Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Posts Tagged ‘boligokkupasjon’

SKAM Bokollektiv: Pressemelding

Posted by Fredsvenn den mai 25, 2010

Kjære landsmenn og landskvinner

Vi er en gruppe som består av unge miljøbevisste mennesker, som har drevet et øko-bokollektiv på gamle Skar leir i tre måneder. Etter at Oslo Kommune gjennom byråkratene i EBY (Eiendoms- og Byfornyelsesetaten) høyprioriterte utkastelse av oss, uten at de hadde ett eneste akutt argument, bosatte vi oss i de to forlatte husene i gamle Holmenkollen leir. Vi byttet da navn på vårt bokollektiv til SKAM. Det for å sette fokus på den totale ansvarsfraskrivelse fra Oslo Byråd og EBY, og den resulterende ulovlige forvaltningen av kommunale interesser.

1) Vi er kritiske til at kommunale byråkrater fra EBY overkjører forslaget fra det lokalt folkevalgte bydelsutvalget. Vårt kompromissforslag fikk støtte fra samtlige partier i bydelsutvalget. 2) Vi er kritiske til bruken av forkjøpsrett, når kommunen kan kjøpe billig eiendom, med det formål å la eiendommen komme til gode for samfunnet, men i praksis blir stående tomt, så det etterhvert kan bli solgt dyrt på det private markedet. Dette er ren boligspekulasjon. 3) Kommunen har plikt til og ansvar for at borgere har et sted å bo, men lar derimot hus stå tomme og forfalle, og jager bort de bostedsløse.

Det er åpenbart klart at vår bosettelse på Holmenkollen leir ikke var innbrudd. Det var ingen bruk eller tilstedeværelse fra eiers side, som vi kunne gjøre innbrudd på. Gjennom vår jevnlige dialog med politiet fikk vi klar beskjed om at det ikke er brudd på norsk lov å flytte inn i hus som har stått tomme over tid, uten tilsyn av eier.

Etter vår bosettelse sendte vi ut informasjonsbrev til allmenheten for å gjøre det klart at vårt initiativ gjelder lovlig bosettelse og ikke inbrudd (altså ikke med det formål å stjele eiendeler). Politiet var ved flere anledninger innom og konstaterte at vi hadde opprettet et konstruktivt og rolig bokollektiv, bestående av 15 mennesker. Dette var våre hjem.

EBY vet godt at vårt boinitiativ får gode tilbakemeldinger i samfunnet, og at det retter oppmerksomhet mot EBYs ulovlige forvaltning av kommunal eiendom. EBY skjønner at denne utviklingen er et stort problem for dem, fordi kommunen eier hundrevis av tomme boliger og har tusenvis av bostedløse.

Vårt initiativ åpner nå opp for bosettelse, noe som går imot EBYs planlagte boligspekulasjon. En sivil prosedyre tar for lang tid, har store kostnader og er ødeleggende for EBYs omdømme, når bevisene mot dem kommer ut i offentligheten. Derfor valgte de å anmelde oss på falskt grunnlag (innbrudd).

Vi forventet at politiet skulle henlegge saken. Det kom derfor som en stor overraskelse at politiet bestemte seg for å aksjonere mot våre hjem, uten forvarsel.

På torsag 20. mai, 2010 trengte en stor politimakt seg inn i våre hjem, uten skriftlig forklaring (husfredsbrudd). Intetanende beboere og gjester ble kastet ut fra våre hjem og vi ble fratatt en stor del personlige eiendeler.

Det er åpenbart at denne politiaksjonen var ulovlig, og et klart tilfelle av husfredsbrudd, gjennom ulovlig maktbruk. Det er et forsøk på å intimidere og å kriminalisere vanskeligstilte, som vi bostedsløse er. Det er uønskelig at politiet blander seg i politiske prosesser, og lar seg bruke som et lett instrument i konflikter mellom sivile parter.

Dette var andre gang på èn uke politiets ressurser ble brukt på å tømme hus, for bare igjen å la dem stå tomme og forfalle. Dette går helt imot rettighetene og interessene til Oslos befolkning.

Vi oppfordrer Oslo Bystyre og Justisdepartementet til å sette en stopper for utkastelse av bostedsløse og å ta vare på våre rettigheter.

Til slutt er vi meget kritiske til bruken av offentlige ressurser til å opprettholde EBYs ulovlige forvaltning av kommunal eiendom. Et anslag over denne kostnadsbruken de siste to uker gir følgende oversikt: barrikadering av tomme hus 100.000 kr., vaktholdstjenester 170.000 kr., politi-innsats 100.000 kr. Tilsammen minimum 370.000 kr. Dette uten et eneste akutt argument, bare for å sikre tomme hus og for å holde bostedsløse på gata.

Gjennom våre intitiativer bidrar vi aktivt til å finne løsninger på boligproblematikk i Oslo. Vi har gjentatte ganger prøvd å oppnå dialog, men EBY og politiet har etter interne samtaler bestemt seg for å prøve å sette en stopper for samfunnskritiske og boligpolitiske initiativer. Denne ressursbruken er ikke til samfunnets beste.

Det finnes hundrevis av tomme boliger i Oslo og tusenvis av bostedsløse. Vi gir Oslo kommune en to ukers frist til å ta ansvar, og å åpne opp disse hus for bosettelse, så lenge det ikke finnes konkrete planer for stedene. Hvis ikke kommunen følger opp dette kravet er det åpenbart lagt til rette for personer uten et hjem å ta over det kommunale ansvaret, og å kunne bosette seg i disse tomme boligene.

I morgen, tirsdag 25. mai, 2010 legger vi frem vårt kompromissforslag for Oslo Bystyre angående vårt Skar Øko-Bokollektiv. Dette undertegnet med over 300 underskrifter fra Oslos befolkning. Vi ønsker at dette borgerinitiativet blir hurtig behandlet, slik at vi kan flytte tilbake til Skar, og gjenoppta vårt øko-prosjekt.

Vi håper vi har gitt nok informasjon. Hvis du har spørsmål er vi åpne for kontakt.

Med vennlig hilsen,

SKAM Bokollektiv

Oslo, mandag 24. mai, 2010

Posted in Aktuelt, Norge, Selvstyrte kollektiver | Merket med: , , | Leave a Comment »