Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Posts Tagged ‘skatteparadis’

Ber Norge trappe opp kampen mot skatteparadiser

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juli 22, 2009

Avhengig av valg av definisjon, er det per i dag et sted mellom 30 og litt over 70 skatteparadis i verden. Det betyr at mellom 15 og 30 prosent av verdens stater på en eller annen måte klassifiseres som skatteparadis.

Ulovlige pengestrømmer hindrer utvikling i fattige land. Hvert år går det store ulovlige pengestrømmer ut fra fattige land. Nøyaktig hvor store summer denne kapitalflukten utgjør er uvisst, men et kvalifisert overslag for 2006 viser at det kan være tale om mellom 641 og 979 milliarder amerikanske dollar. Samtidig viser Verdensbankens tall for 2007 at det ble registrert 571 mrd. dollar inn i utviklingsland, noe som i praksis betyr at det går mer penger ulovlig ut enn det som kommer inn i landene på lovlig vis. Konsekvensen er at utviklingen i de fattige landene blir hindret. Mange av de ulovlige pengestrømmene går til skatteparadiser.

En alvorlig konsekvens av ulovlige pengestrømmer er at de undergraver utviklingen i fattige land. Kapitalflukten tilsvarer rundt regnet ti ganger bistanden som gis til utviklingsland.

I juni 2008 nedsatte regjeringen ved UD et offentlig utvalg for utredning av lukkede jurisdiksjoners funksjon i forhold til kapitalflukt fra utviklingsland – også kalt Kapitalfluktutvalget. Dette har sett på forholdet mellom skatteparadis og ulovlige pengestrømmer fra fattige land. Oppgaven var å skaffe mer informasjon om skatteparadisene og hvilke skadevirkninger disse påfører utviklingsland. Utvalget har også sett på Norges rolle når det gjelder bruken av skatteparadis, spesielt gjennom virksomheten til Norfund, som er Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland. Resultatet er rapporten ”Skatteparadis og utvikling: Tilstand, analyser og tiltak”, som nylig har blitt tildelt miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Utvalget, som ble ledet av professor Guttorm Schjelderup fra NHH og blant annet hadde korrupsjonseger Eva Joly og og NHH-professor Alexander Cappelen med, kommer med skremmende fakta om hvor skadelige skatteparadisene er – ikke bare for verdens kapitalmarkeder, men for u-land spesielt.

Rapporten, foreslår en rekke tiltak for å redusere skadevirkninger av skatteparadis. Utvalget foreslår blant annet en mer offensiv utviklingspolitikk med fokus på å sikre fattige land større skatteinntekter og redusere mulighetene for omfattende korrupsjon. Norge bør også selv innføre kontroll av nordmenn som registrerer selskaper eller åpner kontoer i skatteparadis.

«Finanskrisen har skapt internasjonal forståelse for at noe radikalt må gjøres for å få skatteparadisene under internasjonal kontroll. Rapporten er viktig, ikke minst fordi den foreslår tiltak som kan gi en vinn-vinn-situasjon for både rike og fattige land», sier Solheim.

«Skatteparadisene hindrer vekst i fattige land fordi de gjør det lettere for maktelitene å berike seg av fellesskapets verdier og undergraver etablering av effektive skattesystemer i slike land», sier utvalgsleder Schjelderup.

Andre forslag fra Kapitalfluktutvalget:

· utrede muligheten for at norske flernasjonale selskap bør gi mer detaljerte årsregnskap

· bedre reglene mot internprising

· opprette et norsk kompetansesenter om skatteunndragelse

· utvikle nettverk for å øke internasjonalt press

· endre skatteavtaler slik at det er et selskaps reelle virksomhet som bestemmer hvor det skal beskattes

· få på plass en internasjonal konvensjon for å bekjempe de skadelige strukturene i skatteparadisene

· støtte arbeidet med å utvikle nye internasjonale standarder for god skattepraksis gjennom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)

Norfund får grundig omtale i rapporten. Dette er et statlig selskap opprettet av Stortinget i 1997 som redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige utviklingsland. Formålet er at Norfund skal bidra til økonomisk vekst, sysselsetting, kompetanseheving og teknologioverføring i u-land gjennom investeringer i vannkraft og annen fornybar energi, mikrofinans, fond som spesialiserer seg på små- og mellomstore bedrifter, samt landbruksbedrifter. Norfund er eid av Staten ved UD. Norfunds investeringskapital bevilges over bistandsbudsjettet. Norfund har hovedkontor i Oslo med lokale kontorer i Costa Rica, Sør-Afrika og Kenya. Forvaltningskapitalen ved utgangen av 2008 var 4,8 milliarder kroner. Kjell Roland er administrerende direktør i Norfund. Norfunds styre ledes av Kristin Clemet.

Norske myndigheter ønsker å lede an i kampen mot ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelser, men realiteten er at hele 80 prosent av Norfunds aksjeinvesteringer er direkte eller indirekte plassert i skatteparadiser. Det er skatteparadiset Mauritius som er yndlingslandet å investere fra, noe som gir skattetap for de fattige landene Norfund skulle hjelpe.  Praksisen med å investere gjennom skatteparadis foreslås avviklet over en treårsperiode. Kapitalfluktutvalget vil at Norfund i løpet av tre år stanser alle nyinvesteringer i skatteparadiser. Kapitalfluktutvalget foreslår at Norfund innen tre år faser ut sine nyinvesteringer i skatteparadiser.

I tillegg til dette mener utvalget at Norfund må lage etiske retningslinjer for valg av investeringssted, gjøre bedre landanalyser av de landene det investeres i og forbedre rapporteringen. I sin rapport kritiserer Kapitalfluktutvalget at Norfund i sin årsmelding for 2008 gir inntrykk av at selskapets investeringer har kastet 2,3 milliarder kroner av seg i form av skatteinntekter i fattige land. Dette beskriver Norfund som avgjørende bidrag til at landene selv kan styre sin utvikling og bygge ut offentlige tjenester. Realiteten er 66 millioner kroner totalt. Da er det tatt hensyn til hvor stor aksjeandel Norfund har i de aktuelle selskapene.

I følge Roland er det ikke mulig å sette opp sånne investeringsfond for u-land i Norge på grunn av dn måten internasjonal finansindustri er organisert på. «For eksempel satte vi oss sammen med Storebrand, Ferd, KLP og DnB Nor og opprettet et mikrofinansfond. Det ville i dag vært umulig å få midlene ut i utviklingsland uten å gå om skatteparadiser», sier Roland. I følge ham ligger utfordringene i å få rammevilkår som skaper innsyn og unngå de andre uheldige sidene. Målsettingen er å tvinge skatteparadisene til å regulere de finansielle strømmene bedre, og først og fremst skape åpenhet, legger han til.

«Vi kan ikke la Norfund investere norske bistandsmidler via skatteparadis samtidig som vi ønsker å bekjempe dem», sier Solheim.

OECD arbeider med spørsmålet om skatteparadiser, og godkjenner land etter bestemte kriterier, men deres definisjon av «ikke-samarbeidsvillige» stater når det gjelder for eksempel åpenhet, skal være svært lite streng. OECDs retningslinjer vedtas ved konsensus, noe som betyr at land med stort hemmelighold, som Luxembourg og Sveits, har lagt lista.

Ifølge utvalgets rapport forskes det generelt for lite på skatteunndragelse. Igjen er det utviklingsland som får unngjelde. For å bøte på dette blir det foreslått å opprette et norsk forskningssenter som skal skaffe spisskompetanse innenfor internasjonale skattespørsmål, internprising, skatteparadiser og kapitalflukt. «Senteret bør samarbeide med forskere og forskningsmiljøer i utviklingsland og bidra til utdanning av personell fra utviklingsland», heter det i rapporten.

Siden Norge neppe kan regne med å nedkjempe skatteparadis-problemet på egenhånd, er forslag til tiltak og samarbeid på tvers av landegrenser en viktig del av rapporten. Det blir blant annet anbefalt å arbeide på tvers av departementer for å få på plass et nettverk av land som vil samarbeide med Norge i kampen mot skatteparadisene blant annet ved å arbeide for å få på plass en internasjonal konvensjon mot skadelige strukturer i skatteparadiser, som skal være generell og rettet mot de skadelige strukturene, ikke enkeltstater eller statssystem. Utvalget mener dessuten at eksisterende skatteavtaler som regulerer hvilket land som har rett til å ta inn skatt av internasjonale inntekter ofte virker mer til fordel for skatteparadisene enn for utviklingslandene, og at disse avtalene derfor bør endres.

I rapporten heter det seg at flere land sannsynligvis vil  la være å undertegne en slik konvensjon, men at «erfaringene fra andre konvensjoner som også mange land har avstått fra å signere, imidlertid er positive. Eksempler på dette er minekonvensjonen og klasevåpenkonvensjonen som har hatt gode effekter også i ikke-signaturland.»

Kampen mot skatteparadiser

Tax Heaven? – Tax Havens

tax-havens-map-by-ianiv-wainberg

paradis-fiscal

Posted in Økonomi, Norge | Merket med: , , , , , , | Leave a Comment »

Oljefondet dobler investeringer i skatteparadis

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mars 30, 2009

”Vi har gått gjennom årsrapporten for Oljefondet her på kontoret i dag – og Oljefondet har ifølge vår gjennomgang doblet sine investeringer i skatteparadis!”, skriver Emilie Ekeberg, leder av Attac Norge.

Samtidig som Norge leder en internasjonal arbeidsgruppe mot skatteparadis, og samtidig som utviklingsminister Erik Solheim fremholder skatteparadis som en av de viktigste årsakene til global fattigdom, dobler den norske stat sine investeringer i skatteparadisene.

Oljefondet har i 2008 investert nesten 50 milliarder kroner i selskapsaksjer og obligasjoner i skatteparadis, ifølge Attac Norges gjennomgang av årsrapporten for Oljefondet, som ble lagt fram i dag. I 2007 var investeringene på 25 milliarder norske kroner, altså en dobling.

– Dette er dobbeltmoral. Samtidig som Norge får skryt for å lede en internasjonal arbeidsgruppe om skatteparadisenes skadelige rolle, dobler vi våre investeringer der, sier Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge.

– Det norske Oljefondets investeringer har blant annet økt kraftig i skatteparadisene Jersey og Cayman Islands. Dette er steder med lav eller ingen skatt og hemmelighold, og hvor hoveddelen av den økonomiske aktiviteten i landet i realiteten stammer fra andre land, for eksempel gjennom datterselskaper, sier Emilie Ekeberg.

Pengebeløpene som forsvinner ut av utviklingsland til hemmelige kontoer og lyssky datterselskaper og fond i skatteparadisene, øker stadig. Beløpet har de senere årene steget med 18 prosent årlig, og er nå oppe i cirka 6.000 milliarder kroner i året, ifølge organisasjonen Tax Justice Network.

– Vi kan ikke leve med at pengene som forsvinner ut av fattige land, og skaper fattigdom, ender opp i det norske Oljefond. Skatteparadiser må inkluderes som kriterium for uttrekk i de etiske retningslinjene for Oljefondet, sier Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge.

Utgangspunktet for gjennomgangen er porteføljeoversikten for aksjer og obligasjoner (såkalte ”fixed incomes”) i Oljefondets årsrapport for 2008. Skatteparadisene som er inkludert i gjennomgangen er alle kjennetegnet av hemmelighold, lav eller ingen skatt, og at hoveddelen av den økonomiske aktiviteten i realiteten stammer fra andre land.

Gjennomgangen er basert på en lignende gjennomgang utført av NRK og Verdensmagasinet X i fjor (Oljefondet syltes ned i paradis).

Oljefondet investeringer i skatteparadis i 2008:

 • Monaco: 106 416 228 kr.
 • Panama: 334 499 483 kr.
 • Jersey: 3 277 229 722 kr.
 • Nederlandske Antiller: 49 481 372 kr.
 • Hong Kong: 15 339 876 502 kr.
 • Singapore: 7 687 735 684 kr.
 • Bermuda: 1 053 791 595 kr.
 • Luxembourg: 11 287 694 875 kr.
 • Isle of Man: 32 846 875 986 kr.
 • Cayman Islands: 7 917 408 474 kr.
 • Guernsey: 477 452 546 kr.
 • Kypros: 14 512 271 kr.

Sum: 47 596 974 738 kr.

paradis_tvers_hvitvask_jpg_446875t1

paradisemonde_pfb

EVA JOLY

paradisy-less-tax

pardisconfused_yyyqwera_bp

I orden at oljefondet øker i skatteparadis?

Oljefondet syltes ned i paradis

De mest korrupte

Posted in Økonomi, Norge | Merket med: , | Leave a Comment »