motstander av alle tre. Han er kjent for aforismer som «Anarki er Orden», hva som i en mer populær parole har blitt til “Anarki eller Kaos”.

I stedet for kun å være antistatlig så er anarkismen primært en bevegelse mot hierarki, da hierarki er den organisasjonsstrukturen som legemliggjør autoritet. Anarkisme kalles derfor ofte for “frihetlig sosialisme”, “libertær sosialisme” eller “autonom sosialisme”.

Siden staten er den “høyeste” form for hierarki, er anarkister per definisjon antistatlige; men dette er ikke en tilstrekkelig definisjon av anarkisme. Det innebærer at alle anarkister er i mot alle former for hierarkiske organisasjoner, ikke bare staten. Det inkluderer alle autoritære økonomiske og sosiale forhold, så vel som politiske, spesielt de som er tilknyttet kapitalistisk eiendom og lønnsarbeid. Anarkismen er derfor en politisk teori med det mål å skape et samfunn uten politiske, økonomiske eller sosiale hierarkier. De går inn for individuell frihet og sosial likhet.

Anarkistene mener at individualitet – det som gjør en person unik – er et viktig aspekt ved menneskeheten. De innser likevel at individualiteten ikke eksisterer i et vakuum, men er et sosialt fenomen. Utenfor samfunnet er individualitet umulig, siden man trenger andre mennesker for kunne utvikle seg, ekspandere og vokse.

For at individualiteten skal kunne utvikle seg i størst mulig grad, anser anarkistene det som vesentlig å skape et samfunn basert på de tre prinsippene frihet, likhet og solidaritet. Disse er avhengig av hverandre.

Frihet er viktig for at menneskelig intelligens, kreativitet og verdighet skal kunne blomstre. Å bli dominert av andre er å bli nektet muligheten til å tenke og handle for seg selv, som er den eneste måten for individualiteten å vokse og utvikle seg. Dominering kveler også innovasjon/endringer og personlig ansvar, noe som leder til konformitet og middelmådighet. Et samfunn som maksimerer individualitetens vekst vil nødvendigvis være basert på frivillige forbindelser, ikke på tvang og autoritet

Hvis frihet er vesentlig for den største utvikling av individualiteten, så er likhet vesentlig for at ekte frihet skal kunne eksistere. Det kan ikke være noen ekte frihet i et klassedelt, hierarkisk samfunn, gjennomsyret av store ulikheter i makt, rikdom og privilegier. For i et slikt samfunn vil bare noen få – de på toppen av pyramiden – være relativt frie, mens resten er “halv-slaver”. Følgelig vil frihet uten likhet være et vrengebilde – i beste fall “friheten” til å velge sin herre (sjef) som under kapitalismen. Dessuten vil selv eliten under slike betingelser ikke være ordentlig frie, fordi de må leve i et hemmet samfunn som er gjort stygt og goldt av tyranniet og fremmedgjøringen av majoriteten. I tillegg må de stadig være på vakt og slåss for sine privilegier, samt bruke energi for å holde de under seg nede. Og siden individualitet kun utvikler seg best bare når man er i den videste kontakt med andre frie individer, er elitens medlemmer hemmet i sine muligheter for sin egen utvikling pga mangelen på frie individer som de kan samhandle med.

Solidaritet betyr gjensidig hjelp: å arbeide frivillig og samhandle med andre som deler samme mål og interesser. Men uten frihet og likhet vil samfunnet bli en pyramide av konkurrerende klasser basert på de høyere lags dominering av de lavere. I et slikt samfunn gjelder “dominér eller bli dominert” og “enhver for seg selv”. Denne “harde individualismen” blir fremmet på bekostning av fellesskapsfølelsen. De på bunnen er rasende på de over seg, og de på toppen frykter de under seg. (“De du tråkker ned på vei opp, møter du igjen på vei ned.”) Under slike betingelser kan der ikke være noen samfunnsmessig solidaritet, men bare en delvis form for solidaritet innen for klassene, noe som svekker samfunnet som helhet. Det er viktig å påpeke at solidaritet ikke innebærer selvoppofrelse eller selvfornektelse.

“Vi er overbevist om at frihet uten sosialisme er privilegier og urett, og at sosialisme uten frihet er slaveri og brutalitet”, sa Mikhail Bakunin, som sammen med Proudhon og den russiske anarkisten, fyrsten og vitenskapsmannen Pjotr Aleksejevitsj Kropotkin, som har blitt mest kjent for sin politisk-filosofiske retning kalt anarkokommunisme, som står for gjensidig hjelp på grasrotnivå, organisert på føderalt nedenfra-og-opp vis, blir regnet som en av anarkismens tre foreldre.

Anarkismens symbol er en A med en sirkel rund. Det er ukjent hva symbolet betyr, men den første gangen anarkister benyttet det var under den spanske borgerkrigen i 1936. Den historiske opprinnelsen og symbolets betydning kan kanskje flettes sammen. Symbolet har før anarkistene blitt brukt som tegn på Alpha og Omega, som vil si begynnelsen og slutten. Sirklen er bokstaven O, som er initialet for Orden, som sammensettes med bokstaven A, som er initialet for anarki og anarkisme. Det hele bygger på Proudhons sitat “Anarki er Orden”.

Marcuse mener menneskene i dag lever i en slags kollektivistisk og endimensjonal bevissthet styrt av media, TV, aviser osv. og at våre egne erfaringer blir presset i bakgrunnen. Dette har ført til at menneskene er lette å kontrollere og styre og har tapt kontakten med realitetene. Det opposjisjonsløse samfunn hvor alle politiske åpartier er like ingen klasseforståelse.

Vi har sperret oss inne – vi må ut

forsøker vi å ekspandere vår bevisthet,

blir vi hindret i sperrer inne i oss – et slør

når vi passerer får vi en direkte opplevelse,

en gnostisk-mystisk opplevelse av verden

av selve eksistensen – det uendelige

Vi må derfor ha omskolering

slik at vi blir frie mennesker

og ikke bremses opp i

vårt sosialiserte verdensbilde

som er kulturelt betinget

Tidspunktet er i dag!

Anarkisten Hans Jæger

Anarkiets Bibel – Wikikilden

Marcus Thrane

Hva er anarkisme?

Anarkisme

How could an anarchist economy function?

Anarchist Economics Reading List

Anarchist economics – Wikipedia

Pierre-Joseph Proudhon – Wikipedia

Mikhail Bakunin – Wikipedia

Pjotr Kropotkin – Wikipedia

Posted in Dagens kamp, Kamp nedenfra, Løsninger | Leave a Comment »

Avaaz angrepet av media-mogul

Posted by Fredsvenn den september 22, 2010

https://i0.wp.com/www.learningtolisten.info/graphics/friends/Activism/Avaaz.gif

https://i1.wp.com/leesean.net/wp-content/uploads/2007/01/0701_avaaz_graphic1.jpg

https://i0.wp.com/www.ex1st.com/library/ext/avaaz-logo.jpg

Kanadiske Avaaz medlemmer mobiliserte nylig mot regjerings tjenester for et nytt høyreradikal propagandanetterk drevet av statsministerens tidligere spinndoktor. Medieimperiet bak nettverket og dets milliardærer eier, Pierre Karl Peladeau, har derfor angrepet Avaaz via flere bakvaskelsesskriverier i deres egne aviser, og en av deres  ledere har innrømmet innsidekunnskap om kriminell sabotasje av Avaaz’ kampanjer. Mogulen har nå truet med å saksøke Avaaz hvis man ikke avslutter kampanjen innen 24 timer. Dette er hvordan mektige selskaper arbeider for å stanse folks stemmer fra å bli hørt.

Crony-media og dets kombinasjon av samvittighetsløse politikere og partisk rapportering truer demokratiet i mange land, fra Italia til USA og Australia. Sammen må vi ta et standpunkt og vise dem at deres skremselstaktikker kun vil slå tilbake på dem selv. De store multinasjonale selskapene er sterke, men Avaaz er et samfunn med nesten 6 millioner menneker, noe som også må sies å utgjøre en kraft. Historien om den ene store og de mange små fiskene. Den ene fisken jaget de andre frem til småfiskene gikk sammen. Da ble den store jaget.

Avaaz sin styrke er at man kan få sin stemme hørt. Undergravningen av demokrati via en sammensvergelse av politiske ledere og medieselskaper er en trussel mot alt vi bryr oss om, fra klimaendring til fattigdom og menneskerettigheter. Med Avaaz’ globale rekkevidde kan bevegelsen være en av dem som kan bekjempe denne trusselen.

Democracy is on the march across the world, but anti-democratic interests have figured out a counter-attack: crony-media. When a political leader teams up with a massive media empire, they become hard to beat at the polls, no matter how bad they are.

In Italy, Prime Minister Berlusconi controls over 80% of the news channels, and has a major stake in leading newspapers, magazines and publishing. Berlusconi is mired in scandal and corruption allegations, but the spin on his networks is always positive. In the US, UK, and Australia, mega-mogul Rupert Murdoch exploits his empire to get sweet deals from politicians, whom he in turn backs for office. His infamous Fox News is the largest cable news network in the US. After President Barack Obama spurned Murdoch and boycotted his propagandistic network, Fox News spawned the radical right Tea Party group, and provided a platform for hate and racism, suggesting that Obama is a terrorist and hates white people.

The idea for a new Canadian crony-media network was reportedly hatched in a secret lunch between Rupert Murdoch and Canadian Prime Minister Stephen Harper. Harper was George W. Bush’s closest ally on climate change and many other issues, and is widely understood to be importing a radical form of right-wing politics to Canada from the US. The new network, dubbed «Fox News North» would transform Canada’s media landscape, bringing an unscrupulously biased mouthpiece for a political leader. Avaaz’s campaign opposes a special government favour that would force taxpayers to foot the bill for this new network through their cable TV fees. This is an example of how crony-media works — a billionaire gets government-mandated funding for their media network while pushing propaganda that backs that government’s leader.

Many of these media barons are also ruthless in how they achieve their political objectives: pushing opinions that poison people’s hearts and polarize our world, threatening democracy and peace. Canada is the latest battle — let’s make it the battle where people-power begins to turns the tide on crony-media.

Avaaz’s Executive Director, Ricken Patel, debates Crony-media front-man, Kory Teneycke on Canadian national TV

Ricken Patel speaks to big corporate bully tactics on Canadian TV

Don Newman, CBC News, «The absolute last thing this country needs»

Globe and Mail, «Is Stephen Harper set to move against the Canadian Television Radio and Telecommunications Commission?»

BBC profile of Silvio Berlusconi

Newser, “Can the Brits get Rupert?”

Media Matters, «Fair and balanced Fox News aggressively promotes «tea party» protests»

Posted in Dagens kamp, Kamp nedenfra | Leave a Comment »

Keep Space for Peace! La himmelrommet være i fred!

Posted by Fredsvenn den september 16, 2010

Paneldebatt og filmvisning den 27. september kl. 18.00 på Litteraturhuset (Wergelandssalen), Wergelandsveien 26, Oslo, arrangert av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF).

Film: Pax Americana

«PAX AMERICANA examines the origins and reality of the militarization of space. In a language tinted with irony and peppered with shocking facts, the film opens a debate that until now has been reserved for the specialists, some of whom maintain that the arms race in space can only lead to apocalypse. Using testimony from members of the military, scientific organizations and from politicians and activists, the film presents three themes: the history of the militarization of space from the Nazi era to today’s global domination by the United States; the geopolitical, economic, social and environmental risks involved; and the organizations fighting for the preservation of a non-militarized space.»

PAX AMERICANA Official Movie Site

PAX AMERICANA | Facebook

Trailer: HER

«Some people don’t want to hear this, but we’re going to fight in space. We’re going to fight from space and we’re going to fight into space.»

Joseph W. Ashy, Commander-in-Chief of US Strategic Command

Pax Americana and the Weaponization of Space – Wikipedia

Paneldebatt:

Forsvarsminister Grete Faremo (ikke bekreftet)
Prof. Pavel Podvig (Senter for Security Policy Geneva, Stanford University, Princeton Inst. of Advanced Studies, direktør for Russian Nuclear Forces Project).
Sverre Lodgaard (seniorforsker ved NUPI)
Morten Bremer Mærli (seniorforsker, Pugwash)
Jacob Børresen (Flaggkommandør, tidl. Sjøforsvaret)

Inngang kr 50,-

Global Network – Keep Space for Peace!

Det store spillet

Pax Americana

Pax Americana, som er latinsk og betyr amerikansk fred, er en betegnelse brukt for det historiske konseptet av relativ fred i den vestlige hemisfæren og, senere, den vestlige verden, som et resultat av den makt USA har hatt i det siste århundret, og da ikke minst fra og med Andre verdenskrig. Termen, som stammer fra og er inspirert fra Pax Romana, når det kommer til det romerske imperiet, og Pax Britannica, når det kommer til det britiske imperiet, blir primært brukt for å betegne den militære og økonomiske posisjon USA har hatt i relasjon til andre nasjoner.

Etter oppløsningen av Sovjet i 1991 har USA blitt hegemon, også kjent som en hypermakt. På tross for at relativ fred har eksistert i den vestlige verden har USA med sine allierte vært involvert i ulike regionale kriger, slik som Korean krigen, Vietnam krigen, Gulf krigen, Yugoslavia krigene, Afghanistan krigen og Irak krigen.

USA vil like lite som Nazi Tyskland klare klare å få all makt i verden, men de lager nok helvete i sitt ville forsøk på å få det til. Vi ler alle når vi ser Charlie Chaplin spiller Hitler lekende med globusen sin, men vi ler ikke når vi tenker på USA utenrikspolitikk. Kritikere som Howard Zinn og Noam Chomsky argumenterer for at USA har forsøkt å anskaffe seg, eller forsøkt seg tvunget til, en kvasi-imperialist rolle via sin status som verdens supermakt.

Full-Spectrum Dominance

Full-Spectrum Dominance er et militærkonsept hvor en militærstruktur oppnår kontroll over alle elementer av kamprommet; land, luft, hav, rom og cyberspace.

“Vi har her å gjøre med en forsettlig innsats for å skyve FN til side for en verdensmakt som de vestlige land har hånd om. USA har allerede sikret seg verdensomspennende militær dominans uhemmet av ’papirbestemmelser’. De øvrige NATO-landene har bidratt til tilbakeslaget for en FN-ledet verdensordning ved rundelige militære bidrag til NATO og sulteforing av FN. Sikkerhetsrådet må nå overlate maktbruk til ‘koalisjoner av villige’, som allerede kan har satt i gang på egen hånd”, skriver Gunnar Garbo, Arild Linneberg, Vigdis Hjorth og Ivar Johansen i en artikkel i dagens Dagbladet i samband med at NATOs stratetegiske ekspertgruppe har lagt fram forslag til et nytt strategisk konsept for NATO.

NATO vil være verdensmakt

Iran

Hauker i USA og Israel har planer om “regimeendring” i Iran, og har kjørt igang med en plan som ligner på den som ble utført før krigen mot Irak, noe som skaper konflikt og frustrerer dem som arbeider for en fredelig overenskomst.

In the latest example, the New York Times on Tuesday published a leaked account of an order signed by U.S. Central Command chief, Gen. David Petraeus, expanding “clandestine military activity in an effort to disrupt militant groups to counter threats in Iran, Saudi Arabia, Somalia and other countries in the region.”

In most of those countries, the secret U.S. military operations would be intended to help U.S. allies combat anti-government militants. However, in Iran, the goal would be to make contact with opposition forces, according to the Times article by Mark Mazzetti.

Covert US Military Strategy on Iran.

Covert US Military Strategy on Iran

Rapport fra NIC

National Intelligence Council (NIC) er sentret for strategisk tenkning innen USAs etterretningssamfunn (IC). Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project, det tredje uklassifiserte rapporten forberedt av NIC i de siste 7 årene, ble publisert i desember 2004. Som med de tidligere NIC rapportene Global Trends 2010 og Global Trends 2015 er det primære formal å gi amerikanske politikere et perspektiv av hvordan verdensutviklingen kan foregå og å identifisere muligheter og potensielle negative utviklinger.

NATOs ekspertpanel

På et møte sist november vedtok NATO at man ville gå igang med å skape et nytt strategisk konsept. Den 17. mai presenterte ekspertgruppen valgt ut av generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og ledet av tidligere statssekretær Madeleine Albright sin analyse og kom med sine råd angående det nye strategikonseptet for NATO overfor North Atlantic Council (NAC).

Madeleine Albright

Madeleine Albright, som trakk seg fra Bush administrasjonen etter Grasso skandalen i 2005, er nå nasjonal sikkerhetsrådgiver i Obama administrasjonen. Hun gjorde seg kjent ved å svare at sanksjonene mot Irak, som kanskje var de tøffeste og mest brutale i moderne historie, var verdt drapet på en halv million irakiske barn. Hun har vært en nær venn av Hillary Clinton, som hun støttet i sin presidentkampanje i 2008 ved å fungere som ledende utenriksrådgiver. Den daværende presidentkandidat Obama nominerte i desember 2008 den daværende senator Clinton for Albrights tidligere post som statssekretær.

Sanksjoner mot Irak

”We think the price is worth it” was the answer the U.S. ambassador to the U.N., Madeleine Albright, gave to the TV program 60 Minutes on the 12th of May 1996 when Lesley Stahl, talking about the U.S. sanctions against Iraq, asked her “We have heard that half a million children have died. I mean, that’s more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it?”

At that moment, according to the UNICEF, the sanctions had since 1991 claimed the lives of at least 500,000 children under the age of 5. For UNICEF the situation in Iraq constituted a ”humanitarian crisis.”

The sanctions had resulted in high rates of malnutrition, lack of medical supplies, and diseases caused by the lack of clean water. Chlorine was desperately needed to disinfect water supplies, but was banned from manufacture in the country and its import severely restricted due to the potential that it may be used as part of a chemical weapon.

Albright and the U.S. administration obviously wanted to destroy Iraq at any cost. All the time there was an ongoing intense propaganda war against Iraq by the U.S.

The sanctions continued for another 7 years until the U.S.-led invasion of Iraq in 2003. Hunger and disease killed at least 1.5 million Iraqis. They were perhaps the toughest, most comprehensive sanctions in human history, and caused much controversy over the increased child-and-infant mortality, poverty, and suffering inflicted on the Iraqi people, something that led the UN coordinator for the oil-for-food program, Denis Halliday, and his successor, Hans von Sponeck, who believed that sanctions hit the innocent more than the country’s leadership, to resign in protest and after calling it a genocide.

The sanctions had actually been in Saddam Hussein’s favour taking into consideration that they weakened people’s resistance against the Iraqi regime. The sanctions can be said to have been the only weapon of mass destruction in Iraq.

It is publicly recognized that Saddam Hussein, altough not directly appointed by the U.S., was still an American puppet. Right up until the Gulf War he worked as the US lackey in the region, not at least with regard to the terrible Iraq-Iran War.

Iraq, the third biggest oil nation in the world, went from being the most developed country in the Arab region, including free education and health, via the Iraq-Iran War, the first Gulf War, the sanctions and then the Iraq War in 2003 to become the least developed.

Iraq is now the last country on the General Peace Index (GPI), followed by Afghanistan and Somalia.

The Sanctions on Iraq

Iraq sanctions – Wikipedia

Anerkjennelse av folkemordet på armenerne

Considering her past opposition toward recognising the Armenian genocide which occurred during the final days of Ottoman rule in World War 1, the importance of Turkey as one of the trusty US land-bound aircraft carrier vassal countries in the Middle East and the concurring predilections of newly appointed Chief Advisor to Obama, Rahm Emmanuel, along with Obama’s grovelling to AIPAC, it would be surprising indeed if the US shifted its current blinkered, slanted position to the Holocaust suffered by the Armenian people.

“How hypocritical of Madeleine Albright and William Cohen, former Secretaries of State and Defense, to announce the formation of a task force on prevention of genocide, when two months ago they wrote a letter to the U.S. Congress against a resolution on the Armenian Genocide!

One would have thought that genocide denialists would not be the most qualified people to lead an effort on averting future genocides. Yet, this is exactly what happened last week.”

Secretaries Albright and Cohen Should be Removed from Genocide Task Force

Armenian Americans Criticize Hypocrisy of Genocide Prevention Task Force Co-Chairs

NATO 2020

Ekspertgruppen kom med rapporten NATO 2020, som vil bli brukt som utkast når man skal skifte ut NATOs nåværende strategikonsept vedtatt i 1999. Rapporten konkluderer med at man vil fortsette NATOs ekspansjon på alle områder for på den måten å være alt for alle, noe som minner svært mye om “ekspander eller dø” mantra som ble tatt i bruk av NATO da dets primære formål – det å konfrontere Sovjet under den kalde krigen – ble kastet på historiens vrakhaug.

Fokuset for NATOs møte i Brussel var behovet for NATOs “villighet til å operere og kjempe langt utenfor sine grenser.” Ekspertene anmodet NATO om å forbli åpen for ytterligere ekspansjon og etablere sterkere bånd med land i Afrika, Sørvest Asia og Nord Afrika, samt resten av Asia.

NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen fokuserte på at NATO ikke må mislykkes i sin kamp mot Europas fiender, Taliban. “I våre dagers verden kan vi måtte gå utenfor våre grenser for å forsvare våre egne grenser,” sa han, og identifiserte Afghanistan som hvor Europas grenser begynner. Hva da med Iran?

Ifølge rapporten må NATO opprettholde en atombombeavskrekkende rolle, noe som står i skarp kontrast til europeiske argumenter om at atomvåpen må bli fjernet fra europeisk territorium.

Albright forklarte rapportens to underliggende konklusjoner:

“First, the Alliance has an ongoing duty to guarantee the safety and security of its members. Second, it can achieve that objective only if it engages dynamically with countries and organizations that are outside its boundaries.” “NATO must be versatile and efficient enough to operate far from home.”

Albright also said that influencing security environment can also be assisted by continuing NATO’s “policy of gradual enlargement.” Instead of expanding in territory and mission after the Cold War ended, NATO probably should have died back then and may die — or be severely crippled — by its likely loss in Afghanistan. The Afghan war has been NATO’s largest and deadliest mission.

NATO allies were warned against slashing defense outlays and urged to buy weapons jointly to prevent the economic crisis from undermining trans-Atlantic security.

Military budgets shouldn’t be sacrificed as European governments cut spending after pledging 860 billion euros ($1.1 trillion) in loans to contain Greece’s debt woes, NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said.

“This is about much more than just money: it’s also about security,” Rasmussen told reporters in Brussels today after the presentation of a draft overhaul of allied strategy. “Too deep cuts at the expense of future security may also have damaging economic implications.”

Only five of the then 26 North Atlantic Treaty Organization countries met a target of spending 2 percent of gross domestic product on defense in 2008 at the onset of the deepest recession since the alliance was founded in 1949. One of them, Greece, is now flirting with a potential default.

Rasmussen called for more pooling of funds on projects.

USAs hemmelige vaktbikkjer

USA har, siden slutten av den kalde krigen arbeidet for at NATO skulle være underlagt USA, og da primært under ledelse av Pentagon, noe som stort sett også har vært tilfelle. Dette på tross av at Frankrike har kommet med noen form for motstand, noe som under Nicolas Sarkozy ikke lenger er tilfelle.

Norge, for sitt vedkommende, mistet sin nøytrale holdning under Andre verdenskrig, da motstandsregjeringen ble influert av britene og amerikanerne da den befant seg i London. På mange måter kan man si at tyskerne tok Norge med makt, mens amerikanerne, og de som arbeidet for dem, både norske og utenlandske, kom til å erobre landet uten vold. Det var gjennom infiltrasjon, og da ikke ikke kun gjennom etterretning, foruten økonomisk osv., samt massive propaganda kampanjer, noe som ikke kun gjelder for Norge foruten hele Europa.

Det fant da sted en åpning, eller en ny form for samarbeid, på tvers av Atlanterhavet. I etterkant av Andre verdenskrig ble det i Norge slått hardt ned på alle de kreftene som arbeidet for nøytralitet.

Man opprettet Operasjon Gladio (lat. sverd), også kjent som Stay Behind grupper, som er blitt samlebetegnelser på de hemmelige paramilitære enhetene som ble opprettet i de fleste vesteuropeiske land tidlig under den kalde krigen, fra 1948 og utover, og Norge ble lite annet enn et verktøy for Vesten, også kjent som det internasjonale samfunn, alias USA. I Norge gikk slike grupper under dekknavnet ROC, som senere ble kalt Norsk okkupasjonsberedskap, under ledelse av blant annet Håkon Lie.

Den internasjonale koordineringen av Stay-Behind gruppene ble gjort av Allied Clandestine Committee (ACC), og Clandestine Planning Committee (CPC), som er underlagt NATO’s Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE).

Eksistensen av slike grupper ellers i Europa forble hemmelig frem til 1990, da organisasjonen med kodenavnet Gladio ble avdekket i Italia. Den italienske regjering ble utsatt for skarp kritikk, og lovet å avvikle denne hemmelige hær. Italias regjering hevdet til sitt forsvar at slike hemmelige hærer fantes eller hadde eksistert i alle andre vesteuropeiske land, og dermed tok det ikke lang tid før det ene etter den andre av andre lands grupper ble avslørt.

Den 22. november 1990 vedtok EU-parlamentet en resolusjon, som fordømte Stay Behind som et ulovlig nettverk utenfor parlamentarisk kontroll, og som videre ba om en full etterforskning av dets ulovlige innblanding i interne politiske forhold, men mye tyder på at disse paramilitære gruppene ennå fungerer.

Three Freedom of Information Act (FOIA) requests have been filed to the CIA, which has rejected them with the Glomar response: “The CIA can neither confirm nor deny the existence or non-existence of records responsive to your request.” One request was filed by the National Security Archive in 1991; another by the Italian Senate commission headed by Senator Giovanni Pellegrino in 1995 concerning Gladio and Aldo Moro’s murder; the last one in 1996, by Oliver Rathkolb, of Vienna university, for the Austrian government, concerning the secret stay-behind armies after a discovery of an arms-cache.

Furthermore, the US State Department published a communiqué in January 2006 which, while confirming the existence of stay-behind armies, in general, and the presence of the Gladio stay-behind unit in Italy, in particular, with the purpose of aiding resistance in the event of Soviet aggression directed Westward, from the Warsaw Pact, dismissed claims of any US ordered, supported, or authorized skullduggery by stay-behind units. In fact, it claims that, on the contrary, the accusations of US-sponsored false flag operations are rehashed former Soviet disinformation based on documents that the Soviets themselves forged; specifically the researchers are alleged to have been influenced by the Westmoreland Field Manual, whose forged nature was confirmed by former KGB operatives, following the end of the Cold War. However since then counter sources from within Gladio and the CIA have admitted its authenticity. The alleged Soviet-authored forgery, disseminated in the 1970s, explicitly formulated the need for a strategy of tension involving violent attacks blamed on radical left-wing groups in order to convince allied governments of the need for counter-action.

Dette er hvorfor USA har motsatt seg ideen om et uavhengig europeisk forsvar. Ved NATO møtet, som tok for seg forslag for hva NATO skulle bli i 2020, spurte for eksempel Albright om hvorfor europeerne skulle betale dobbelt for deres forsvar.

Operation Gladio – Wikipedia

Operation Gladio from the book The CIAs Greatest Hits

USAs globale herredømme

USAs globale sikkerhetsprogram, som NATO blir forventet å støtte, bygger på kriterier definert av Washington. Det har gått unotert hen i Europa at denne politikken, støttet av NATO medlemmer og med det formal å skape en ny internasjonal orden, har drept mange irakere og ødelagt landets infrastruktur, mens man ikke har klart å skape en ny legal regjering i landet, som nå befinner seg under innflytelse fra Iran; noe som hverken er hva Washington eller NATO regjeringer hadde ønsket seg. Og ikke nok med det. USA er på samme uheldige kurs i både Afghanistan og Pakistan, samt de statene som omgir Afghanistan, hvor av nesten alle er muslimske. Disse statene utgjør hele det vestlige og sentrale Asia, inkludert Iran, med hvilke noen amerikanske og israelske hauker vil ha krig mot.

Iran er korridoren som samler dem alle, og hvis Israel eller USA går til krig mot Iran, mens USA taper krigen i Afghanistan, ville Iran ha utgjort en passende slagfelt for en frustrert og bestemt amerikansk innsats som ville gå til krig mot alle regionale islamske makter som vil motsette seg USA, med Israel (og et uvillig, men tvunget Irak) som lanseringsbaser for et angrep på og gjennom Iran mot Afghanistan og Pakistan.

You had possibly not thought of Professor Samuel Huntington’s forecast of the “next world war” as this particular clash of civilizations. (He actually had in mind a war with China as well as the Arab Muslims.) I know of no one in Europe who has spoken of this possible evolution of events. If they did, they might not see NATO membership as so reassuring. A European security pact might even be interesting.

I sentrum av den amerikanske opprustingen står et program for å militarisere og dominere rommet. Dette vil kreve en massiv økning av ressurser for det amerikanske forsvaret, slik som skissert i The Grand Chessboard av Zbigniew Brzezinski og Rebuilding Americas Defenses ved the Project for the New American Century.

Hensikten med dette programmet er klart og tydelig beskrevet i et dokument som kalles Vision for 2020, som begynner slik: “US Space Command—dominating the space dimension of military operations to protect US interests and investment.”

Hensikten med opprustningen er ikke å beskytte USA, men å beskytte amerikanske investeringer utenfor USA. Hensikten er å dominere rommet for å beskytte de økonomiske interessene til USAs elite. Dette vil, ifølge løpende estimater, kreve mer enn $1 trillion fra amerikanske skattebetalere.

Vision for 2020 inneholder ingen sentimentale uttrykk om at USA ønsker å dominere rommet for å fremme demokrati eller andre fromme ønsker. Dokumentet sier direkte: “The globalization of the world economy…will continue with a widening between haves and have-nots.” Med andre ord, etter hvert som USAs dominans i verdensøkonomien blir sterkere og sterkere, vil de fattige bli fattigere og de rike bli rikere, og dette vil få de fattige til å hate USA enda mer, og derfor må USA ha militær styrke til å holde de fattige i sjakk.

Opprinnelig ble programmet kalt Global Battlespace Dominance. Dette var muligens for direkte, så nå kalles programmet Full Spectrum Dominance. Dette betyr ikke bare dominant på land, på sjø og i luften, men også i rommet og når det gjelder informasjon. USAs elite har altså til hensikt å bruke altså det amerikanske forsvaret til personlig berikelse og for å skaffe seg enda mer makt.

For de som ikke kjenner de nykonservatives agenda vil det komme som en overraskelse at Bush-administrasjonen, og nå Obama- administrasjonen, har gått inn for å militærisere verdensrommet. Fram mot 2020 planlegger USA å utplassere satelitter med strålevåpen i rommet, som kan siktes inn på ethvert mål på jorden. Disse satelittene vil også kunne ødelegge andre lands satelitter.

Hvis USA lykkes i sitt prosjekt vil USA trolig få absolutt og fullstendig verdenherredømme. Men dette militariseringsprogrammet vil bli utrolig kostbart, og kan ikke dekkes inn ved vanlig skattlegging. Planen er derfor å overføre penger fra social security (pensjonsfondene) til forsvarsbudsjettet. Men de nykonservative vet selvfølgelig at dersom de spør det amerikanske folk om USA skal bruke en trillion dollar på pensjoner eller om USA skal bruke en trillion dollar til å millitarisere verdensrommet, så vil 99,99 % av den amerikanske befolkningen svare at de ønsker å bruke pengene på pensjoner. Bush-administrasjonen arrangerte derfor 9/11 for delvis å lure, delvis å true, den amerikanske befolkningen til å akseptere denne vanvittige opprustningen. Sett i denne konteksten blir drapet på 3000 mennesker en nødvendighet eller kanskje til og med en ubetydelighet.

Why NATO Expansion Is a Mistake

Experts group presents report on new Strategic Concept for NATO

What Next for NATO?

Full-spectrum dominance – Wikipedia, the free encyclopedia

I NATOs prosesser med nytt strategisk konsept har Norge reist tre grunnleggende spørsmål:

– nytten av NATOs kjernefysiske avskrekkingsstrategi og om hvordan den virker inn på ikkespredningsarbeidet, førsteslagsstrategien. Dersom Albright-gruppens anbefaling blir lagt til grunn, har Norges synspunkter falt på steingrunn.
– NATO skal konsentrere seg om sine kjerneoppgaver, og ikke out-of-area-aktiviteter i andre deler av verden. Albright-gruppens anbefaling går motsatt vei.
– innføring av sluttbrukererklæring som norm i NATO ved alt våpensalg. Vi venter at Norge ikke bare protesterer for all verden, men allikevel blir med på ferden.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Grete Faremo har medansvar for sluttproduktet og at NATO ikke fortsetter å undergrave FN.

Harold Pinter

Harold Pinter refererte til termen i hans Nobels fredsprismottagelsestale i 2005:

«I have said earlier that the United States is now totally frank about putting its cards on the table. That is the case. Its official declared policy is now defined as ‘full spectrum dominance’. That is not my term, it is theirs. ‘Full spectrum dominance’ means control of land, sea, air and space and all attendant resources.»

Project for a New American Century

Center for a New American Security

American Century

A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm

Committee for the Liberation of Iraq

Jewish Institute for National Security Affairs

Office of Special Plans

The Power of Nightmares

The New American

Overseas interventions of the United States

Timeline of United States military operations

Truman Doctrine

Reagan Doctrine

Kirkpatrick Doctrine

Clinton Doctrine

Bush Doctrine

Powell Doctrine

Wolfowitz Doctrine

Bretton Woods system

Cold War (1985–1991)

Neoconservatism

Anti-communism

Global citizenship

World government

World domination

Messianic democracy

Peace and Truce of God

9/11 conspiracy theories

Pan Sahel Initiative

American Dream, Global Nightmare

United States withdrawal from the United Nations

Posted in Aktuelt, Den nye verdensorden, Kamp nedenfra, Konferanser, Krig og fred, Militærindustrielle kompleks, USA | Leave a Comment »

En kapitalistjævel snakker ut …

Posted by Fredsvenn den juni 10, 2010

Milliardær og investor Øystein Stray Spetalen (47) har lenge fundert over hva som gikk galt da finanskrisen slo inn for fullt høsten 2008. «Jeg skjønner ikke noe av dette», sier Norges mest suksessrike investor om det som skjer i verden i disse dager. Spetalen har kommet frem til at hele det kapitalistiske systemet i Vesten er i ferd med å bli ødelagt, som et resultat av at de som har gjort feilinvesteringer, slipper å ta regningen, skriver Dagens Næringsliv.

«Det aller verste er kanskje de redningspakkene vi ser nå i 2010. Disse bare forverrer situasjonen. Hvor lenge kan vi opprettholde et samfunnssystem hvor 0,01 prosent av befolkningen stikker av med hele gevinsten? Og hvorfor skal man gi redningspakker for å opprettholde dette systemet? Jeg skjønner ikke noe av dette», sier Spetalen til DN.

Varsler slutten for kapitalismen

Ja, ja, kanskje ikke så nytt for dem som har gått inn på denne bloggen tidligere, men verdt å nevne uansett.

De fleste forstår at kapitalismen er ved å falle, men færre er det som arbeider med et scenario hvor den kapitalistiske krisen er oppkonstruert for at Den nye verdensorden skal kunne bli innført. Kapitalen er i dag løsrevet fra landegrenser, og det er et globalt hierarki som trekker i snorene. Kanskje må USA og Vesten falle for at denne verdensorden kan bli skapt.

Oligarkene, som fører krig mot euroen, får stadig mer makt, mens politikere som tyske Angela Merkel blir stadig mer urolig og forsøker, men så altfor sent, å innføre lover som begrenser oligarkenes hensynsløse spekulasjon og utpining av planeten.

Langt fra å gå mot en unipolar verden (et scenario som ennå tar i betraktning at kapitalen er tilknyttet ulike land) går vi mot et verdensfascistisk diktatur styrt av en global elite, mens resten av verdensbefolkningen vil komme til å leve enda mer undertrykt og utbyttet enn det som allerede er tilfelle i dag (hvis da dette lar seg gjøre).

Hva vi står overfor er uansett en omdirigering av systemet utført av dem som allerede sitter i makten – enten som politikere eller oligarker, eller begge deler (noe som stadig mer er tilfellet).

På tross av at det kan se ut som om den kapitalistiske verden er full av tilfeldigheter, så er nok realitetene en annen. Dagens samfunn er et system og det eksisterer folk som driver systemet fremover. Bilderberg, som første gang ble holdt på Hotel Bilderberg i Nederland i 1954, er en årlig konferanse hvor mennesker som har makt møtes. Initiativtager var Józef Retinger (senere initiativtager til EU) som var bekymret over økende anti-amerikanisme i Europa og ønsket å samle ledere fra Europa og USA for å skape et tettere økonomisk og militært nordatlantisk samarbeid. Han kontaktet Prins Bernhard av Nederland som promoterte ideen, og 50 delegater fra 11 land i Vest-Europa, samt 11 delegater fra USA møtte opp. Konferansen var slik en suksess at det ble en årlig begivenhet.

I år møttes ca. 130 delegater fra 3.-6. juni på luksushotellet Dolce i havnebyen Sitges, Spania. Noen er faste deltagere, men mange var invitert for første gang. Norske deltagere i år var Svein Richard Brandtzæg, som er konsernsjef i Norsk Hydro, Birger Magnus, som var sentral i opprettelsen av avishuset Media Norge og som er konserndirektør i medieselskapet Schibsted og styreformann i datterselskapene VG og Aftenposten, og Egil Myklebust, som er tidligere styreleder i SAS, Norsk Hydro, og Norske Skog.

Tidligere norske deltagere inkluderer Kong Harald V, Eivind Reiten i Hydro, Svein Gjedrem i Norges Bank, kringkastingssjef John G. Bernander, mediemagnat Tinius Nagell-Erichsen, Thorvald og Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, Kristin Clemet, Siv Jensen og Kåre Willoch.

Internasjonalt er det interessant å merke seg at Bilderberg-gruppen gjennom årene har invitert en rekke opposisjonspolitikere som lå godt ann i meningsmålingene og ble statsoverhoder kort tid etter. Både Hillary Clinton og Obama deltok i 2008, Bill Clinton i 1991, Tony Blair i 1993, Gordon Brown i 1991 og vår egen Siv Jensen i 2006 (som tapte sist valg men hadde veldig gode målinger det året).

Journalisten Jim Tucker har fulgt Bilderberg-gruppen med argusøyne i over 30 år. I år melder kildene hans at det på innsiden var stor uro. Særlig Euroens trøbbel skapte bekymringer fordi denne var ment å skulle bane vei for en fremtidig global valuta med IMF som verdens sentralbank (les: sjef over seddelpressen) og som sammen med et globalt skattesystem må være på plass før FN kan oppfylle rollen som internasjonalt styringsorgan. Det ble også meldt at flertallet var i favør for å bombe Iran, og at oljeprisen vil holde seg stabil frem til november når den skal opp pga. kunstig lav produksjon.

Bilderberg er langt fra det eneste forumet hvor det som kan betraktes som verdens elite møtes til uformelle samtaler, men den er trolig en av de viktigste arenaene for å gi fremtidige nøkkelpersoner ett dytt i ”riktig retning”. Det er derfor gledelig at konferansen har fått betydelig økt oppmerksomet. For andre år på rad har Englands største nettavis The Guardian en lang artikkelserie som omhandler konferansen, og for første gang var det flere av de inviterte som ikke møtte opp av frykt for pressen.

Uansett må vi ikke miste vårt livsviktige arbeide av syne – Det å støtte og delta i de sosiale bevegelsene rundt om i verden for på den måten å bygge en bedre fremtid – solidarisk, fredelig, bærekraftig, rettferdig mm – for oss alle!

Full liste over hvem som deltok i BB 2010

Elitens globalistmøte i Spania

Bilderberg 2010: Why the protesters are your very best friends

What are the Bilderberg Group really doing in Spain?

Doing Away with ‘Secret Proceedings,’ AFP Makes Big News Covering Bilderberg

War, Terror, Catastrophe: Profiting From «Disaster Capitalism»

Hvilke folk belønnes ved å bli invitert til Bilderberg-gruppen?

Verdenseliten

Den nye verdensorden

Keiserens nye klær

Posted in Dagens kamp, Den nye verdensorden, Kamp nedenfra, Konferanser, Maktblokker | Leave a Comment »

Vær lydhør overfor universets magiske stemme

Posted by Fredsvenn den mai 7, 2010

“The universe is a communion of subjects,
not a collection of objects.”

”We are talking only to ourselves. We are not talking to the rivers, we are not listening to the wind and stars. We have broken the great conversation. By breaking that conversation we have shattered the universe. All the disasters that are happening now are a consequence of that spiritual ”autism.”

”Our difficulty is that we have become autistic. We no longer listen to what the Earth, its landscape, its atmospheric phenomena and all its living forms, its mountains and valleys, the rain, the wind, and all the flora and fauna of the planet are telling us.”

Thomas Berry (ecotheologian)

https://i2.wp.com/www.goddessmyths.com/Yemaya.JPG

Vi stammer alle fra samme kilde og vi skal alle tilbake til denne kilden. Vi lever her på denne jord i en kort stund, men hva vi gjør vil ha betydning for livet på kloden og forme de generasjoner som kommer etter oss.

Menneskenes utvikling startet for flere millioner år siden, men på kun 10.000 år, fra den neolittiske revolusjon i den fruktbare halvmåne med steder som Gobekli Tepe, Catal Hayuk og Tell Halaf og frem til i dag, har vi utviklet det vi i dag kjenner som sivilisasjonen.

Vi har utviklet oss, erobret verden og stadig fornyet vår tilgang på råmaterialer. Vi lever nå i en globalisert sivilisasjon, men slik den har utviklet seg har den nå kommet frem til et sluttpunkt. Det er på tide å gå fra barndom og ungdom til voksen alder. Det er på tide å være mer strukturert og organisert. Vi kan ikke lenger leve etter sosialdarwinismens bud. Vi må slutte fred med naturen og hverandre mens vi ennå kan, hvis det da ikke allerede er for sent.

Vi må høre på dem som ennå ikke er med i vår globale sivilisasjon. De som har klart å stå imot erobringsforsøk og kolonisering. De som ennå lever i pakt med naturen. Den fjerde verden. Urbefolkningsgruppene.

Tidligere, da vi var religiøse og æret naturen, ikke minst på grunn av at det var en del av oss da vi var en del av altet, ofret vi til den. Det vi nå skal ofre er alle de negative trekkene vi har utviklet på vår vei til dit vi er nå. Vi må stanse forurensingen og fordele ressursene slik at de kommer alle til gode.

Selv om himmelen ikke er en gud og jorden en gudinne kan det sies at disse to guddommelige prinsippene representerer helheten. Vi må ære vår far og vår mor. Jorden er slett ikke en samling søppel som vi kan gjøre som vi vil med og som kun får verdi etter at vi har målt og veid den i kroner og ører.

I stedet for å strebe etter ensidig materiell lykke, etter status og profitt, i en for så vidt meningsløs tilværelse ettersom vi alle må begynne på nytt hver gang, fra fødsel til død, bør vi holde frem for oss de verdier og prinsipper som vi bør leve for. Verdier som vi kan strebe etter generasjon etter generasjon. Etter utopier. For måten vi lever på er mer enn politiske vedtak og levebrød. Det handler om etikk og moral. Et hvilket som helst samfunnssystem kan fungere bra hvis menneskene som danner det er gode.

Sumererne sa solguden Shamash representerte rettferdighet, for slik solen fortrenger mørket bringer Shamash urett og urettferdighet i lyset. Flere århundrer før Hammurabi (1.700 f.vt.) erklærte Ur-Engur av byen Ur (2.600 f.vt.) at han tok avgjørelser ifølge de rettferdige lovene til Shamash.

Det var Adapa (Adam), legemliggjørelsen av guden Enki, som kom med sivilisasjonen som gudene, også kjent som anunakiene, som var provinsherrer og yppersteprester, passet på at ble overholdt. Disse styrte både her på livet og i undergrunnen, Arkalla, som var de dødes rike. Dette på grunn av at religionen var en slags forfedredyrking. Noa eller Noak var deres felles stamfar.

Tradisjonene, også kjent som mesh, akkurat som Shamash betydde kongen av lyset, måtte bli tatt vare på for å blidgjøre gudene. Meshias og Moshes er begge navn som knyttes til lyset. Både Adapa og Enki kom kledd i fiskeskinn. Fisken kom til å representere kristendommen.

Nå bør vi igjen bøye oss for naturens overlegenhet og høre på gudene, som er representanter for våre innerste idealer og mareritt. Vi må ofre de trekk vi har utviklet og som er ved å utslette oss før det blir for sent!

Posted in Dagens kamp, Kamp nedenfra, Uncategorized | Leave a Comment »

Det kollektive selvmordet

Posted by Fredsvenn den mai 7, 2010

Zorg –

Kampen mellom lov og død som også utspiller seg i dagens verden

Det er ingen tvil om at dagens sivilisasjon har utviklet en rekke negative trekk. En tvers igjennom urettferdig fordelingspolitikk, bølger av selvmord og psykologiske plager, samt forurensing er noen av problemene vi står overfor. Samtidig som en milliard mennesker er ved å sulte ihjel brenner vi matvarelage med tusenvis av tonn med mat.

Ifølge Verdens Matvareorganisasjon er 70 prosent av jordklodens fiskebestander enten maksimalt utnyttet, overbeskattet eller uttømt. Samtidig vet man at en tredjedel av verdens samlede fiskefangster brukes til produksjon av fiskemel, hvorav det meste tilfaller burfisk. Som verdens største produsent av oppdrettslaks, bærer Norge en stor del av ansvaret for denne tilstanden.

Dagens spørsmål er hvor vidt man skal bannlyse dagens sivilisasjon eller sivilisasjonen i sin helhet. Selv mener jeg at vi må gå tilbake til sivilisasjonens spede begynnelse, finne ut hvorfra og hvorfor den oppsto, hvordan den har utviklet seg og hva som har ført til den krisen vi i dag befinner oss i. Det merkelige ved den er at den kan virke fremmed overfor planeten, men det handler uansett ikke om en total avblåsning slik primitivistene vil, men å tranformere den til en positiv og kreativ kraft.

Det handler ikke om en kamp mellom primitive og siviliserte kulturer, men om hvordan vi best kan transendere den vi har inn til noe positivt. I forhold til de miljømål vi blir nødt til å nå for at vi skal kunne overleve i fremtidens verden uten å bukke under av klimaendringene så er det liten tvil om at hele våre sivilisasjon må endres.

Det kapitalistiske systemet, hvis vi i det hele tatt kan kalle det et system, har oppstått via en rekke reformer og forordninger igangsatt, med og uten press fra folk flest, både gjennom demokratiske og udemokratiske midler, av den herskende eliten. Det har i mindre grad dreid seg om et helhetlig system enn det har handlet om å lappe de hull som har oppstått på grunn av manglende systemorganisering.

Kapitalismen er langt fra noe skrivebordsprosjekt og har heller ikke noe overordnet formål. Det nærmeste man kommer er sosialdarwinismen, en samfunnsvitenskapelig strømning som ble grunnlagt av den britiske filosofen Herbert Spencer på slutten av 1800-tallet. Teorien innebar en rettferdiggjørelse av klasseskiller, kjønns- og rasediskriminering ved hjelp av den best tilpassets rett. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Kongen på haugen mentalitet. Det er grådigheten som gjelder. Folket skal ikke lede, men bli ledet.

https://i2.wp.com/viparmenia.com/vb/5478/albums/recognize-the-armenian-genocide-17/152-armenian-genocide3-1.jpg

Ifølge hellige skrifter så har vår sivilisasjon utviklet seg fra Ararat, hvor vi gikk i land i etterkant av den store stormen.

Gobekli Tepe, som ligger på en fjelltopp nær byen Urfa (se på teksten på bildet over), er av spesiell interesse for gildeteorien, om hva som motiverte overgangen fra jegersamfunnet til jordbrukersamfunn i den fruktbare halvmåne i Sørvest Asia for 10.000–12.000 år siden. Økende sosial konkurranse mellom tettere befolkede jegergrupper kan ha skapt en større hierarkisk lagdeling og økt fokus på å framvise makt og ressurser. Økende fokus på gaver og etegilder kan ha utviklet hierarkiske samfunn, som stimulerte utviklingen av overskuddsproduksjon gjennom landbruk.

Vi mottok kunnskap, ikke aller minst om stjernene på nattehimmelen og navigasjon, noe som gjorde oss i stand til å beherske havet og følge naturens syklus, som er så viktig for jordbruket. Vi ble selvbevisste og forlot paradiset, Karaca Dag og Gobekli Tepe, etter der først å ha lært jordbruk og temmet dyr.

Vi erobret territorier og gjorde oss selv til guder, såkalte ensi eller anunaki, som vil si jordens herrer. Vi oppfant metallet, som gjorde oss til dyktige krigere. Vi tok fremmede folk til slaver og førte krig mot andre kulturer. Sargon av Akkad, også kjent som Nimrod, jegeren, skapte verdens første multikulturelle imperium. Vi laget mange store og stratifiserte tempel-sentrerte byer med sentraliserte administrasjoner og spesialiserte arbeidere. Vi oppfant mangement og banksystemer.

Templene, som eksisterte i alle de ulike byene, var maktpolitiske sentre styrt av en presteklasse som passet på at tradisjoner og lover ble overholdt. Såkalte mesh. Tradisjonene, også kjent som mesh, akkurat som solguden Shamash, som betydde Kongen av lyset, måtte bli tatt vare på for å blidgjøre gudene. Meshias og Moshes er begge navn som knyttes til lyset. Deretter utviklet vi skriften – verdens første skrift er sumerisk – og andre akademiske vitenskaper.

Sumererne sa solguden Shamash representerte  rettferdighet, for slik solen fortrenger mørket bringer Shamash  urett og urettferdighet i lyset. Flere århundrer før Hammurabi (1.700 f.vt.) erklærte Ur-Engur av byen Ur (2.600 f.vt.) at han tok avgjørelser ifølge de rettferdige lovene til Shamash.

Nord for Kaukasus oppsto indoeuropeerne, også kjent som Javhe, i nært slektskap til nordvestkaukaserene, også kjent som abkhazo-adygheiske eller pontiske i kontrast til de kaspiske, som vil si de nordøst-kaukasiske, som der i blant vil si aloridene, som inkluderer hurri-urartierne og sumerere, kjent i dag som nakh-dagestanerne, i Sørvest Asia. Nordvest kaukaserne befant seg rundt Svartehavet, både i Anatolia og nord for Kaukasus, mens nordøst kaukaserne holdt seg langs med det kaspiske havet.

Indoeuropeerne, som kom til å trekkje det beste kortet, forsvant ut på steppene i det sørlige Russland og spredde seg derfra til alle kanter med unntak av Kaukasus.

Semittene oppsto i forbindelse med klimakrisen omkring 6.200 f.vt., noe som førte til en sammensmelting av de lokale kulturene i det sørlige Palestina, Levanten, med folk i Fayyum, Egypt. Sargon av akkad var semitt. Akkaderne, som senere utviklet seg til å bli babylonere og assyrere, var de første semittene som tok seg frem til dagens Irak, men semittene holdt seg innenfor det området som er dekket av Taurus, Kaukasus og Zagros fjellene.

Vi, som spredde sivilisasjonen til alle kanter, blir nå nødt til å ta et oppgjør med den. Vi blir nødt til å stanse ballen som synes ustoppelig å rulle videre i et stadig høyere tempo. Vi blir nødt til å transformere den slik at den ikke lenger vil utgjøre en trussel mot vår arts og vår verdens overlevelse.

Skulle man måle en kulturs utviklingsgrad ut fra sin tilpasningsevne måtte man ha gitt en svært lav krakter til den sivilisasjon vi nå har. Skulle nesten tro at vi dreiv med et slags kollektivt selvmord. Lik en flokk lemmen som raser avgårde mot havet for der å møte sin død, raser vi ustoppelig frem og tilbake til arbeidsplassene våre hvor produksjonen har løpt løpsk og er ved å kvele oss.

Troen på det frie markedet har gjort mer enn å skape et økonomisk urettferdig og mentalt nedbrytende system, som er det nærmeste man kommer en etterligning av Frankenstein. Den er ved å føre til dommedag og vår felles undergang. Her trengs andre ideer enn det kunne komme med!

https://i1.wp.com/www.astrococktail.com/images/destructiondetail470.jpg

http://globalmoxie.com/bm~pix/end_of_civilization~s600x600.jpg

https://i1.wp.com/pluggedin.ticketliquidator.com/files/evolution.jpg

http://a7.vox.com/6a00cdf3ac866fcb8f00d414268a4f3c7f-320pi

https://i1.wp.com/www.unesco.org.uk/uploads/Destruction%20of%20cultural%20property%20should%20not.jpg

Kjøpefri dag

“Snillismen” i Norge

Økonomisk krise – Hva nå?

Befolkningsvekst og migrasjon

Ingen pokal å hente

Posted in Dagens kamp, Kamp nedenfra, Klima og miljø | Leave a Comment »

Tilbake til naturen eller en ny sivilisasjon?

Posted by Fredsvenn den mai 7, 2010

Postsivilisjonisme

«If the earth does grow inhospitable toward human presence, it is primarily because we have lost our sense of courtesy toward the earth and its inhabitants.»

Thomas Berry (ecotheologian)

Star Wars – Hvis en miljøverner hadde produsert den

Det er totalt urealistisk å tro at vi kan klare å endre dagens verden. Samtidig er det totalt urealistisk å tro at dagens samfunnsform vil klare å takle de samfunnsproblemer vi nå står overfor, og da især med hensyn til de klimamål vi blir nødt til å nå og de samfunnsendringer vi da kommer til å måtte få gjennomført. Den eneste overlevelse vi har er at vi gjør det umulige mulig ved å skape en ny samfunnsorden. Dette på grunn av at den andre løsningen, det å bare la ting skure og gå, vil være et totalt nederlag som vil være katstrofalt for jordas og menneskehetens fremtid. Revolusjon er ikke en ting for drømmere og idealister, men en ren og skjær nødvendighet.

Det første vi trenger å gjøre er å transformere samfunnet. Slik som med militærindustrien, hvor man må konvertere fra krigs- til fredsproduksjon, må man konvertere fra forurensende- til bærekraftig industri. Vi må bygge et samfunn bygget på økologiske prinsipper. Frihet, likeverd og fred må være blant våre høyeste idealer. Vi må ha en spirituell oppvåkning.

I stedet for krig må vi ha diplomati og i stedet for forurensing må vi ha bærekraft. Dette på tross av at dette nærmest vil være umulig. Men vi må folk til å støtte denne utviklingen. Det kommer da an på hvordan man formidler det. Det å si at vi må fjerne arbeidsplasser vil være vanskelig å få igjennom. Vi må legge til at vi kommer til å skape langt flere og nyttigere arbeidsplasser gjennom å gå over til et bærekraftig samfunn, noe som kommer til å være langt mer arbeidsintensivt.

Problemet med kapitalismen har blant annet vært at man har gått over fra å bruke mennesker til å bruke maskiner da dette umiddelbart synes å betale seg for kapitalisten. saken er at den profitt som fabrikken produserer går til arbeidsgiveren, mens forurensing og andre samfunnsproblemer blir allemannseie. På denne måten både er å og blir kapitalisten en parasitt på resten av samfunnet. Hva å kreve grønn skatt. Da vil det neppe betale seg å sende fisk til Kina for å bli pakket og sendt tilbake til Europa for å bli solgt.

Hva som lønner seg for ham er ikke nødvendigvis det som tjener et samfunn. Vi må derfor tenke på helheten og ikke kun på enkeltindividet. For hva var vell den amerikanske drømmen om ikke en drøm for de ytterst få og mareritt for de mange, som måtte arbeide hardt på sweatshop fabrikker for kun så vidt å tjene til livets opphold. Saken er den at det på et punkt går en ytterst tynn grense mellom slaveri og arbeidskraft.

En hver bonde som ser at sin åker gjøres om til sand på grunn av erosjon ell vil forsøke å endre måten å gjøre ting på. Spør man de fleste mennesker så er de villige til å endre sine vaner og levevilkår for at vi bedre skal kunne ta vare på jordkloden. Det er bare dem som har noe å tjene på kapitalismen som ikke vil være med på dette. Kapitalismen er som et gigantisk spill og spillerne blir lett nok spilleavhengige. Det er konkurranse og det er denne konkurransen som må stanses og transforeres over til samarbeide slik at spillerne kan helbredes.

En lett løsning synes å være å nedsette et grønt klimadiktatur. Hvorfor skal vel folk få kunne velge vedrørende jordas overlevelse eller ikke? Hva med neste generasjon? Hvilket valg har de? Det er kun det at makt har det med å korrumpere de som har den. Ringen i Ringenes herre beskriver dette forløpet. Poenget er at ingen må ha så stor makt. Makt formørker sinnene. Ringen blir derfor destruert, noe Gollum ikke klarte, men som de to hobittene klarer. Løsningen er derfor ikke et grønt diktatur, men folkelige råd som tar demokratiske valg po folkets vegne og i folkets interesser.

Den rødgrønne regjeringen er alt annet enn rødgrønn. Den vil ikke kunne klare å reformere samfunnet. Like klart å sies med en gang så slipper man å tro på noe som ikke stemmer. Sv og Sp, om de har trodd på noe annet tidligere, så har de gjennom dette regjeringssamarbeidet fullstendig sviktet sine prinsipper. Det handler ikke om å greie å stanse klimaendringene i et par år, men å skape et nytt samfunn, en ny sivilisasjon.

Det vi etterstreber er ikke et idealsamfunn foruten ren og skjær overlevelse. Men folk må nok få kniven på strupen, noe de selvfølgelig allerede har, før de tar valget å gå over til en politikk som vil klare å transformere det kapitalistiske samfunnet over til et som er økologisk og bærekraftig. Det er kun det at den kniven nesten allerede har skåret over strupen på dem, men uten at de kjenner det. Dette på grunn av at de vil kjenne denne kniven først når strupen deres allerede har blitt skåret over. Uansett må de kunne bli overbevist – på den ene eller den andre måten.

Irak er ikke kun et offer for Vestens barbari, men nettopp et symbol for hvor langt vi er villige til å gå for å oppnå våre våte drømmer – mer co2 forurensende olje. Iraks kultur, byer som Ur, Umma og Babylon, har blitt ødelagt for all fremtid. Dette er ikke kun en forbrytelse mot folket i Irak foruten en forbrytelse mot menneskeheten som sådan. De kristne i landet, samt andre minoriteter, blir forfulgt og drept. Det sies å være den verste perioden som har eksistert på 2000 år. Dette kan være en overdrivelse, men ikke er jeg den som skal dømme om det. Irak har nå blitt kåret til det verste landet i verden å bo i. Og da især for minoriteter.

USAs historie i Irak i de siste 30 årene er å ta og føle på. De har blodige hender. La oss si: Aldri mer et nytt Irak! USA truer allerede nå med å gå til krig mot Iran og Venezuela. Dette må stanses før det er for sent! Vi må få Brasil, som på grunn av frykt for hva USA kommer til å gjøre vakler i sin støtte til Venezuela, over på riktig side. Oligarkene må bekjempes med alle våre krefter. Sammen er vi sterke!

Tilbake til naturen eller en ny sivilisasjon?

Slutt å tukle med naturen!

Posted in Dagens kamp, Kamp nedenfra, Klima og miljø | Leave a Comment »

Indias jordbrukere står opp mot EU-India FTA

Posted by Fredsvenn den mai 6, 2010

http://foodenergynexus.files.wordpress.com/2009/09/dsc04468.jpg

https://i0.wp.com/www.grain.org/gr_files/fta-NO-es.png

https://i0.wp.com/www.idrc.ca/openebooks/337-9/f0068-02.jpg

Indian Coordinating Committee of Farmers Movements

To,

Hon’ble Prime Minister Shri Manmohan Singh

Government of India

New Delhi

We the men and women farmers of India are writing in regard to the EU India FTA and the upcoming negotiations in Brussels on the 28th April. We absolutely oppose the signing of this FTA as it will have seriously detrimental effects on rural livelihoods, India’s agricultural production and consequently the food security and national sovereignty of India itself. We instead demand food sovereignty – delivered through strong national agricultural policies that safeguard and enhance the livelihoods of India’s rural people, enrich and ensure the creation of resilient and ecological farming systems. Most of our small farmers already have ecological practices, but these are severely under threat and becoming less resilient because of lack of government support and poor policy choices. We need an agriculture policy that strengthens our ability to feed our people healthy food and re-energizes local markets.

We want to bring to your notice that this FTA along with at least 28 others that have either been signed, being negotiated or are currently in consideration are undemocratic and continue to be developed in complete secrecy. The very question of our livelihoods is under negotiation and yet no effort has been made to consult us. It is our right to see what import duties are being cut through the offers being made in FTAs. In fact, India’s trading partners get to see what we will offer to them before even the parliament or the state governments even though agriculture is a state subject. We have also not seen any commissioned studies on the FTAs and their impacts on the future of agriculture in the country.

The government is in the middle of considering a food security bill, but on the other hand, it is willing to trade away our ability to produce food and our self-sufficiency in food production. The government of India cannot ensure that 1.1 billion people will be fed affordably by importing food. We do not have to remind you that every time India imports major commodities from the World Market— prices for those commodities shoot up. In February, sugar prices in the global market hit a 30 year high as speculators received news that India had a sugar shortage.

Rather than spending time to correct the imbalances of agriculture procurement and distribution at home, the Government is taking the easy, dangerous and unjust path to import. Importing food for our food security will be the end of India’s rich agricultural heritage not just because over 55% of the population makes its living through agriculture, but because self-sufficiency in food production is also fundamental to our national security.

The EU India FTA will inevitably be an unfair deal because nothing will be done about EU subsidies; while our duties will be drastically cut. Moreover, we are already allowed to export almost a third of our commodities to the EU duty free. So the FTA will drastically increase EU imports while giving us limited additional access.

It has been projected that the Indo-EU FTA may lead to increased imports of dairy, coffee, mate, tea and wheat, fruits and vegetable and other value-added agriculture products. EU has an unfair export advantage in all of these products. The livelihoods of the millions of farmers of dairy and these crops will be endangered and women farmers will be worse affected as dairy and the above crops employ a large population of women. While we understand that many of our dairy products are in the negative list at the moment, products such as yogurt are not. We are also aware that the EU has been aggressively pushing for access to the Indian dairy market. In fact, we know that this negative list will be further negotiated and reduced. Already EUs FTAs with dairy farmers in South Korea have led to concerns of flooding of the market with EU dairy products and led to an increased government expense of $26.2 million to help Korean farmers cope. While in Colombia, 450,000 have risen up in protest as they will be badly affected by the EU-Colombia FTA.

In short, the EU India FTA is going to lead to a loss of agricultural livelihoods- the mainstay of Indian people. It will devastate the future of agriculture as we will lose our ability to diversify, to develop value added products and industries and services related to agriculture as European companies will take over our markets. EU’s WTO plus IPR demands will end farmers fundamental rights to save and exchange seeds, and to the loss of farmers plant varieties and valuable traditional agricultural knowledge. India’s precious agro diversity developed over thousands of years is crucial to our food, ecology and existence. More and more MNC control of the food supply chain will affect the health and the food culture of India and consumers will lose choice in access to cheap and healthy food.

We demand:

• We demand an immediate release of the negotiating texts to farmers and state officials, including the most recent negative list and offers.
• We want consultations/debates/public meetings with state officials and farmers of each state to discuss this and other FTAs.
• We want the GOI with State governments in the lead to immediately invest in strengthening India’s agriculture to meet the food needs of all Indians.
• National, state and district level agriculture plans must clearly invest in agroecological small farmer based farming and increase farmers’ resilience to climate change, access to productive resources like land, seeds and water and improve agricultural services and research.
• We demand that the PM organize a meeting with us as soon as possible on the EU India FTA.
• Most importantly, the GOI must put an end to illogical free trade in agriculture (whether through FTAs, WTO or through its own policies) that only serves to weaken our national capacity to ensure the wellbeing of our people and ecology.

Posted in Økonomi, Kamp nedenfra, Klima og miljø, Konferanser | Leave a Comment »

WE ARE LOOKING FORWARD TO SEEING YOU AT THE BONFIRE OF RESISTANCE!

Posted by Fredsvenn den juli 17, 2009

resistanbul-logo

Representatives and breaucrates of multinational capitalist companies will be in İstanbul in 6 – 7 October for the annual meeting of the World Bank and the IMF (International Money Foundation) where they will make decisions to blacken billions of people’s lives.

Another peak gathering to protect the benefits of capitalist sovereigns, where economic packages which have no other use than adding another ring to the exploitation chain for poor billions and for the future of the planet that we live on, reconstructions and austerity policies, constitutional accordance conditions will be discussed…

The experiences in true life (Argentina, Jamaica, Ecuador, Nigeria, Kenya etc.) evidently showed that the World Bank and the IMF policies that are applied have no benefit to people other than offering indigence and exploitation, and there is no other way. The IMF and the World Bank which are the leading architect of globalism of capitalism, are the primary responsible instruments for banishment of poor people from their habitats and their homes by urban transformation policies (to ennoble), having hypotec on water which is the primary need of life by a few companies, by condemning the local breeder to global capitalist patrons by agriculture policies, to add new rings to the chains of people who work by the new employement legislations.

13.000 robbers and many more armband forces who take orders to protect them will be walking amongst us in those days. Probably, they will show us the hell! Frisks, ID checks, road blocks, fencing etc…

Come on, let us show the hell to them in those days! Let’s turn our bonfire into their nightmare!

We would like to orginise some concerts, workshops, exhibitions, movie presentations, conversations and activities against the IMF and the World Bank between 1-8 October. Sheltering needs for those coming from other cities and other countries will be met. People who want to participate in preparations for the activities and organisations can get in touch with us over the contact information. Also, those who want to receive regular information regarding the preparation phase of the activities can visit our web site that will be updated periodically.

Hoping to raise the international solidarity in the bonfire days of resistance!

Autonomy of the People Aganist Global Capital!

Add Your Voice to the Outcry Aganist National and International Capital!

Contact:

direnistanbul@gmail.com

Download the Text

imf-invitation-text.doc (Right click “Save As”)

imf-invitation-text.pdf (Right click “Save As”)

Alternative Links

imf-invitation-text.doc

imf-invitation-text.pdf

ellerhavaya

imf.trojan.horse

imf-wbDEBT

Antiglob_rostock_2_6_07

Posted in Dagens kamp, Kamp nedenfra, Konferanser | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Sivilisasjon eller postsivilisasjon

Posted by Fredsvenn den juni 11, 2009

civilization0wi

Se: Sivilisasjon eller postsivilisasjon

Posted in Dagens kamp, Den nye verdensorden, Kamp nedenfra, Kunst og propaganda | Leave a Comment »

Redd regnskogen – Sammen er vi sterke!

Posted by Fredsvenn den juni 11, 2009

I årtier har verden og urbefolkningsgrupper sett på at man har plyndret og ødelagt regnskogen som er hjem til noen av verdens mest vitale skatter – enkelte klimavitenskapsfolk kaller Amazonas for planetens lunge, som puster inn karbonutslippene som forårsaker global oppvarming og produserer oksygen.

urfolka

Siden Alan Garcia ble president i Peru i 2006 har han lagt jungelens jord og vannressurser åpne for oljeutvinning, tømmerhogst, gruvedrift og storskala jordbruk. Enorme skogområder har blitt åpnet for oljeindustrien. Mens 15 prosent av peruansk Amazonas var omfattet av oljekonsesjoner da han fikk makten, er nå hele 80 prosent av disse regnskogsområdene åpnet for oljeutvinning. Oljevirksomheten fører til voldsom forurensning og alvorlige helseskader, og i noen lokalsamfunn har over 90 prosent av befolkningen farlige verdier av miljøgifter som kvikksølv og bly i kroppen.

Indianernes rettigheter har under Alan Garcia, som i løpet av ett år sto bak hele 37 lovendringer som svekker urfolks rettigheter og innflytelse, blitt sterkt svekket. Illustrerende er det også at presidenten har nedlagt urfolksdepartementet INDEPA, og plassert ansvaret for urfolkssaker under avdelingen for handikappede i kvinnedepartementet. I følge Anders Krogh, prosjektleder for Peru i Regnskogfondet, har Garcias politikk vært ”den verste for urfolk i Amazonas-regionen de siste femti år.

Regjeringen i Peru har nå presset på for en lovgivning som kan tillate store multinasjonale jordbruksselskaper raskt å ødelegge deres Amazon regnskog, noe urbefolkningsgrupper fredelig har protestert mot i to måneder. Større deler av regnskogen i Peru er nå under angrep og lagt ut som olje- og gasskonsesjoner. De nye lovene ble vedtatt med dekret av García i forbindelse med at han implementerte en frihandelsavtale mellom USA og Peru. Duke University i Nord-Carolina, USA, har ifølge nyhetsbyrået AP anslått at feltene som er lagt ut til olje og gassutvinning omfatter anslagsvis 72 prosent av regnskogen i Peru, som er den største del av Amazonas-regnskogen utenfor Brasil.

Gigantiske olje- og gasselskaper, slik som det anglofranske oljeselskapet Perenco, som BBC for en tid siden skrev at lovet å investere to milliarder dollar i et oljefelt i regnskogen, og det nordamerikanske ConocoPhillips og Talisman Energy, har allerede bedt om multimilliard investeringer i regionen. Disse industriene har en veldig dårlig historie når det kommer til å gi fortjenester til lokale folk og ta vare på miljøet i utviklingsland, noe som er årsaken til at urbefolkningsgrupper spør om internasjonalt anerkjente rettigheter til konsultasjon vedrørende de nye lovene.

sheep

I lang tid har urfolkorganisasjonene bedt om dialog, men myndighetene utsetter gang på gang å møte dem. Forsøk på dialog med myndighetene blir ignorert. Urfolkaksjonistene mener at lovene ikke bare strider mot Perus grunnlov, men at García også bryter internasjonale konvensjoner ved å unnlate å konsultere urfolkgruppene før han vedtok lovene, som ifølge aksjonistene vil berøre minst 30.000 indianere i seks provinser i Amazonas. Selv forsvarer Garcia de nye lovene som nødvendige for Perus økonomiske utvikling, og har gått offensivt ut for sitt syn om at ressursene i Amazonas tilhører hele folket i Peru, og ikke bare dem som er bosatt i regionen. Ifølge grunnloven eier staten mineral- og hydrokarbonressursene i Peru.

Siden 9. april har tusenvis av amazonas-indianere i Peru aksjonert. Nå blokkerer de virksomheten til oljeselskaper som forurenser Amazonas og tapper urfolkenes land for ressurser. Flere store elver som er helt nødvendige transportveier for oljeindustrien er blokkert. En oljeinstallasjon i Corrientes-området er blokkert og driften stanset.

Urfolkene krever rettighetene til sine tradisjonelle landområder, og at myndighetene trekker tilbake konsesjoner gitt til oljeselskaper i strid med urfolks rettigheter. De aksjonerende indianerne krever at Garcia omgjør vedtakene som åpner for oljeutvinning, og at de blir lyttet til i alle spørsmål som berører deres leveområder. De krever nå deres legale rett til å utrykke seg vedrørende avtaler som vil bidra til ytterligere ødeleggelse av Amazonas’ økologi og folk, og være forferdelig for det globale klima.

I tillegg til kravet om at den nye loven som åpner for gruvedrift, oljeleting, tømmerhogst og kommersielt landbruk i skogen deres skal oppheves og full stans i all petroleumsutvinning, mineralutvinning og annen økonomisk utnyttelse av urfolkenes områder, krever aksjonistene å bli tatt med på rad i alle beslutninger som angår deres land. De vil ha omgjort alle Garcias lovendringer som svekker urfolks rettigheter og innflytelse og at den internasjonale konvensjonen om urfolks rettigheter (ILO 169) og FNs urfolkserklæring inkorporeres i Perus grunnlov. De krever også anerkjennelse av indianernes tradisjonelle landområder og at territoriene til isolerte urfolk beskyttes. I tillegg ber de regjeringen vurdere å sette av 25 millioner hektar som urbefolkningens nedarvede jord.

Myndighetene frykter at urfolkene vil klare å stanse oljetransporten fra det omstridte Camisea-feltet. En oljeinstallasjon i Corrientes-området er blokkert og driften stanset. Peruanske myndigheter har innført unntakstilstand i tre regnskogprovinser i det nordlige Peru, men tusener av indianere med spyd som våpen har bitt seg fast ved en rekke veisperringer de har bygd langs de øde veiene i Amazonas. De vil ikke gi seg så lenge hæren og politiet prøve rå hindre dem. De blir derfor møtt med trusler fra både politi, spesialstyrer og regionale myndigheter som setter alt inn på å få dem til å avblåse aksjonene. Likevel fortsetter aksjonene å øke i styrke, og indianerne sier det ikke gir seg før de får gjennomslag for kravene sine.

Urfolksorganisasjonen AIDESEP representerer mer enn 1350 lokalsamfunn i peruviansk Amazonas. Organisasjonen står ikke bak aksjonene som nå pågår, det er de berørte lokalsamfunnene som nå har valgt å sette hardt mot hardt. AIDESEP, som representerer mer enn 350 indianske lokalsamfunn, er likevel blitt et talerør for de aksjonerende indianerne. Indianerne får mye støtte for sine aksjoner og krav, blant annet fra har en rekke sosiale organisasjoner i ulike byer i Amazonas-regionen gitt sin tilslutning.

Protestene i Peru er de største og de mest desperate. Et stort antall indianere fra 65 ulike stammer blokkerer veier, olje- og gassinstallasjoner. Flere hundre indianere væpnet med spyd har vært i kamp mot politiet. Mens indianere møter opp i krigsmaling med spyd og stokker, skyter de uniformerte soldatene og politiet med skarpt. Kampene brøt ut da politiet forsøkte å fjerne en veisperring som rundt 5000 aksjonister hadde satt opp.

En fredelig demonstrasjon ble en tragedie. Minst 50 mennesker er drept i de siste dagene i den peruanske delen av Amazonas. Indianerne sier at 30 av deres er drept, mens myndighetene opplyser at 22 politi og sikkerhetsfolk er drept i konflikten som har sin bakgrunn i president Alan Garcías ønske om å åpne regnskogen ved å åpne for olje- og gassutvinning, tømmerhogst, gruvedrift og storskala jordbruk. Kampen står om framtida til regnskogen i Amazonas.

Kampene er de mest alvorlige siden urbefolkningsgrupper i Amazonas-regionen i Peru startet en protestkampanje i april. Sist uke svarte Garcia ved å sende inn spesialstyrker for å undertrykke protestene i voldelige angrep, og ved å kalle demonstrantene for terrorister. President Garcia har gått til harde angrep på de indianske aksjonistene. Han sier de angriper sitt eget land, oppfører seg som terrorister og lar seg lede av utenlandske krefter. Han sammenlikner metodene deres med den beryktete geriljaen Lysende sti, som ble nedkjempet på 1990-tallet. De romersk-katolske biskopene i Peru sendte sist måned ut en uttalelse der de kalte indianernes krav legitime.

Krisen i Amazonas er den verste hittil i Garcías presidentperiode, som har vart siden han vant en knapp seier over venstrekandidaten Ollanta Humala i valget i 2006. Opprørene og myndighetene strides om hvem som provoserte fram de voldsomme kampene. Regjeringen skylder på opprørerne, mens AIDESEP hevder de første skuddene kom fra politihelikoptre. I følge protestleder Alberto Pizango, som gikk i skjul lørdag, kort før myndighetene utstedte arrestordre på ham, angriper regjeringen ”med våpen som om vi var forbrytere. Derfor fordømmer urfolket denne nedslaktingen.”

Ifølge Los Angeles Times sier flere menneskerettighets- og miljøgrupper med representanter i opprørsområdet at det var politiet som provoserte fram sammenstøtene, og at antall drepte er mye høyere enn de offisielle tallene. Den romersk-katolske kirka, den nasjonale menneskerettighetskommisjonen og kontoret til de offentlige forsvarerne har satt i gang en undersøkelse for å finne ut hva som skjedde, og for å finne ut skjebnen til 35 av aksjonistene som urfolkgruppene sier er savnet.

I samarbeid med Industri Energi og landsorganisasjonene i Peru og Tanzania arrangerte LO regionale seminar om de norske olje- og gasserfaringane, samt utvinningspolitikk og petroleumsøkonomi. Målet er å gi fagbevegelsen i Latin Amerika og Afrika en innføring i hvordan de kan være med å sikre at gevinsten fra naturressursene kommer folket til gode. På seminaret i Peru deltok representanter fra landsorganisasjoner og petroleumsforbund fra Colombia, Cuba, Nicaragua og Peru, mens representantene fra Bolivia var forhindret i å komme.

Deltagerne, både på seminaret i Peru og Tanzania, var enige om at det er viktig at fagbevegelsen står sammen mot de multinasjonale selskapene og korrupte styresmakter for å sikre rettferdig fordeling av inntektene fra naturressursene.

urfolk4m

For ikke lenge siden protesterte LO kraftig mot at Norge skulle inngå en frihandelsavtale med Colombia, som betraktes som et av de verste landene i verden hva angår brudd på faglige rettigheter. LO-leder Roar Flåthen sa da: ”Vi forutsetter at regjeringen lever opp til egne vedtak. Dette gjelder også kommende avtaler med Russland, Kina og Peru. Heller ikke disse landene er mest kjent for respekt for faglige rettigheter. Regjeringen har etablert en strategi i sju punkter for å styrke og samordne Norges innsats for arbeidstakerrettigheter i andre land. ILOs ”Decent Work Agenda”, som går på et anstendig arbeidsliv, ligger til grunn for regjeringens innsats. I punkt 4 i denne strategien heter det at ”Norge skal værer en pådriver for å fremme betydningen av anstendige arbeidsvilkår også i handelspolitikken, herunder i bilaterale handelsavtaler og i avtaler mellom flere land og regioner”. Avtaleteksten innfrir verken LOs krav eller regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv.” Denne holdningen bør så absolutt videreføres til byråkratene i EFTA, som i tillegg til Norge vil si Sveits, Liechtenstein og Island, har forhandlet fram avtalen.

LO henvendte seg til Sylvia Brustad 24. november i fjor, der det ble presisert at LO forutsetter at fremtidige handelsavtaler med Norge som part, har en klar og tydelig referanse til arbeidstakerrettigheter. Det er bare på denne måten norsk politikk på dette viktige området kan ha troverdighet. Colombia vil være det tredje søramerikanske landet EFTA inngår en handelsavtale med. EFTA har også handelsavtaler med Mexico og Chile, og forhandler for tiden med Peru.

Krisen illustrerer det dype skillet mellom eliten i Lima og landets fattige urbefolkning og er den verste hittil i Garcías presidentperiode, og blodbadet har ført til sterke krav om at statsminister Yehude Simon går av.

Bak opprøret står indianere fra fem av Perus Amazonas-provinser, fra Cuzco i sør til grensene mot Colombia og Ecuador. Senter i opprøret ligger i Bagua i provinsen Utcubamba. I følge Pizango representerer kampen 1350 samfunn, med 600.000 indianere. Disse urbefolkningsgruppene er på frontlinjen av kampen om å forsvare vår verden så la oss derfor stå sammen med dem og kreve at Garcia stanser volden umiddelbart og åpner for dialog.

Petition to the President of Peru, Alan Garcia:


We urge you to immediately cease the forceful suppression of indigenous protests, to suspend laws that open up the Amazon to extractive industries, and to engage in a genuine dialogue with indigenous groups to end the conflict and address their legitimate demands and rights.

Klikk her for å signere den globale underskriftskampanjen. Vi kan ikke la dem mislykkes!

Cover-up Claim after Peru Clashes

Global Witness Condems Violence in Peru

Aanalysis: Peru Amazon Conflict Exposes Rift over Economic Policy

Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples

Oil Companies ‘Should Withdraw’ as Peru ‘Faces its Tiananmen’

Peru’s Amazon Oil Deals Denounced

Stop Violence against Peruvian Indigenous People

Se NRK-innslag fra et oljetilsølt peruansk Amazonas

Klikk her for AIDESEPs webside (spansk)

Regnskogfondets reiseblogg

Latin Amerika Gruppene

Regnskogfondet

Peru Project

Interoil – Norsk oljeselskap med hovedaktivitet i Colombia og Peru

Norse Energy Corp – Norsk oljeselskap som produserer olje i Brasil.

urfolk0

urfolk2e

urfolk6l

urfolkk7

PERU-VIOLENCE

urfolk7

urfolk5

Frihandelsavtaler med Colombia – globale fagbevegelser mobiliserer
Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) vedtok den 29. mai en uttalelse som avviste frihandlesavtaler med Colombia som ikke inneholder sosiale klausuler og ikke har full støtte av fagbevegelsen i Colombia. Også Den europeiske metallarbeiderføderasjon har gjort tilsvarende vedtak. LO-kongressen i Norge vedtok 14. mai en uttalelse som blant annet krevde revde offentlig høring om EFTA-Colombia avtalen.

I det sveitsiske parlament har EFTA-Colombia frihandelsavtalen gått igjennom den første av to behandlinger. Mer enn 30% stemte imot avtalen. I Canada har parlamentet på nytt utsatt ratifiseringen av en avtale med Colombia. I Norge har Handels- og næringsdepartementet utsatt sin delegasjonsreise til Colombia på ubestemt tid.

Frihandelsforhandlingene mellom Norge og India
Den 26. og 27. april ble det avholdt et strategimøte i Berlin for å styrke samarbeidet mellom indiske og europeiske interesseorganisasjoner som har engasjert seg i frihandelsforhandlingene mellom EU/EFTA og India. Utfallet av møtet ble et opprop som nå er åpen for organisasjoner å slutte seg til. Fristen for å signere er satt til 10. juli. Det er fremsatt krav om stopp i de videre forhandlingene mellom EU/ EFTA og India da avtalene er forventet å få dramatiske konsekvenser for Indias mest sårbare grupper og bryte med sentrale menneskerettigheter som retten til mat.

Ba om militær hjelp:

Norwatch: Den marokkanske marinen ble bedt om å støtte norske Fugro-Geoteams oljeoppdrag utenfor okkuperte Vest-Sahara. Det viser et internt marokkansk regjeringsdokument som Norwatch har fått tak i.

Med all sannsynlighet er Fugro-Geoteams oppdrag i okkuperte Vest-Sahara i ferd med å avsluttes. Det omstridte oppdraget, som gjøres for marokkanske myndigheter, ble påbegynt i begynnelsen av januar. Dersom Marokko finner oljen de leter etter, er det lite trolig at Marokko noen sinne vil tillate at det saharawiske folk får gjennomført folkeavstemningen om landets framtid som Marokko og FN tidligere har lovet.

Frigjøringsbevegelsen i Vest-Sahara reagerer sterkt på nyheten om at norske Fugro-Geoteam er involvert i oljeleting inne på okkupert vestsaharisk territorium, og krever at selskapet umiddelbart forlater området.

urfolkg

Posted in Dagens kamp, Kamp nedenfra, Klima og miljø, Latin Amerika | Merket med: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Dagens Sørvest Asia

Posted by Fredsvenn den april 27, 2009

Armenia, vårt kjære Armenia – aldri kan du bli som før – men sammen kan vi skape noe nytt. Armenia, landet hvor Arken la til strand, Noas hjemland og Edens hage, kan ikke få tilbake de territorier som gjennom barbarisk drap, plyndring og ødeleggelse har blitt det fratatt. Det vi trenger er å kaste ut amerikanerne og andre inntrengere, avsette våre despoter og diktatorer, samt å samle regionens nasjoner i et føderalt system som fungerer som en samorganiserende organisme. Armenere må få bo i Jerusalem og i alle andre land i regionen i fredelige og ordnede forhold. Og det samme bør gjelde for samtlige folk i regionen – også kjent som sivilisasjonens vugge. Sammen er vi sterke. Fred, demokrati og menneskerettigheter er derfor nødvendig. Folkemordet de pontiske grekere, assyrere og armenere må anerkjennes, Israels vold mot sine naboer og det pågående folkemordet mot Iraks minoriteter må opphøre umiddelbart!

Lar vi denne vold og maktbruk fortsette vil den snart også rette seg mot Armenia. De kurdiske militser som nå ekspanderer det kurdiske territoriet blir støttet av Vesten, der i blant av USA og Israel, i deres grusomme og barbariske kamp for makt og kontroll over regionen. Under vil dere se en tekst om hva som har skjedd med irakisk kunst og kultur. Husk at dette er etter at Saddam har sittet med makten og gått til krig mot Iran i 8 år, som Vestens mann, deretter Golfkrig, sanksjoner og enda en krig. Land har blitt pulverisert og kulturen ødelagt. Millioner av mennesker har blitt drept og millioner av mennesker har blitt tvunget på flukt.

Armenerne, befolkningen i Urartu, Mitani og Kura Araxes, for ikke å glemme bystaten Urkesh, de protoarmenske hurri-uratuerne, ga liv til samtlige sivilisasjoner, der i blant sumererne og deres etterkommere. Går vi langt tilbake er vi alle brødre og søstre. Dette er våre folk, uansett om de snakker semittisk eller indoeuropeisk, for ikke å glemme kaukasisk. Det bilingvistiske armenske språk består ikke aller minst av protoarmenere og frygere, som fylte Europa med ledere og som ikke minst var med på å skape den greske sivilisasjon, som har betydd så mye for Europa. Vi blir nå nødt til å stå sammen med våre kjære i denne så tøffe tid. Men det først og fremst både er og blir Sørvest Asia som er vår region. Derfor – Lenge leve!!!

Kjære armenere i Norge. Det er en hard og kynisk tid vi lever i. Folk er deler av større spill som de ikke selv kan styre. Men dette er jo ikke noe nytt. Også armenerne både var og ennå er ofre for et slikt spill. Det er ikke for ingenting at sitatet «Hvem i dag husker vell armenerne, hvem vil i morgen huske jødene» (i kortversjon) ennå huskes og brukes i vår samlede kamp for å få folk til å anerkjenne den urett som ble utført mot vårt folk. Og, kan det nevnes, blir denne urett utført mot palestinerne, og da medregnet befolkningen i Gaza, for ikke å glemme de kristne og andre minoriteter i Irak, som rent faktisk har det enda verre enn palestinerne, men som har blitt glemt og unndratt oppmerksomhet fra den norske offentlighet som tenderer å se på kurderne som Sørvest Asias kulturelle arvinger og fremtidige håp. Historieløshet er visst en svakhetmennesker i mellom.

På engelsk:

What Turkey did to the Armenians in 1915 and indeed in the decades and centuries before that was an act of criminal racism. We were massacred because we were racially and religiously different than the Turks.

I don’t think it’s very realistic of us to expect the U.S. and even Norway to accept what happened as Genocide because they both have their own skeletons hidden in their closets. If the U.S. calls the Armenian Genocide for what it is then what will it call it’s own massacring of millions of Native Americans? If Norway calls the Armenian Genocide a «Folkemord» then what will it call it’s centuries of atrocities against the Native Sami people, not to mention the gypsies? This is a simple matter of when you live in a glass house, you don’t throw stones at your neighbor.

What we have to do as Armenians and citizens of this world is not just fight for the recognition of our Genocide but come together with others around the world who suffered a fate like ours and fight together for the recognition off all genocides and other cases of criminal racism that have happened on any scale around the world.

What we should fight for is justice worldwide so we can prevent further genocides from happening and maybe then, when we have a more peaceful world, where governments and countries are more accountable and transparent about their past, can we see the Armenian Genocide recognized worldwide.

Do not forget that as the Armenians were being killed in 1915, the Turks also killed Assyrians, Chaldeans and Greeks by the hundreds of thousands. Even today there are genocides being committed in Darfur and since the 2003 2nd gulf war in Iraq over a million Iraqis have lost their lives, can we not call that a Genocide? What about the Uprooting of the Palestinians from their lands and their forced exodus into other countries where they have been subjected to humiliation, degradation and annihilation of their rights and identity as a people and a country. The list is too long and painful and unless we do something soon the risk of seeing such acts of racism and will surely happen again, even to our own people.

kingdom-060509_cdavidson_cpd_tipd_armenia_022

kingdom-armenia_thumbnail2

kingdom-mount_ararat

kingdom-armenia_000

kingdomarmenia-crop-copy

kingdom-of-urartu-map

kingdom-armenia_4th_century

Armensk sivilisasjon

Armenia – I stormaktenes hender

Armenia

Armenia – Folkemord

Anerkjenn folkemordet på armenerne nå!!!

Armenia – Kulturelt folkemord

Urkesh an Overview

Outer Fertile Crescent lores

Det armenske spørsmål

Orphan Pamuk – Armenia

ADL og folkemord

Stephen Hawking – Israel

Jimmy Carter – Israel

Armenernes plass i verden

In Sumerian mythology, a me (Sumerian, conventionally pronounced [mɛ]) or ñe [ŋɛ] or parşu (Akkadian, [parsˁu]) is one of the decrees of the gods foundational to those social institutions, religious practices, technologies, behaviors, mores, and human conditions that make civilization, as the Sumerians understood it, possible. They are fundamental to the Sumerian understanding of the relationship between humanity and the gods.

According to Sumerian mythology, Enki also assisted humanity to survive the Deluge designed to kill them. In the Legend of Atrahasis, Enlil, the king of the gods, sets out to eliminate humanity, the noise of whose mating is offensive to his ears. He successively sends drought, famine and plague to eliminate humanity, but Enki thwarts his half-brother’s plans by teaching Atrahasis about irrigation, granaries and medicine. Humans again proliferate a fourth time. Enraged, Enlil convenes a Council of Deities and gets them to promise not to tell humankind that he plans their total annihilation. Enki does not tell Atrahasis, but instead tells the walls of Atrahasis’ (a.k.a. Utnapishtim or Ziusudra) reed hut of Enlil’s plan, thus covertly rescuing Atrahasis by either instructing him to build some kind of a boat for his family, or by bringing him into the heavens in a magic boat. After the seven day Deluge, the flood hero frees a swallow, a raven and a dove in an effort to find if the flood waters have receded. On the boat landing, a sacrifice is organized to the gods. Enlil is angry his will has been thwarted yet again, and Enki is named as the culprit. As the god of what we would call ecology, Enki explains that Enlil is unfair to punish the guiltless Atrahasis for the sins of his fellows, and secures a promise that the gods will not eliminate humankind if they practice birth control and live within the means of the natural world. The threat is made, however, that if humans do not honor their side of the covenant the gods will be free to wreak havoc once again. This is apparently the oldest surviving Middle Eastern Deluge myths.

Armensk kulturhistorie og duduk

Kamp for land i Sørvest Asia

Vis din støtte for krigens ofre i Sørvest Asia!

De kristne i Irak trenger deg nå!

Iraks mangfold er ved å forsvinne

Fra konflikt til forsoning

Nok er nok – Fred mellom folkene NÅ!

Ingen pokal å hente

Some of our story

Armenernes plass i verden

Folkemordet på armenerne

Folkemordet på armenerne, ADL og B. Lewis

God påske! Gled dere!

Våre årstider II

Ødeleggelse av den irakiske sivilisasjon

Verdensorganisasjonen for kultur og forskning, UNESCO, som fryktet at en krig i Irak ville ødelegge uerstattelige kulturminner fra et av verdens mest interessante historiske områder ba før invasjonen både USA og Irak om å ta hensyn til kulturminnene i Irak ved en eventuell krig. Ur, som eksisterte 4000 år f.vt., og sies å være verdens første by, og andre historiske byer som Babylon og Nineveh, ligger alle i dagens Irak, som ofte kalles sivilisasjonens vugge.

Pentagon ble på forhånd også orientert om Haag-konvensjonen fra 1899 og 1907, Geneve konvensjonen fra 1949 og dets to protokoller, samt Haag konvensjonen fra 1954 om bevaring av kulturell eiendom under væpnet konflikt, som forbyr ødeleggelse av verdens kulturarv i krig, samt denne konvensjonens to tilleggsprotokoller. og som

Flere måneder før angrepet på Irak hadde amerikanske arkeologiorganisasjoner og FNs kulturorganisasjon UNESCO møter med tjenestemenn i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, som fikk informasjon om Iraks historiske og kulturelle skatter.

Da amerikanerne invaderte Irak i 2003 utnyttet kriminelle raskt den kaotiske situasjonen til å plyndre museer og arkeologiske utgravninger og Irak ble kastet ut i lovløshet og kaos. Det er ikke bare irakerne som har mistet sin kulturelle arv, også resten av verden har lidd et uvurderlig tap. Ikke bare har vi tillatt at vår egen arv er blitt ødelagt, men også arven til framtidige generasjoner.

Lederen av American Academic Research Institute (AAI) i Irak, professor McGuire Gibson ved University of Chicago, som før, under og etter krigen i Irak i 2003 gjorde de amerikanske lederne oppmerksom på at Irak er et skattekammer for arkeologer og rommer sporene fra menneskehetens tidligste sivilisasjoner ble overrasket over at ikke amerikanerne beskyttet stedene, var med i en gruppe som på flere møter med Pentagon la fram lister over fornminner og steder av arkeologisk betydning, utgravningsfelt og bygninger med kulturskatter. Spesielt ble det lagt vekt på å beskytte nasjonalmuseet i Bagdad.

”Først skrev jeg til utenriksministeriet i oktober 2002 – nesten et halvt år før krigen – og advarte dem om faren for plyndringer av nasjonalmuseet og de arkeologiske utgravningene. Så, da det for alvor begynte å trekke opp til krig, reiste jeg til Pentagon og ga dem en liste over 150 viktige utgravninger og mer enn 100 bygninger så de ikke skulle bli truffet ved en fejl.” Da de amerikanske troppene i begynnelsen av april 2003 nærmet seg Bagdad skrev han igjen til militæret og minnet dem om at de skulle passe på skattene, og da byen falt, og Gibson stadig ikke hørte noe fra militæret, skrev han den 9. april til journalister i byen og ba dem sjekke situasjonen omkring museet. Men da var det for sent.

Plyndringen av det irakiske nasjonalmuseum og dets enestående samling av islamske og preislamske skatter begynte dagen etter. Ingen vet hvor mye som ble tatt, men den offisielle opptelling er omkring 15.000 gjenstander og hertil kommer omfattende ødeleggelser av mange av de resterende gjenstandene. Alt dette i følge Gibson mens amerikanske tropper satt 50 meter borteog bevoktet et veikryss.

I følge Gibson, som mener det som skjedde i Bagdad ”var det samme som om amerikanske soldater skulle ha stått utenfor museet i Kairo og sett på at tyver tok med seg Tut-Ankh-Amons gravskatter eller mumier”, har dette vært en av verdenshistoriens største tragedier. Flere historiske minnesmerker har gått tapt enn noen gang tidligere i moderne tid.

Men plyndringen av museet og daværende forsvarsminister Donald Rumsfelds ufølsomme bemerkning om at ”stuff happens” rystet mange. Men som Oriental Institute Museum på University of Chicago, hvor McGuire Gibson også er professor, viste på en utstilling med tittelen Catastrophe! The Looting and Destruction of Iraq’s Past så var plyndringen av nasjonalmuseet i Bagdad kun toppen av isberget når det gjelder ødeleggelsen av Iraks rike kulturskatter. Langt verre var plyndringen av de tusenvis av arkeologiske utgravninger rundt om i Irak.

I følge Gibson har i hovedsak de fleste av de sumeriske hovedstedene, en sivilisasjon i Mesopotamia, som lå mellom elvene Tigris og Eufrat i det nåværende Irak, midt i den såkalte sivilisasjonens vugge, som strekker seg 3.000 år bakover i historien og som man anser for å være sivilisasjonens vugge, gått tapt.

Gibson uttalte i forbindelse med utstillingen til den danske avisen Politiken at ”Irak er ikke bare hvilket som helst land. Det er her, selve den menneskelig sivilisasjon oppsto. Det er her, vi har de første byer. Det er her ideen om at en time har 60 minutters varighet kommer fra og det er her selve ideen om en stat oppsto.”

I følge professor Gil J. Stein, som er leder av det orientalske instituttet, forsøker disse forskerne å ”vekke verden og gjøre det klart at det som skjer ikke er noe mindre enn ødeleggelsen av våres felles røtter. Irak er ikke bare et hvilket som helst land. Det er her selve den menneskelige sivilisasjon oppsto. Det er her vi har de første byer. Det er her ideen om en time på 60 minutters varighet kommer fra og det er her selve ideen om en stat oppsto. Selve hjulet ble oppfunnet i Irak.” Arkeologer har pekt på at irakiske skatter er verdens mest verdifulle.

I følge Stein har alle hørt om plyndringen av museet, ”men de fleste aner ikke noe om plyndringen av de arkeologiske stedene selv om den er langt mer katastrofal. Når det gjelder museet var det selvfølgelig tragisk hva som forsvant, men vi vet jo hva det dreide seg om. Det er fotografier og tegninger og opptegnelser av det. Så vi mistede gjenstandene, men bevarte dataene. Men med plyndringen av utgravningene er det omvendt. Det kan være at de gjenstander de finner og selger dukker opp senere, men selv så er de nesten verdiløse ettersom vi ikke vet hvor og hvordan de ble funnet. Og uten kontekst er det bare en kjønnsmessig ting, som ikke hjelper oss med å forstå fortiden.”

Man trenger ikke å vite mye om fortidsminner for å fatte hvor galt det står til i Irak. Plansje etter plansje på utstillingen viste bilder av utgravningene før krigen og i dag, og visste man ikke at det dreide seg om samme område så ville man ikke ane det. Etter plyndringene, som primært ble foretatt av lokale irakere som desperat forsøkte å tjene noen få dollar, minner områdene om en krigssone etter et heftig bombardement; fullkommen øde, med hundrevis av kratere hvor det har blitt gravd etter arkeologiske skatter. Eller som det ble skrevet i katalogen om de gamle sumeriske byer: ”De blir totalt ødelagt, forvandlet til månelandskaper. De destruerer templene, palassene og husene i disse byene langt mer effektivt enn noen erobrer noensinne kunne ha gjort.”

Ingen kjenner det fulle omfang av plyndringene, men ved å sammenligne satellittbilder fra før og nå anslår arkeologen Elizabeth Stone fra Stony Brook University i sin artikkel i katalogen i forbindelse med utstillingen at omfanget av de nye plyndringene er ”mange ganger større enn alle arkeologiske utgravninger som noensinne har blitt foretatt i det sørlige Irak – og må ha inkludert hundretusener av leirtavler, mynter, segl, statuer, terrakotta, bronse og andre gjenstander.”

Ifølge The Independent er det sannsynligvis tale om en velorganisert bande som systematisk har sendt de irakiske skattene ut av landet. I en operasjon ledet av irakiske og britiske sikkerhetsstyrker lyktes det ifølge The Independents korrespondent i Basra, Kim Sengupta, å få fatt i omkring 230 gjenstander. En organisert bande bak plyndringene var på vei til å smugle de verdifulle tingene ut av landet for å selge dem til private samlere i Sørvest Asia og Vesten, men i stedet fikk sikkerhetsstyrkene fatt, ikke kun på antikvitetene, men også på syv medlemmer av banden.

En vurdering, som McGuire, som så plyndringene allerede da han fløy over noen av utgravningene i et helikopter i mai 2003, og var rystet over omfanget, er fullkommen enig i. I følge ham: ”Det veltet jo med dem – alene i Umma var det vel mer enn 200 mennesker; det var som å kikke ned på en maurtue.” Og selv om der ennå ikke har blitt tatt nye satellittfotografier i år så er han ikke i tvil om at plyndringene fortsetter. ”De vakter som vi har ansatt til å beskytte våres utgravning ved Nippur – den religiøse hovedstad i det gamle Mesopotamia – sier at det stadig blir plyndret overalt og det samme hører vi fra irakerne”, sier han.

På tross av omfanget er det imidlertid skrevet veldig lite om plyndringene i Irak, blant annet på grunn av de store sikkerhetsproblemene ved å reise uten for Bagdad for journalister. Ikke minst derfor håper Oriental Institute at deres utstilling vil sette mer fokus på problemet – og føre til at det blir satt en stopper for det. ”Det er en klisje, men det er virkelig hele verdens kulturelle arv som der er gjemt i Irak. Og den forsvinner for øynene på oss”, sier Stein, som fortsetter med å si at ”Og det verste er at den inntil nå har vært ekstremt velbevart.” For selv om Irak grunnleggende er et stort arkeologisk sted – ifølge McGuire er det mer enn 10.000 registrerte steder, men han anslår, at det virkelige tallet er langt over 100.000 – har skattene inntil de senere år vært stort sett uberørte.

Området har været krigsskueplass utallige gange i historien og landet har blitt invadert av alle fra perserkongen Kyrus den Store over Alexander den Store til mongolene på 1200-tallet, men på grunn av den avsides beliggenhet og mangelen på monumentale ruiner har de begravde skattene stort sett forblitt uberørte. Faktisk hadde Irak inntil den første Gulfkrigen en lang og stolt tradisjon for å beskytte sine kulturskatter. Fra 1936 til 1991 var det ifølge Geoff Emberling, som er direktør for museet på Oriental Institute, stort sett ingen plyndringer eller illegale utgravninger.

I følge Emberling er det mye man kan si om Saddam, ”men inntil sanksjonene og krigen la alt i grus gjorde Irak en fabelaktig innsats for å bevare sine skatter”, siger han. I en tale fra 1979 erklærte Saddam Hussein at ”antikviteter er det mest verdifulle i Irak.” Og selv om Saddam ifølge Emberling hadde sine skumle politiske formål og forsøkte å bruke de oldgamle konger Hammurabi og Nebukadnesar til å rettferdiggjøre sine kriger så hadde Irak under hans regime en av Sørvest Asias best fungerende arkeologiske strukturer. Plyndring var stort sett ukjent – og ble straffet med døden. Først etter at den første Golfkrigen og de internasjonale sanksjonene la den irakiske økonomien i ruiner begynte plyndringene.

I katalogen til utstillingen kaller John M. Russel fra Massachusetts det en av historiens største ironier at samtidig med at ”Irak var underlagt det strengeste sanksjonsregime noensinne, ble titusener av irakiske antikviteter solgt helt åpent på det amerikanske marked. Plyndringene fant især sted i den sydlige del av landet hvor det internasjonale samfunn forbød Irak å patruljere i luftrommet, men i takt med at Irak fikk flere penger i forbindelse med olje for matavtalene på slutten av 1990-tallet fikk myndighetene atter midler til å hyre vakter og gjenoppta utgravningene. Men det var en kort respitt. ”Den dag krigen begynte i 2003 forsvant vaktene og plyndringene begynte for alvor”, sier McGuire. ”Samme dag. Og fra den tid har det foregått.”

Geoff Emberling har flere ganger blitt invitert til å holde foredrag for tropper som var på vei til Irak for å forklare dem hva de kan gjøre for å hjelpe til med å bevare landets fortidsminner. I følge ham er det lett å demonisere militæret, men det er mer komplisert. De vil gjerne gjøre det riktige, men har bare ikke vært gode til det”, siger han, og fortsetter med å hevde at ”Selv plyndringen av nasjonalmuseet skyldtes mer mangel på koordinasjon enn ond vilje.” En av plansjene i Oriental Institutes utstilling henviser til Gilgamesh, det store babylonske helteepos, som ble gjenoppdaget på 1800-tallet ved utgravninger i Irak. I det oldgamle dikt hylles Gilgamesh som en av ”de store konger” blant annet fordi han er vokter over de gamle byer og monumenter, som skal vedlikeholdes og bevares.” Folkene bag utstillingen er høflige nok til ikke at utpensle budskapet ytterligere, men McGuire kan ikke dy seg: ”Det kunne vi lære noe av”, sier han og ryster på hodet. ”Det er en skamplett.”

I følge arkeologer og andre eksperter bidro ikke det amerikanske militære nærværet til å sikre Babylons siste skatter. Snarere tvert imot. Den lovløsheten og de ustabile forholdene som hadde startet på 1990-tallet nådde et kritisk nivå i etterkant av invasjonen da det hersket en plyndringskultur som man sjeldent har sett maken til.

Pentagon hadde på forhånd blitt orientert om disse konvensjoner og protokoller og USA hadde fått laget i stand en liste over de 20 viktigste kulturminnesamlingene de skulle beskytte, noe de ikke gjorde. Det eneste stedet USA fysisk beskyttet etter invasjonen var oljeministeriet. Plyndring av arkeologiske steder og regionale museer fortsatte på tross av at det under internasjonal lov var USAs ansvar som okkupasjonsmakt å forsvare kulturelle steder.

Nasjonalmuseet i Bagdad hadde 170.000 gjenstander fra det gamle Mesopotamia, som ofte har blitt kalt sivilisasjonens vugge.  Det har stort sett vært stengt de to siste tiårene på grunn av krig og usikkerhet. Amerikanernes ankomst har ikke forandret noe på det. Også under 12 år med sanksjoner mot Irak ble gjenstander smuglet ut. Men tapet kan ikke sammenlignes med raseringen av de historiske samlingene som er skjedd de siste dagene, mens Irak har vært på amerikanske hender.

Flere dusin utgravningsplasser, hovedsteder i gamle kongedømmer, har blitt ødelagt. Selve Babylon, med Babels tårn og hvor kong Nebuchadnezzar II (630-562 f.vt.) bygde sine hengende hager, som var blitt bygget delvis opp igjen som et museum av Saddam Husseins regime, ble omgjort til en forlegning for 2.500 amerikanske og andre utenlandske soldater. USA brukte bulldosere for å bygge en landingsplass for helikoptre på toppen av flere tusen år gamle ruiner.

I følge Lukasz Oledzki, en polsk arkitekt som bor i Irak og som har blitt ansatt av de polske styrkene som har base i Babylon kan man se ”rester på begge sider av den asfalterte plassen. Man kan se gamle potteskår på begge sider av plassen. Jeg vet at de ødela noe fra 600-700-tallet f.vt.” Å plassere en hær på toppen av et arkeologisk utgravingsfelt er absurd. De skulle aldri fått lov til å gjøre dette.

I fjor het det seg at organisasjonen World Monuments Fund, som plasserte Irak på sin liste over verdens mest truede historiske steder i 2006 og 2008, og de irakiske myndighetene skulle forsøke å bevare restene av Babylon. Amerikanske myndigheter har gitt nærmere 5 millioner kroner til prosjektet (nærmest ironisk). Irakiske spesialister skal nå få opplæring i moderne kartleggings- og restaureringsteknikker. Det planlegges også å etablere en nasjonal database for kartlegging og administrering av landets flere tusen kulturminner.

Iraks Nasjonalmuseum har nå fått omkring 4.000 av omkring 15.000 stjålne gjenstander, som ble stjålet de tre første dagene etter at den amerikanske hæren rykket inn i byen, tilbake. Alt i alt mener man at omkring 20.000 uvurderlige ting har blitt stjålet i tiden etter amerikanernes invasjon. Langt fra alt forventes funnet igjen, og forferdelig mye er ødelagt, især i utgravningene. ”Noen gjenstander har til og med kommet så langt som til USA”, sa Iraks nasjonalmuseums styreformann Abdul Aziz Hameed.

Når nå en del av de mange stjålne tingene gjenfinnes betyr det ikke at de med det samme kommer tilbake til gjerningsstedet. Det er omstendelig og kostbart overhodet å finne ut av hvilke museer, utgravninger og tidsepoker gjenstandene hører hjemme i. Men kun det å ha funnet noen av tingene vekker glede i Irak.

Kunstskattene i Irak er av verdenshistorisk interesse å ta vare på. Situasjonen i Irak krever nå at flere enn irakerne selv arbeider med å samle kunsten. Dette gjorde Irak for Norge da all informasjon ble brent under kristendommens inntog. Den Irakiske oppdagelsesreisende Ibin Mage skrev ned informasjon om norske hedenske ritualer som ikke ville vært kjent om ikke biblioteket i Bagdad hadde tatt vare på det.

Det er ikke bare irakerne som har mistet sin kulturelle arv, også resten av verden har lidd et uvurderlig tap. Ikke bare har vi tillatt at vår egen arv er blitt ødelagt, men også arven til framtidige generasjoner.

Irak – Folkemord

Irak – Kulturelt folkemord

Irakisk kultur

Posted in Armenia, Dagens kamp, Irak - Land og krig, Kamp nedenfra, Løsninger, Sørvest Asia/Kaukasus | Merket med: , , , , | Leave a Comment »

Den internasjonale fredsmarsjen – World March for Peace and Nonviolence

Posted by Fredsvenn den april 22, 2009

Verden i dag erfarer en kritisk situasjon karakterisert gjennom en manglende etisk refleksjon og retningslinjer som har ført til økonomisk krise og fattigdom, forurensing og klimaendring, samt konfrontasjoner mellom kulturer. Vold og diskriminering forgifter hverdagslivet til brede befolkningslag. Det er som om dagens samfunn ikke kun preges av å være en konflikt mellom sivilisasjoner foruten en sivilisasjonskrise i seg selv. Vi står i stadig større risiko for ikke kun å skade oss selv foruten alt livet på jorden.

Den internasjonale organisasjonen Verden uten krig (Mundo sin Guerras – World Without Wars), en internasjonal organisasjon lansert av Den humanistiske bevegelse som i 15 år har arbeidet for pasifisme og ikke-vold, har i samarbeid med andre organisasjoner og personer, har derfor tatt initiativ til å mobilisere til en 3 måneder lang global marsj, The World March for Peace and Non-Violence, i 2010.

Marsjen, som ble lansert under Symposium of the World Center for Humanist Studies holdt ved Park of Study and Reflection i Punta de Vacas, Argentina, den 15. november 2008, starter i New Zealand den 2. oktober 2009, datoen da Gandhi ble født og som har blitt erklært som verdens fredsdag av FN. I løpet av 90 dager skal marsjen gå igjennom seks verdensdeler og ende i Andesfjellene (Punta de Vacas, Aconcagua, Argentina) den 2. januar 2010.

Det vil bli den største marsjen noen sinne organisert og inkludere alle verdens kontinenter. Den vil skal foregå verden rundt og passere alle klimatiske soner og sesonger; fra den varme tropiske sommer, til ørkenen og den kalde vinteren i Sibir. De amerikanske og asiatiske etappene vil være de lengste, begge nesten en måned. En permanent base på 100 personer fra forskjellige nasjonaliteter vil foreta hele reisen.

Dette er det rette øyeblikket i historien til å fremme en større folkelig mobilisering i favør av en global radikal finansiell, sosial, miljømessig, ernæringsmessig og etisk endring og oppnå en overgang fra en pålagt og tvungen kultur av vold og krig til en kultur av dialog, forsoning og fred, fra styrke til ord; fra krigsøkonomi til en økonomi av global utvikling, inkludert det å fjerne fattigdom og fremmedgjøring. En marsj med disse karakteristikkene vil bidra til raskt å skape en bevissthet av fred i og mellom folk, som må endre seg fra å være passive tilskuere til å bli utrettlige protagonister av solidaritet. Det er tid for å vekke den menneskerettighetsaktivist som vi alle har dypt inne i våres indre.

La oss for alltid huske ordene til Edmund Burke: ”Ingen begikk en større feil enn han som ikke gjorde noe, fordi han kunne gjøre lite” og ”Det eneste som skal til for at det onde skal triumfere er at gode menn ikke gjør noe som helst.” Ingen kan høste fruktene av frøene som ikke har mot til å plante dem. La oss oppfinne fremtiden og anspore til en rask evolusjon. Mellom evolusjon og revolusjon er det kun ansvaret. Denne marsjen, hvis sanne styrke ligger i den enkle, men bevisste aksjonen til dem som støtter denne høyverdige saken og deler den med andre, har potensiale til å anspore til den spirituelle eksplosjonen som vil bidra til å oppnå den mulige verden vi alle drømmer om.

Tiden har kommet til å delta i en aksjon som vil samle alle menn og kvinner som har dedikert deres liv til å bygge en kultur av fred, uansett hvilken rolle de må ha hatt, og gjøre dem i stand til å strekke seg utover hele kloden, reise sine stemmer og erklære rettferd, frihet og likeverd for alle mennesker, slik at de kan bli hørt av alle, og da især av verdensledere og parlamentarikere, samt dem i maktapparatene som gjennom å være klar over hva man risikerer ved å fortsette som nå, kan bli ansporet til å delta i transformasjonen som det blir oppmuntret til. Fra begynnelsen og på hver plass er det essensielt å kunne regne med den aktive deltagelsen til sangere, utøvere, atleter, skuespillere og andre kjendiser som via deres popularitet har makt til å mobilisere folk.

Marsjen, som ønsker å generere bevissthet rundt den farlige globale situasjonen markert via høyere mulighet for atomkrig, et fornyet våpenkappløp og militær okkupasjon av utenlandske territorier som vi i dag ser, skal være et uttrykk mot krig, bruk av våpen og voldsutøvelse. Dette på grunn av at det er nødvendig å skape en ny bevissthet i verden om krig og vold som kan danne grunnlag for en fredskultur. Vi kan få slutt på sult i verden med 10 % av hva som blir brukt på våpen. Tenk på hvordan livet kunne bli hvis 30-50 % av våpenbudsjettet gikk til å bedre folkenes liv i stedet for å bli brukt på å ødelegge. Det å få slutt på krig og vold ville være som å legge menneskets prehistorie bak oss og ta et gigantisk skritt forover i utviklingen av vår art.

En verden uten krig er en visjon som åpner fremtiden og forsøker å bli en levende realitet rundt om på planeten hvor vold minker til fordel for dialog. I denne etterstrebelsen vil vi bli ledsaget av styrken til stemmene til de hundrevis av tidligere generasjoner før oss som har lidd konsekvensene av krig, og viss ekko fortsetter å bli hørt i dag i alle de plasser hvor den fortsetter å etterlate seg dets vonde spor av døde, forsvundne, invalide, flyktninger og fordrevne. For andre år på rad øker antall flyktninger og internt fordrevne i verden, og over 40 millioner er nå på flukt. Krigene i Afghanistan og Irak er de største grunnene til økningen i følge UNHCR.

Tiden for dem uten stemmer til å bli hørt har kommet! Man krever nå sin rett til å leve i fred og frihet, noe man ikke gjør når man lever i trussel om vold. Ut av smerte og skrikende behov bønnfaller millioner av mennesker for en slutt på krig og vold. Dette kan vi få til gjennom å samle alle de globale pasifistiske og aktive ikkevoldskreftene. Dette kan bli den største demonstrering for fred noen sinne i menneskehetens historie.

Gjennom marsjen håper man å gjøre noe med dagens trusler, en farlig verdenssituasjon som fører oss stadig nærmere en atomkrig, som vil være den største katastrofen i menneskehetens historie – en slutt på det hele. Man ønsker å gi en stemme til den store majoritet av verdensborgere som vil ha fred. På tross av at majoriteten av menneskeheten motsetter seg våpenkappløpet sender vi ikke ut et samlet signal. I stedet lar vi oss selv bli manipulert av en mektig minoritet og lider under konsekvensene av det.

Man ønsker å oppnå en global fjerning av atomvåpen; umiddelbar tilbaketrekking av invaderende tropper fra okkuperte territorier; progressiv og proporsjonell reduksjon av konvensjonelle våpen; signingering av ikke-aggresjonsavtaler blant nasjoner og avkall på krig som en mulig vei for å løse konflikter fra de ulike regjeringene.

Samtidig ønsker man å eksponere de mange andre formene for vold, slik som økonomisk, rasistisk, seksuell, religiøs osv., som for tiden blir holdt skjult eller forkledd av deres gjerningsmenn og gi rom for alle som lider på grunn av slik vold å bli hørt. Tiden har kommet til å stå sammen og vise vår opposisjon. Bli med i det samstemte mangfoldet, være seg kakofoni eller eufoni, og skap et klart signal og din stemme blir nødt til å bli hørt! Man vil nå skape en global bevissthet – slik som allerede har funnet sted med miljøsaker – rundt det umiddelbare behovet til å fordømme alle former for vold og skape ekte fred.

Alle som ønsker å ta til orde mot vold og krig, kan delta i hele eller deler av marsjen, som vil bli skapt og formet av alle som deltar. Den er åpen for alle, uansett organisasjon, kollektiv, gruppe, politiske parti osv., som deler de samme håp og etterstrebelser. Det er en reise som vil bli beriket gjennom at det blir tatt initiativer til ulike strømninger. Hvor hen marsjen går hen kan den lokale befolkningen bidra med deres kreativitet til den større konvergens av alle de ulike aktivitetene. Det er plass for alt man kan forestille seg. De mulige kanalene for deltagelse er mangfoldige, inkludert virtuell deltagelse i marsjen via internett. Dagens kommunikasjonsteknologi gjør det for første gang mulig for oss å benytte oss av fjerndeltagelsesteknikker slik som SMS og internett. La oss bruke dem!

Dette er en marsj for og av folket med håp om å nå det meste av verdensbefolkningen. Mens den beveger seg gjennom ulike byer vil det være alle slags typer av aktiviteter, både sportslige, kulturelle og sosiale, som vil bli organisert i forhold til lokale initiativer som oppstår. Flere hundre prosjekter, slik som konserter, møter, konferanser, utstillinger, dokumentarer, har allerede blitt satt i bevegelse av ulike individer og organisasjoner. Man håper derfor at de ulike mediene vil spre ordet om denne reisen rundt om i verden for fred og ikkevold.

Fredsmarsjen har vært planlagt igjennom et helt år for å se hvordan den kunne gjennomføres. Gjennom dette året har stadig flere aktører vist interesse og marsjen vil til slutt gå igjennom flere land enn opprinnelig tenkt. Arrangøren ser med glede på at mange unge mennesker deltar aktivt i prosjektet allerede.

I et arrangement som dette håper man å samle millioner av mennesker fra alle sosiale lag, uavhengig av rase, religion, ideologi og kultur. Marsjen kan føre til en mobilisering mot krig og vold, som verden ikke tidligere har sett maken til.

Siden marsjen ble besluttet å bli avholdt har ting utviklet seg veldig raskt. På kun få måneder har den mottatt støtteerklæringer fra tusener av mennesker, pasifister og ikke-voldsgrupper, ulike institusjoner og kjente akademiske, kulturelle, politiske figurer, samt inspirert til et enormt mangfold av initiativer i mer enn 100 land og blitt et raskt voksende menneskelig fenomen. Flere hundre kjente personligheter, slik som Dalai Lama, Desmond Tutu, Ian Gibson, Noam Chomsky, Ana Belen, Jose Saramago, Pedro Duque, Juanes, Chiles president Michelle Bachelet, skuespiller Viggo Mortensen fra Ringenes herre samt organisasjoner, slik som Greenpeace, og sportsklubber, slik som den italienske fotballklubben Inter Milan, har allerede meldt seg på til Fredsmarsjen.

Bli med på marsjen, enten som aktiv deltager eller som støttespiller, og si “NEI” til krig og en hver form for vold! For informasjon se World March for PeaceWorld Without WarsMundo sin Guerras

Støtteerklæringer

Dokumenter

Du kan melde din deltakelse i Fredsmarsjen på www.marchamundial.org

Ønsker du å ha en aktiv rolle i arrangementet, er du hjertelig velkommen til å gi dine innspill!

Kontakt Norge: Luis Sanchez C.

International Promotion Team

Kontakt: lsanchez@online.no

Telefon: 22 16 53 76

Mobil: 41 45 14 85

Opprop fra den chilenske presidenten om å delta i marsjen og for en verden uten krig

Kort presentasjon om rakettskjoldet

Konferanse i det tsjekkiske parlament med MEP G. Chiesa: “The shield is dividing Europe”:

Intervju i Russia Today med Jan Tamas – USAs radarsystem provoserer frem krig

Internasjonal konferanse mot rakettskjold i Seoul, Sør Korea

Video med Noam Chomsky vedrørende rakettskjold i Europa

Video intervju med Noam Chomsky vedrørende den mulige rollen Europa kan ha for å unngå en atomkrigkatastrofe

Åpent brev til borgermestre og organisasjoner om 18ende februar aktivitet

Posted in Kamp nedenfra, Kampanjer, Løsninger | Merket med: , | 1 Comment »

Opprop for en global aksjonsuke mot kapitalisme og krig fra 28. mars til 4. april

Posted by Fredsvenn den mars 30, 2009

«Opprop for en global aksjonsuke mot kapitalisme og krig fra 28. mars  til 4. april. Erklæring fra Assembly of Social Movements ved World Social Forum (WSF) 2009. Vi vil ikke betale for krisen. De rike må betale  for det! Anti-imperialistisk, anti-kapitalistisk, feministisk, miljøvennlige og sosialistiske alternativer er nødvendige!»

el_mil_1b

el_tour_poster_2

anti-nato


NATO-markering utenfor Stortinget onsdag den 1. april kl. 17.00:

Arr: NATO-markering utenfor Stortinget
Regi: Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council
Tid: Onsdag 1. april kl. 17.00
Hvor: Utenfor Stortinget

Programmet blir åpnet av Erik Strøm, styreleder i Norges Fredsråd og appeller blir holdt av Christopher Perreau, AUF, Stine Rødmyr, styreleder i Nei Til Atomvåpen og Gunnar Garbo fra Nei til nye NATO. Samtidig lanserer Norges Fredsråd sin publikasjon om sivil-militært samarbeid i Afghanistan. Vel møtt til spennende markering!

England:

Saturday’s Put People First demonstration was excellent. Tens of thousands came out to protest against the whole spectrum of the world leaders’ policies. The anti-war bloc was very big and very loud and got lots of coverage.

The next big event is the Yes We Can demonstration this Wednesday.

This is the only anti-war demonstration at the G20. It is the main chance we have to make sure that the G20 leaders can’t avoid the massive opposition to their war policies.

The demonstration will assemble at the US Embassy, Grosvenor Sq, London W1A 2LQ. Nearest tubes Green Park or Bond Street.

We will hand in a message to Barack Obama and then march through central London to Trafalgar Square for an alternative summit.

Speakers include Arthur Scargill, Tony benn, Susan George, Lindsey German, Bruce Kent and Daud Abdullah.

5 REASONS TO DEMONSTRATE AGAINST WAR THIS WEDNESDAY:

* Barack Obama has just announced a surge of 23,000 extra troops for Afghanistan. The British government looks set to send another 2,000.

* The murderous siege of Gaza continues. Israel is still bombing the tunnels in to Gaza.

* No date has been set for the withdrawal of all US troops from Iraq.

* Both US and British projected military spending has risen on last year.

* Both US and Britain is still selling arms to Israel.

Posted in Kamp nedenfra, Krig og fred, Løsninger | Merket med: | Leave a Comment »