Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Selvstyrte kollektiver’ Category

SKAM Bokollektiv: Pressemelding

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 25, 2010

Kjære landsmenn og landskvinner

Vi er en gruppe som består av unge miljøbevisste mennesker, som har drevet et øko-bokollektiv på gamle Skar leir i tre måneder. Etter at Oslo Kommune gjennom byråkratene i EBY (Eiendoms- og Byfornyelsesetaten) høyprioriterte utkastelse av oss, uten at de hadde ett eneste akutt argument, bosatte vi oss i de to forlatte husene i gamle Holmenkollen leir. Vi byttet da navn på vårt bokollektiv til SKAM. Det for å sette fokus på den totale ansvarsfraskrivelse fra Oslo Byråd og EBY, og den resulterende ulovlige forvaltningen av kommunale interesser.

1) Vi er kritiske til at kommunale byråkrater fra EBY overkjører forslaget fra det lokalt folkevalgte bydelsutvalget. Vårt kompromissforslag fikk støtte fra samtlige partier i bydelsutvalget. 2) Vi er kritiske til bruken av forkjøpsrett, når kommunen kan kjøpe billig eiendom, med det formål å la eiendommen komme til gode for samfunnet, men i praksis blir stående tomt, så det etterhvert kan bli solgt dyrt på det private markedet. Dette er ren boligspekulasjon. 3) Kommunen har plikt til og ansvar for at borgere har et sted å bo, men lar derimot hus stå tomme og forfalle, og jager bort de bostedsløse.

Det er åpenbart klart at vår bosettelse på Holmenkollen leir ikke var innbrudd. Det var ingen bruk eller tilstedeværelse fra eiers side, som vi kunne gjøre innbrudd på. Gjennom vår jevnlige dialog med politiet fikk vi klar beskjed om at det ikke er brudd på norsk lov å flytte inn i hus som har stått tomme over tid, uten tilsyn av eier.

Etter vår bosettelse sendte vi ut informasjonsbrev til allmenheten for å gjøre det klart at vårt initiativ gjelder lovlig bosettelse og ikke inbrudd (altså ikke med det formål å stjele eiendeler). Politiet var ved flere anledninger innom og konstaterte at vi hadde opprettet et konstruktivt og rolig bokollektiv, bestående av 15 mennesker. Dette var våre hjem.

EBY vet godt at vårt boinitiativ får gode tilbakemeldinger i samfunnet, og at det retter oppmerksomhet mot EBYs ulovlige forvaltning av kommunal eiendom. EBY skjønner at denne utviklingen er et stort problem for dem, fordi kommunen eier hundrevis av tomme boliger og har tusenvis av bostedløse.

Vårt initiativ åpner nå opp for bosettelse, noe som går imot EBYs planlagte boligspekulasjon. En sivil prosedyre tar for lang tid, har store kostnader og er ødeleggende for EBYs omdømme, når bevisene mot dem kommer ut i offentligheten. Derfor valgte de å anmelde oss på falskt grunnlag (innbrudd).

Vi forventet at politiet skulle henlegge saken. Det kom derfor som en stor overraskelse at politiet bestemte seg for å aksjonere mot våre hjem, uten forvarsel.

På torsag 20. mai, 2010 trengte en stor politimakt seg inn i våre hjem, uten skriftlig forklaring (husfredsbrudd). Intetanende beboere og gjester ble kastet ut fra våre hjem og vi ble fratatt en stor del personlige eiendeler.

Det er åpenbart at denne politiaksjonen var ulovlig, og et klart tilfelle av husfredsbrudd, gjennom ulovlig maktbruk. Det er et forsøk på å intimidere og å kriminalisere vanskeligstilte, som vi bostedsløse er. Det er uønskelig at politiet blander seg i politiske prosesser, og lar seg bruke som et lett instrument i konflikter mellom sivile parter.

Dette var andre gang på èn uke politiets ressurser ble brukt på å tømme hus, for bare igjen å la dem stå tomme og forfalle. Dette går helt imot rettighetene og interessene til Oslos befolkning.

Vi oppfordrer Oslo Bystyre og Justisdepartementet til å sette en stopper for utkastelse av bostedsløse og å ta vare på våre rettigheter.

Til slutt er vi meget kritiske til bruken av offentlige ressurser til å opprettholde EBYs ulovlige forvaltning av kommunal eiendom. Et anslag over denne kostnadsbruken de siste to uker gir følgende oversikt: barrikadering av tomme hus 100.000 kr., vaktholdstjenester 170.000 kr., politi-innsats 100.000 kr. Tilsammen minimum 370.000 kr. Dette uten et eneste akutt argument, bare for å sikre tomme hus og for å holde bostedsløse på gata.

Gjennom våre intitiativer bidrar vi aktivt til å finne løsninger på boligproblematikk i Oslo. Vi har gjentatte ganger prøvd å oppnå dialog, men EBY og politiet har etter interne samtaler bestemt seg for å prøve å sette en stopper for samfunnskritiske og boligpolitiske initiativer. Denne ressursbruken er ikke til samfunnets beste.

Det finnes hundrevis av tomme boliger i Oslo og tusenvis av bostedsløse. Vi gir Oslo kommune en to ukers frist til å ta ansvar, og å åpne opp disse hus for bosettelse, så lenge det ikke finnes konkrete planer for stedene. Hvis ikke kommunen følger opp dette kravet er det åpenbart lagt til rette for personer uten et hjem å ta over det kommunale ansvaret, og å kunne bosette seg i disse tomme boligene.

I morgen, tirsdag 25. mai, 2010 legger vi frem vårt kompromissforslag for Oslo Bystyre angående vårt Skar Øko-Bokollektiv. Dette undertegnet med over 300 underskrifter fra Oslos befolkning. Vi ønsker at dette borgerinitiativet blir hurtig behandlet, slik at vi kan flytte tilbake til Skar, og gjenoppta vårt øko-prosjekt.

Vi håper vi har gitt nok informasjon. Hvis du har spørsmål er vi åpne for kontakt.

Med vennlig hilsen,

SKAM Bokollektiv

Oslo, mandag 24. mai, 2010

Posted in Aktuelt, Norge, Selvstyrte kollektiver | Merket med: , , | Leave a Comment »

SKAM-kollektiv

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 14, 2010

Kjære naboer, Oslo-borgere og Holmenkollens venner:

Vi har bosatt oss i to av de gamle husene på Holmenkollen Leir i Holmenkollen (Oslo). Stedet har stått tomt i over tre år uten å være i bruk av eieren, øde og forlatt uten tilsyn over nærområdet og naturen. For øyeblikket finnes det ingen realistiske planer eller konkrete resultater som vil forandre denne situasjonen innen nær framtid. Eieren er Oslo Kommune.

Gruppen vår består av unge miljøbevisste mennesker som har drevet et øko-bokollektiv på gamle Skar Leir de siste tre måneder. Vårt økobokollektiv åpnet terrenget på Skar for allmennheten og drev en økokafe og barneaktivitetsdager. Vårt initiativ ble veldig godt mottatt i nabolaget og Nordre Aker Bydelsutvalg fremmet et forslag til Oslo Bystyre for å akseptere vår bosettelse, så lenge Oslo Kommune ikke har konkrete planer som kan gjennomføres. EBY (Eiendoms -og Byfornyelseetaten) valgte å ikke avvente den demokratiske prosessen, men derimot å høyprioritere utkastelse av et samfunnsnyttig økobokollektiv, uten et eneste akutt argument. Dette for å kvitte seg med folk som er kritiske til, og retter oppmerksomhet mot EBYs ulovlige forvaltning av kommunal eiendom.

Oslo Kommune har som første prioritet ansvar for at dets innbyggere har et sted å bo og at kommunal eiendom ikke forfaller. Vi mener at vår bosettelse ikke går imot eierens, Oslo Kommunes, interesse. Nå har vi tatt disse to husene på gamle Holmenkollen Leir i bruk som våre hjem, med de plikter (ansvar) og rettigheter (husfred) som medfølger. Dette for å finne en midlertidig løsning for vår akutte bolignød og for å sette en stopper for den nåværende situasjon på Holmenkollen Leir, der husene er forlatt og står i fare for ødeleggelse. Folk trenger hus, hus trenger folk.

Vi har begynt å bo her på Holmenkollen Leir som et stabilt bokollektiv med 15 personer, og ønsker å bo her, stille og rolig. Med bokollektivet vårt ønsker vi å bidra positivt til lokalsamfunnet i Holmenkollen. Vi ønsker å ta vare på de gamle husene (som er vernet militær kulturarv) og rengjøre terrenget for etterlatte militære gjenstander og søppel. Vi ønsker også å fortsette med barneaktivitetsdager. Vi oppfordrer Oslo Kommune til å sikre bunkeren som finnes på den andre siden av terrenget, slik at lekende barn fra nabolaget ikke faller i den dype tunnelen som er etterlatt åpen.

Navnet på vårt bokollektiv har vi byttet til SKAM. Med vårt boinitiativ i Holmenkollen Leir ønsker bokollektivet SKAM å sette fokus på den totale ansvarsfraskrivelse fra Oslo Byråd og EBY og den resulterende ulovlige forvaltning av kommunale interesser.

For det første er vi kritiske til at Byrådsleder Stian Berger (Høyre) og kommunale byråkrater fra EBY overkjører forslaget fra den lokale folkevalgte folkesamling Nordre Aker Bydelsutvalg. Det for å prøve å sabotere oppbyggende lokale folkeinitiativ, som er et bra alternativ for dårlig kommunal forvaltning. Dette går helt imot partiet Høyres forslag om hvordan å drive demokratiske beslutningsprosesser i framtiden.

Vi er også kritiske til bruken av kommunal forkjøpsrett, som åpner for å kunne kjøpe disse gamle militærleirene billig, og den videre forvaltningen av eiendommene. Terrengene ble kjøpt på grunnlag av et vedtak fra flertallet i Oslo Bystyre, med det formål at de skulle komme Oslos befolkning til gode. Hvor det er en vilje er det en vei. Men ingenting har skjedd. Oppkjøpene var imot Byrådets ønske. Derfor har de sammen med byråkratene fra EBY og VAV (Vann- og Avløpsetaten) sabotert den videre forvaltningsprosessen og stemplet utviklingsstudien som umulig. Når andre i samfunnet kan komme med gode ideer, men ikke har mulighet til å ta initiativ, da stopper alt opp. Dette har gitt anledning for Oslo Byråd og EBY til å taksere terrengene og mest sannsynlig gjøre dem ferdig for salg på det private markedet, når en mulighet dukker opp. Dette går helt imot Oslo Bystyres vedtak. Vi synes det er merkelig at Høyre Byrådsleder Stian Berger er kritisk til salg av sykehusboliger fra helseforetakene, når han selv driver med den samme type spekulasjon.

Det er pliktet fra Oslo Kommune sin side å sørge for boliger for dets befolkning og å registrere tomme hus som i fremtiden kan brukes, når en katastrofe eller bolignød oppstår. Det er en total ansvarsfraskrivelse å la hus forfalle og å jage bort beboere, bare på grunn av eiendomsspekulasjon.

For enhver leder av en organisasjon er det en viktig egenskap å kunne ta selvkritikk. Når Byrådet ikke kan ta selvkritikk, men derimot fortsetter med den ulovlige forvaltning av kommunens interesser, da går det på bekostning av Oslos innbyggere. Det er opp til Oslo Bystyre å ta grep og å rydde opp.

Vi oppfordrer Oslos ordfører Fabian Stang og Oslo Bystyre til å sette en stopper for utkastelsen av Øko-Bokollektivet Skar. Dette fordi utkastelse skjer i deres navn, uten et eneste akutt argument.

Hvis vi ikke får mulighet til å flytte tilbake til Skar Leir ønsker vi at Oslo Kommune tolererer vår midlertidige bosettelse på Holmenkollen Leir utover sommeren. Etter sommeren ønsker vi da å ha en evaluering.

Vi håper vi har gitt nok informasjon. Hvis du har noen spørsmål, er vi åpne for kontakt.

Med vennlig hilsen,

SKAM Bokollektiv

skamkollektiv@gmail.com

Posted in Selvstyrte kollektiver | Leave a Comment »

Bevar Hauskvartalet og selvstyrte kollektiver! Stopp utkastelse og salg av alle okkuperte hus!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 7, 2010

https://i1.wp.com/frontlinjer.no.s8.subsys.net/wp-content/uploads/hausmania_700px.jpg

BOLIGMARKEDET ER UTE AV KONTROLL,

MEN DETTE KAN VI GJØRE NOE MED

Boligprisene i Norge har blitt over tredoblet siden 1992. I Oslo har økningen vært ennå større. Samtidig har Oslo kommune ført en stadig mindre sosial boligpolitikk. Kommunale gårder har blitt solgt over en lav sko og Oslo kommune innførte i tillegg ”gjengs leie” på begynnelsen av 2000-tallet. Høyrebyrådet krever at kommunale boliger kun skal tilbys til sosialklienter med bostøtte. Dagens politikk for tildeling av kommunale boliger fører til klientifisering av de få som faktisk får hjelp og er et lite tilfredsstillende plaster på såret for en nærmest ikke eksisterende sosial boligpolitikk. Det er nemlig MANGE flere enn de som allerede er blitt klienter på sosialen som sliter i dagens boligmarked. Å overlate disse utfordringene til markedet er ansvarsfraskrivelse satt i system. En stor og ansvarlig offentlig utleiesektor kan derimot utgjøre en viktig buffer mot ukontrollert prisvekst i leiesektoren.

STOPP OFFENTLIG ANSVARSFRASKRIVELSE I BOLIGPOLITIKKEN:

FLERE KOMMUNALE UTLEIEBLIGER NÅ!

Den negative utviklingen i boligprisene har imidlertid ikke gått upåaktet hen. De siste ti årene har det vært flere boligokkupasjoner i Oslo. Okkupasjon gir folk et sted å bo, og ikke minst er det en politisk reaksjon på en urettferdig boligpolitikk. Det siste halvåret har byrådet gått til kamp mot to av Oslos eldste boligokkupasjoner ved å prøve å selge Hausmannsgate 40 og 42 som er en del av det kommunalt eide Hauskvartalet. Beboerne i Hausmannsgate 42 ble kastet ut av kommunen i februar. Hausmannsgate 40, som ble okkupert i 1999 står nå i fare for å lide samme skjebne. Høyrebyrådet ønsker med dette å sabotere et ikke-kommersielt og selvdrevet tilskudd til byens sosiale boligtilbud.

Siden samskipnadene er uaktuelle som kjøpere ønsker byrådet og EBY å selge eiendommene på det private markedet. Er det virkelig hensiktsmessig å gi markedet og boligspekulanter ENDA større makt over byen vår og din økonomiske situasjon? Det er på tide å vise byrådet at markedet alene ikke gir en rettferdig boligpolitikk, men økende sosiale forskjeller.

IKKE LA DEG SKVISE UT:

STOPP SALG AV KOMMUNALE BOLIGER!

Husokkupasjon er en viktig sikkerhetsventil mot kyniske boligspekulanter og mot en økende tro blant vanlige folk om at markedet er selve Loven. Felles for husokkupasjoner er at de fører til beboelse av  forfallen bygningsmasse som står ubrukt. H40 sto for eksempel tomt og rivningsklart i15 år før det ble okkupert, men er idag fullt ut beboelig. Selvstyrte bokollektiver som H40 beviser at en alternativ livsstil basert på solidaritet, dugnad og felleskapsløsninger er mulig – fordi okkupanter ikke sniker i køen men derimot SKAPER nye, sosiale og nødvendige bo- og kulturtilbud. Hausmania og H40 utgjør sammen et slikt tilbud.

Vi inviterer med dette til en bred mobilisering opp mot en boligpolitisk markering 12 juni kl 15 på Youngstorget

Posted in Selvstyrte kollektiver | Leave a Comment »